1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือนตุลาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) การลงพื้นที่ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม(SROI) และการลงพื้นที่ทำจิตอาสาตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนตุลาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) การลงพื้นที่ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม(SROI) และการลงพื้นที่ทำจิตอาสาตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)

กลุ่ม AGO1-(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง การลงพื้นที่ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม(SROI) และการลงพื้นที่ทำจิตอาสาตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

   กระผม นายบารมี พันธ์ศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านสวายสอ บ้านกระทุ่ม บ้านปะคำสำโรง บ้านตูมน้อย บ้านตูมใหญ่ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองดุม บ้านหนองตาด บ้านโนนเจริญ บ้านปะคำดง บ้านกรูด บ้านหนองไผ่ดง บ้านกระทุ่มนอก บ้านโคกสำราญ บ้านเมืองกับ บ้านแคนเจริญ บ้านหนองบัวพัฒนา และบ้านใหม่เจริญสุข

ในเดือนนี้ได้กระผมได้มีหน้าที่ในการลงพื้นที่จิตอาสา และลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม(SROI) กับชาวบ้านในพื้นที่ อบต.ตูมใหญ่ ซึ่งดำเนินการเก็บข้อมูลครบไปได้ด้วยดี ชาวบ้านในพื้นที่ต่างให้ความร่วมมือ นอกจากนี้ยังได้กรอบลงระบบแล้วเสร็จเรียบร้อย

รูปภาพประกอบกิจกรรมการลงพื้นที่

1.กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) มีการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการทอผ้า เนื่องจากการส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้มีการลงพื้นที่ประสานงานกับผู้แทนตำบล หน่วยงานภาครัฐ อปท. ประธานวิสาหกิจชุมชน ผู้นําชุมชน เกษตรกร และร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน เพื่อขอข้อมูลในการตอบแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเก็บข้อมูลป่าไม้ชุมชนต่อเนื่อง และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในครั้งถัดไป และจัดทำบทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จและได้รับประกาศนียบัตรแล้วเรียบร้อย4ด้านได้แก่ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ด้านทักษะดิจิทัล ด้านการเงิน และด้านทักษะสังคม และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนดครบ 100%

2.การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

ทางกลุ่มAG01(1) มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 11 กลุ่มดังนี้

จำนวน 11 กลุ่ม ดังนี้

 1. ตำบลเป้าหมายได้แก่ ประธานวิสาหกิจชุมชน ผู้นําชุมชน และเกษตรกร
 2. ลูกจ้างโครงการได้แก่ นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน
 3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการได้แก่ ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ
 4. ชุมชนภายในได้แก่ ชุมชน วัด แหล่งการเกษตร และร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน
 5. ชุมชนภายนอกได้แก่ ชุมชน แหล่งการเกษตร และร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ชุมชน
 6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้แก่ อาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าโครงการในตำบล
 7. เจ้าหน้าที่โครงการ USI ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
 8. ผู้แทนตำบลได้แก่ เจ้าหน้าที่ อบต.ประจำตำบล หรือผู้ได้รับหมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล
 9. หน่วยงานภาครัฐได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น โรงพยาบาลพัฒนาชุมชน และ รพ.สต.
 10. หน่วยงาน อปท.ได้แก่ ตัวแทน อปท. มีส่วนร่วมดําเนินงานกับโครงการ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. และเทศบาลตำบล
 11. 11.เอกชนในพื้นที่ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หจก. และบริษัทภายในตำบล

ทั้งนี้ชาวบ้านและบุคลากรในพื้นที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามได้ดีมาก จึงทำให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วนตามความเป็นจริงได้ดี

3.ผลจากการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

    ในการสำรวจนี้นั้นได้ดำเนินการสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในตุลาคม ได้ผลดังนี้ ในปัจจุบันเนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ จึงทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคเกือบแทบทุกพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งส่วนมากจะพบเชื้อในผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งทำให้อาจมีชาวบ้านในพื้นที่มีโอกาสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อทำให้หมู่บ้านในพื้นที่บางหมู่บ้านทำการปิดหมู่บ้านอย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่มีส่วนมากมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อพอสมควร และชาวบ้านบางคนได้รับวัคซีนป้องกันในเบื้องต้นครบ2เข็มแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น หรือวัยทำงาน และผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ครบถ้วนทุกคนดี ก็คงยังต้องติดตามการให้บุคคลต่างๆเตรียมความพร้อมที่จะรับวัคซีนอยู่เสมอ และนอกจากนี้ชาวบ้านมีความรู้วิธีการป้องกันหรือดูแลตัวเองให้ถูกสุขลักษณะหรือถูกหลักอนามัย อาทิ การปรุงอาหารให้สุก การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การใช้ช้อนกลาง และการดูแลสุขภาพของตนเองจากสมุนไพรในท้องถิ่น

อย่างไรก็ตามในเขตของ ตำบลตูมใหญ่ได้มีผู้ติดเชื้อจำนวนน้อยลงกว่าเดือนกันยายนที่ผ่านมาและส่วนมากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลต่างพื้นที่ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งในช่วงหลายวันที่ผ่านมายังไม่มีประกาศจากทางอบต.เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มเติมอย่างไรก็ตามแต่ทุกคนในชุมชนยังต้องคอยระวัง การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และทางตำบลยังมีมาตรการของผู้ที่มาจากต่างจังหวัดต้องกักตัว14 วันทุกกรณี

4.ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา               

        การลงพื้นที่ในเดือนตาคมของกระผม ในเดือนนี้ได้มีอุปสรรคน้อยลง เนื่องจารผ่านพ้นในช่วงของการสอบปลายภาคและภาระงานของนักศึกษา โดยได้มีเวลาลงพื้นจิตอาสาและลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างเต็มที่ แต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนและพายุเข้าในพื้นที่ โดยทางทีมงานจะนัดวันและเวลาจากพยากรณ์อากาศเพื่อความสะดวกของทุกคนในการลงพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของการระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งทีมงานได้ระวังและสวมแมสก์ตลอดระยะเวลาที่มีการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยเก็บข้อมูลจากชาวบ้านทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

5.สิ่งเรียนรู้จากการลงพื้นที่ที่ได้

1.ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

2.ได้เรียนรู้การประสานงานที่เป็นทางการ

3.ได้เรียนรู้ถึงวิธีการพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อขอข้อมูล

4.ได้เรียนรู้ในการแบ่งหน้าที่งานของแต่ละบุคคล

6.แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน

2. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ และวีดีโอการท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

3. ลงพื้นที่จิตอาสาเก็บข้อมูลป่าไม้ชุมชนต่อเนื่อง และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

4. การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการพัฒนาตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านแพลตฟอร์มเฟสบุ๊ค

5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ อาทิ การเลี้ยงโคเนื้อ และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

6. ติดตามผลการดำเนินงานในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ ของกลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 ในเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องจากการส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

7. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

8. พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ ของกลุ่มทอผ้ามือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล

รูปภาพประกอบกิจกรรมการลงพื้นที่

 

 

 

อื่นๆ

เมนู