นายอาทิตย์  โมกไธสง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :  AG03(2)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPภายในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณ  โรงเรียนบ้านโคกกุง ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ เหล่าคณะผู้ปฏิบัติงานพร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร ให้มีความสะอาด ปลอดภัย เตรียมรับการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2564 ที่ใกล้จะถึงนี้ อีกทั้งมีการจัดรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โรงเรียนบ้านโคกกุงจัดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งหนึ่ง  เป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทางคณะผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ได้รับมอบหมายงานจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิดได้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดห้องเรียนด้วยการเช็ดโต๊ะ เก้าอี้ ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ทำความสะอวดบริเวณโรงอาหารในส่วนท้ายกิจกรรมได้มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย พร้อมด้วยเครืองมือวัดอุณหภูมิร่างกาย นอกจากนี้ได้มีการให้ความรู้สอนวิธีการล้างมือให้กับคณะครู นักเรียนอีกด้วย

แนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด 19

  1. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากออกนอกบ้านให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด
  2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน
  3. ใช้รถสาธารณะเมื่อจำเป็นเท่านั้น และหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน หากต้องซ้อนมอเตอร์ไซด์ควรนั่งหันข้าง
  4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือ ราวบันได เป็นต้น
  5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
  6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 70 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดัน โลหิตสูง โรคปอด และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น ให้ออกนอกบ้าน น้อยที่สุด ในระยะเวลาสั้นที่สุด
  7. แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
  8. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ ควรทานอาหารแยกสำรับ หรือหากทานอาหารร่วมกันให้ใช้ ช้อนกลางส่วนตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
  9. หากเดินทางกลับจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ควรกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
  10. หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับ การตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

   

อื่นๆ

เมนู