เกษตรชุมชนเป็นการใช้พื้นที่ในชุมชนทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นที่นิยม ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นชนบท เป็นแนวคิดที่สอดคล้อง กับการวางผังและออกแบบชุมชนที่น่าอยู่อาศัย เนื่องจากช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจที่ดีในชุมชน ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตัวเองได้ และลดมลภาวะที่เกิดจากการทำการเกษตรแบบสมัยใหม่ ซึ่งมักจะเป็นการเพาะปลูกพืชเพียงชนิดเดียวเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงเป็นจำนวนมาก เป็นการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสำคัญต่อความสมดุลของระบบนิเวศ ทำลายหน้าดินและป่าไม้ และสิ้นเปลืองพลังงานจำนวนมหาศาล
แนวความคิดเรื่องเกษตรชุมชน เป็นการทำการเกษตรในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นการหมุนเวียนการผลิตและการบริโภคภายในท้องถิ่นเอง สามารถทำได้ที่สวนหลังบ้าน หรือแปลงเกษตรของชุมชน เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน จึงได้ลงพื้นที่หาข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนตำบลพรสำราญเพื่อจะได้นำความรู้และข้อมูลใหม่ๆเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในชุมชนแต่ล่ะชุมชนในตำบลพรสำราญเพื่อให้เกิดความรู้ที่ทั่วถึงและเข้าใจโดยแท้จริง ส่วนใหญ่ในชุมชนจะปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อบริโภคและจำหน่ายและยังมีการทำเกษตรกรรมต่างๆๆในพื้นที่ เช่น ปลูกข้าว ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ยางพารา เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู