1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือนตุลาคม 2564 ติดตามผลดำเนินงานของ “กลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้าย และจิตอาสาติดป้ายต้นไม้ กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนตุลาคม 2564 ติดตามผลดำเนินงานของ “กลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้าย และจิตอาสาติดป้ายต้นไม้ กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนตุลาคม 2564

ติดตามผลดำเนินงานของ “กลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้าย และจิตอาสาติดป้ายต้นไม้

กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            ดิฉัน นางสาวจุฑาทิพย์ สุ่มมาตร์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการทอผ้ามือโดยกลุ่มที่ดิฉันได้รับผิดชอบในการติดตามผลดำเนินงาน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คือ “กลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา ” หมู่.18  มาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและมีกิจกรรมเพิ่มเติมมีการลงพื้นที่จิตอาสาติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นอกจากนี้ ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน AGO1(1) ยังมีการจัดทำสื่อวีดีทัศน์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น การจัดทำโปสเตอร์ การจัดทำแผ่นพับ เพื่อมอบให้กับทางอบต.ตูมใหญ่ และทางกลุ่มของพวกเราก็ได้จัดทำ Facebook Fanpage และ Line official\ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นทำให้เพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นและต้องการกลุ่มภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้น การพัฒนากลไกทางการตลาด การพัฒนาเป็นตลาดออนไลน์

     กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการAG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            อาจารย์ประจำหลักสูตร นัดประชุมออนไลน์เพื่อสรุปแผนปฏิบัติงานในเดือนกันยายนและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานหลังจากนั้นภายในกลุ่มมีการระดมความคิดเห็นรับมอบหมายงานในเดือนตุลาคมเพื่อที่จะได้แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน แบ่งฝ่ายงาน ตามความเหมาะสม และเข้าใจงานในส่วนที่ได้รับผิดชอบ

            คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งกลุ่มที่ดิฉันได้รับผิดชอบคือ“กลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา ”เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)         

            คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้มีการลงพื้นที่ประสานงานกับผู้แทนตำบล หน่วยงานภาครัฐอปท. ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้นําชุมชนเกษตรกร และร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน

            คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยภายในทีมAG01(1) เพื่อแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และวางแผนการทำงาน เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม U2T-SROI ตามที่มาหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

            คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมด้วยคณะ อบต.ตูมใหญ่บางส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

            การลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในเดือนตุลาคม ดิฉันได้มีการประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอลงพื้นที่(เพิ่มเติม) ในการเก็บข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมาย ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) และได้ขอความอนุเคราะห์จากทางรองปลัด อบต. ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในตำบลตูมใหญ่

            ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน  ดิฉันได้ดำเนินงานทำการเข้าศึกษาทักษะ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน ด้านสังคม ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ได้เรียนและสอบได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และผ่านตามเกณฑ์การวัดผล และได้เข้าไปศึกษา TDGA ในรายวิชา ดิจิทัล เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลติดตามผลดำเนินงานของ “กลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา ” หมู่.18 และ การลงพื้นที่จิตอาสาเก็บข้อมูลป่าไม้ชุมชน

            การนำผ้าทอมือส่งขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เป็นการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของกลุ่มให้มีคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สอดคล้องกับนโยบาย OTOP และเป็นสินค้าที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในตำบลตูมใหญ่ ซึ่งกลุ่มที่ดิฉันได้รับผิดชอบคือ“กลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา

ชื่อกลุ่ม : กลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา ม.18

สถานที่ตั้ง   :  บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง      

จังหวัดบุรีรัมย์  ประธานกลุ่ม : นายกาล เจียมจิตร (พ่อกาล)

จำนวนสมาชิก : ปัจจุบันจำนวนสมาชิกคงเหลือ 11คน

ชนิดผ้าที่ต้องการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ผ้าพันคอ                  

            ทางกลุ่มยังไม่ได้ส่งขอมาตรฐาน เนื่องจากผ้าพันคอที่ทางกลุ่มได้ส่งขอมาตรฐานมีความกว้างยังไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนด และเนื้อผ้าพันคอที่ทางกลุ่มทอยังมีความเป็นคลื่นไม่เรียบเนียนตามมาตรฐาน

            ทางกลุ่มได้ดำเนินการแก้ไขโดยการทอผ้าพันคอเพื่อส่งขอมาตรฐานใหม่และได้นำความผิดพลาดจากการทอผ้าพันคอครั้งก่อนมาปรับปรุงเพื่อให้ผ่านมาตรฐานของ มผช. ณ ตอนนี้ทางกลุ่มได้ดำเนินการทอผ้าพันคอเพื่อส่งขอมาตรฐานไปแล้วประมาณ 90 %)

 

การลงพื้นที่จิตอาสาเก็บข้อมูลป่าไม้ชุมชน

            จากการลงพื้นที่จิตอาสาเก็บข้อมูลป่าไม้ชุมชนร่วมกับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่และปราชญ์ชาวบ้านส่งผลให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและคนในชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ป่าไม้ชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์  ป่าอนุรักษ์ ที่ทาง อบต.ตูมใหญ่ได้อนุรักษ์ขึ้น โดย นายกชาตรี ศรีตะวัน เพื่อจัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนทราบถึงคุณสมบัติของต้นไม้แต่ละชนิด ว่ามีคุณสมบัติอย่างไร เช่น ต้นแดง เป็นไม้ยืนต้น เหมาะแกการสร้างบ้าน การทำป่าอนุรักษ์นี้ยังทำให้ทราบถึงสรรพคุณพืช ทางสมุนไพร ว่าพืชชนิดใดมีพิษหรือไม่มีพิษและสามารถนำพืชไปสกัดเป็นยาสมุนไพรต่อไป

 

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19
          ผลจากการเก็บข้อมูลในเดือนสิงหาคม พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ที่เข้ามาในตำบลตูมใหญ่ซึ่งมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มาจากพื้นที่สีแดงทำให้มีกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมากที่ต้องเฝ้าระวัง ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนตื่นตัวมากขึ้นและมีความตระหนักมากขึ้นถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านตูมน้อยส่วนใหญ่มีความระวังตัวมากขึ้นเมื่อไปพื้นที่เสี่ยง ทาง อสม และผู้ใหญ่บ้านมีการคัดกรองก่อนเข้าหมู่บ้าน ส่วนกลุ่มคนที่มาจากต่างจังหวัดทางอสม และผู้ใหญ่บ้านมีการกักตัวเพิ่มเติม 14 วัน และบังคับทุกกลุ่มคนที่มาจากจังหวัดตรวจโควิดทุกคน และทางผู้ใหญ่บ้านพร้อมอสม. ได้ให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้คนในตำบลตูมใหญ่ได้ให้ลงชื่อเพื่อฉีดวัคซีนเพื่อป้องโควิด

 ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          จากการลงพื้นที่ในช่วงเดือนตุลาคม ในส่วนของกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอพบปัญหาด้านการเชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มทอผ้ามือแต่ละกลุ่มมาเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างยากพอสมควร เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆที่มีความรุนแรงมากขึ้น และมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ส่งผลให้สมาชิกบางส่วนเกิดความวิตกกังวลในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน ทางคณะทำงาน จึงมีการแก้ไขปัญหาโดยมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม การให้ผู้เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัย และมีการจัดที่นั่งในการอบรมแบบเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้น

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ของตำบลตูมใหญ่

 • ได้เรียนรู้ถึงปัญหาการลงพื้นที่ในช่วงโควิดระบาด
 • ได้เรียนรู้การติดต่อประสานงานในองค์กรมากขึ้น
 • ได้เรียนรู้ถึงวิธีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นในรูปแบบของการตลาดออนไลน์

แผนการดำเนินงานต่อไป

            ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
 2. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ และวีดีโอการท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
 3. ลงพื้นที่จิตอาสาเก็บข้อมูลป่าไม้ชุมชนต่อเนื่อง และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 4. การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการพัฒนาตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านแพลตฟอร์มเฟสบุ๊ค
 5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยวสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ อาทิ การเลี้ยงโคเนื้อ และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
 6. ติดตามผลการดำเนินงานในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ ของกลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 ในเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องจากการส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 7. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
 8. พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ ของกลุ่มทอผ้ามือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู