1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
  4. AG02 : ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01,02,06 บ้านหนองโก หมู่ 12 และบ้านหนองถนนกลาง หมู่ 14 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

AG02 : ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01,02,06 บ้านหนองโก หมู่ 12 และบ้านหนองถนนกลาง หมู่ 14 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

        ข้าพเจ้านายอาทิตย์ กมุลทะรา ตำแหน่ง กพร. หลักสูตร: AG02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักสูตร AG 02(02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. – 17 .30 น. ณ บ้านหนองโกหมู่ 12 และบ้านหนองถนนกลาง หมู่ 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์

      

          ได้ลงพื้นที่ ที่ใด้รับมอบหมาย 2 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองโก หมู่ 12 บ้านหนองถนนกลาง หมู่ 14  ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และสอบถามข้อมูลบริบทต่างๆ กับชาวบ้านในชุมชน โดยใช้แบบสอบถามจากส่วนกลาง (01) แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (02)แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (06)แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทำให้ทราบข้อมูลของขมชน บริบทด้านการประกอบอาชีพ การเกษตร ทำนา เลี้ยงสัตว์ ตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางมอบหมายให้สำรวจ และชาวบ้านได้ให้ข้อมูลแก่ดิฉันตามรายละเอียด เอกสารที่แนบมา หลังจากที่สอบถามข้อมูล ติฉันจึงได้ทราบว่าชาวบ้านในทั้ง 2 ชุมชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทอผ้าไหม  เป็นอาชีพหลัก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  อย่างเช่น การทอผ้า ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นต้น

โดยได้ทำการลงพื้นที่สำรวจภายในชุมชน ร่วมทำกิจกรรม ร่วมเวทีพูดคุยและสัมภาษณ์ชาวบ้าน หลังได้พูดคุย สัมภาษณ์ตามแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ข้าพเจ้าจึงได้รายงานข้อมูลต่อส่วนกลาง ผ่านแบบฟอร์มในระบบของข้าพเจ้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเรียบเรียงในเชิงวิชาการ จากการลงพื้นที่สำรวจภายในชุมชน ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมเวทีพูดคุยและสัมภาษณ์ชาวบ้าน หลังได้พูดคุย สัมภาษณ์ตามแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด จึงได้รายงานข้อมูลต่อส่วนกลาง ผ่านการกรอกข้อมูลในระบบ U2t.bru.ac.th เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเรียบเรียงในเชิงวิชาการการฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ

ในการลงพื้นที่ชุมชนครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงวิถีชีวิต การดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ สภาพปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน  ความเป็นมาของหมู่บ้าน อาชีพของแต่ครอบครัว  และได้ทราบถึงความต้องการของแต่ละครอบครัว และผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในกิจกรรมต่อไปวิเคราะห์ สงเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามที่สำรวจชุมชนเบื้องต้น นำข้อมูลพื้นฐานของรายตำบลปัญหา และความต้องการของชุมชน จุดเด่น จุดด้อย เพื่อนำมาจัดเรียงลำดับปัญหา นำไปสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ อาชีพ ให้ตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้นในลำดับต่อไป

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู