ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายชาญชัย  สุทธะโส

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

AG02-1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสาราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำงานร่วมกับตำบลพรสำราญ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สามารถสร้างงานสร้างอาชีพที่จะนำไปเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและและยังพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง เกิดการประยุกนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาต่อยอดในสร้างอาชีพสร้างรายได้จนทำให้มูลค่าของสินค้ามีความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่สามารถส่งออก ค้าขาย สินค้าอุปโภค บริโภค ได้อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแค่ใช้สอยในชุมชน แต่ยังสามารถส่งออกไปยังชุมชนใกล้เคียง จังหวัดต่างๆ หรือการส่งออกต่างประเทศได้ โดยวิธีการคือหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษาความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชน จากนั้นนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทางมหาลัยได้เข้าไปประสานกับทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชน โดยนำมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามรถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG เป็นโครงการที่มีระยะเวลา 3 เดือน จากเดือนกรกฎาคม – กันยายน ในเดือนสิงหาคมผู้ปฏิบัติงานได้ให้ความสำคัญไปที่การวางแผนการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์กระติบข้าวจากเดิมจะเป็นกระติบข้าวที่ทำจากเสื่อกกที่ไม่มีลวดลายและใช้คนถักด้วยมือต่อมาผู้ปฏิบัติงานได้มีการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการผลิตและเพิ่มรวดลายที่มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น พร้อมกับเพิ่มผลิตภัณฑ์ซองใส่เอกสารอเนกประสงค์เข้ามาเพื่อให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยจะเน้นที่การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามรถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสำรวจข้อมูล TCD ในชุมชนซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับชุมชน

อื่นๆ

เมนู