ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวปริฉัตร ตอรบรัมย์

ประเภท นักศึกษา

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

 

          จากการลงพื้นที่ในช่วงเดือนนี้ เริ่มมีการเห็นความตั้งใจของชาวบ้านมากขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้ ชาวบ้านที่ทำการทอเสื่อจากไหลไม่มีความมั่นใจในฝีมือของตนเอง กลัวว่าทำออกมาแล้วจะขายไม่ได้ เสียเวลาและเสียเงินในการซื้อวัตถุดิบ และจากการที่ได้รับการฝึกอบรมจากทางวิทยากรที่ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องนั้น ชาวบ้านได้นำมาปรับใช้และพัฒนาฝีมือของตนเอง จนออกมาในรูปแบบที่สวยงาม ทั้งกระเป๋า แผ่นรองนั่ง(อาสนะ) เสื่อพับทอมือ และกระติบข้าว และอื่นๆ อีกมากมาย

และในช่วงต้นเดือน ทางทีมงาน U2T ได้พากลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทอเสื่อนั้น ได้นำสินค้าไปเสนอกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง ให้เป็นสินค้า OTOP ประจำตำบลพรสำราญ เพื่อที่จะได้ยกระดับของสินค้าตนเอง ให้เป็นที่รู้จักและมีช่องทางการตลาด ในการขายสินค้าของตน เพื่อที่จะได้กระจายรายได้ สู่ชุมชนสืบต่อไป

(กระติบข้าว)

(กระเป๋า)

(แผ่นรองนั่งหรืออาสนะ)

(เสื่อพับทอมือ)

อื่นๆ

เมนู