ข้าพเจ้า นางสาวจิราพรรณ คะเชนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่AG02(01) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การปฏิบัติงาน ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทองและอาจาร์ยประจำตำบล ได้มีเป้าหมายในการจัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิทยากรอาจาร์ยธนวรรณ มุสิกา และอาจาร์ยจิรายุ มุสิกา


ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ถือเป็นเรื่องสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพราะกลุ่มเป้าหมายสามารถส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้ความต้องการของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค โดยกำหมดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อจะได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงต้องความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย เช่น วัยรุ่น วัยทำงาน แม่บ้าน เด็ก ฯลฯ เป็นต้น
กลุ่มเป้าหมายจะมีความสนใจและความต้องการที่แตกต่างกันแล้วกลุ่มเป้าหมายเดียวกันแต่ช่วงอายุต่างกันและมีสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันก็ย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ซึ่งลักษณะของบรรจุภัณฑ์ก็ต้องมีความแตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ
2.กำหนดชื่อตราสินค้า(Brand) ตราสินค้าใช้เป็นชื่อหรือเครื่องหมายสำหรับการเรียกขานผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการจะต้องทำการกำหนดชื่อตราสินค้าให้เรียบร้อย โดยกำหมดให้ชื่อตราสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ ชัดเจน น่าสนใจ ที่สำคัญจะต้องเป็นที่จดจำง่ายแก่ผู้บริโภค

 


3.วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ วัสดุมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์การที่ผู้ประกอบการตัดสินใจว่าจะใช้วัสดุอะไรมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์นั้น ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความสะดวกต่อการใช้งาน การเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ยืดอายุของผลิตภัณฑ์

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจาร์ยประจำตำบล และคนในชุมชนช่วยกันระดมความคิดสร้างสรรค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกคนเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู