ข้าพเจ้า นายสิริวัฒน์  ธนพชรรัชต์ บัณฑิตจบใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานของเดือนมิถุนายน

ได้จัดทำกิจกรรม covid  week  ที่โรงเรียนพรสำราญ  ต.พรสำราญ  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์  ซึ่งได้จัดทำกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และแนวทางเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด แนวทางป้องกันโรคโควิดให้กับชาวบ้าน ตำบลพรสำราญ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีจุดประสงค์

  • เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเตรียมพร้อมและป้องกันเชื้อโควิด 19
  • เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนเกิดการป้องกันที่ดี
  • เพื่อเป็นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน
  • เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนในเรื่องโควิด19
  • เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ชุมชนเรื่องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

จากนั้นได้ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านพรสำราญโดยได้ความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนและผู้ปกครอง และเด็กๆนักเรียนช่วยกันกวาดและทำความสะอาดบริเวณรอบๆโรงเรียนให้สะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด  แล้วได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนป้องกันโควิด  โดยได้ความอนุเคราะห์ จากเจ้าหน้าที่จากโรงบาลเสริมสุขภาพตำบลพรสำราญ ได้ให้มาความรู้เรื่องวัคซีนโควิด เพื่อจะเป็นการส่งเสริมความเข้าใจของชุมชนให้มากขึ้นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด ต่อมาได้เสริมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ให้ชีวิตกับทางโรงเรียนโดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และคณะทำงานชาว u2t ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกัน

 

อื่นๆ

เมนู