ข้าพเจ้า นางสาวจิราพรรณ คะเชนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่AG02(01) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การปฏิบัติงานประจำเดือนพ ฤษภาคมนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันทำโครงการการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดหนองเพชร ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในเวลา 8:00 ทีม อสม. บ้านหนองเพชรได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายข้าพและทีมงานทุกคน และมีการแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ตามมาตรการการป้องกันโควิด หลังจากนั้นได้มีการมอบอุปกรณ์ต่างๆให้แก่ทางวัด ได้แก่ ไม้กวาดทางมะพร้าง ไม้กวาดดอกหญิง ไม้ถูพื้น ที่ตักขยะ ท่อพีวีซีและตาข่าย เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานต่อไป ในในเวลาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้มีแบ่งกลุ่มให้ทีมงานทำกิจกรรมดังนี้ ทำความสะอาดบริเวณหน้าลานพระพุทธมีการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อความสวยงาม เนื่องจากบริเวณวัดมีใบไม้จำนวนมากจึงทำคอกปุ๋ยหมักจากท่อพีวีซีและตาข่ายเพื่อใช้ในการเพาะปลูก มีการปลูกต้นเข็มและต้นลิ้นมังกรหน้าอุโบสถเพื่อให้เกิดความสวยงามแก่ผู้พบเห็น โดยการปลูกต้นเข็มและลิ้นมังกรนั้นมีการขนดินมายังหน้าลานอุโบสถเพื่อทำการปลูกต้นเข็มและลิ้นมังกร

 

   

   

จากการจัดกิจกรรมโครงการทำจิตอาสารพัฒนา ณ วัดหนองเพชร ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญในการ ร่วมมือร่วมใจของคณะทีมงานทุกคนและคนในชุนชนที่จะช่วยทำให้บริเวณวัดมีวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้น

อื่นๆ

เมนู