1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. AG03(1) โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

AG03(1) โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

รายงานผลปฏิบัติการเดือนตุลาคม 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายมานพ มาตราตัง

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของหน่วยงานราชการและประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ท่านได้รับประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงในระดับใด

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของหน่วยงานราชการและประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ต่อโครงการ U2T ทั้งหน่วยงานและประชาชนให้ความคิดเห็นไปในเชิงบวก หลังจากที่มีโครงการ U2T เข้าพัฒนาและส่งเสริมชุมชน มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมให้องค์ความรู้ กิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคโควิด 19 กิจกรรมการสร้างและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ การยกระดับสินค้า OTOP ทำให้ประชาชนได้รับความรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นำองค์ความรู้มาพัฒนาให้ดีขึ้น ส่งผลดีต่อชุมชน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี อีกทั้งยังมีข้อเสนอแนะอยากให้มีโครงการแบบนี้อีกต่อไปเพื่อพัฒนาและส่งเสริมชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู