1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
 4. บทความประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) เรื่อง โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ชุมชนภายนอก

บทความประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) เรื่อง โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ชุมชนภายนอก

        กระผม นายพีรพงษ์ พระจงพันธ์ ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

        จัดประชุมออนไลน์ทาง เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ของตำบลบ้านคู และประชุมทำความเข้าใจลักษณะงานและแผนการปฏิบัติงานเพื่อแบ่งงานกัน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน

 

        ประชุมออนไลน์กับทางทีมงาน AG01(2) เรื่องการเก็บข้อมูลแบบประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้เเจงเรื่องการเก็บข้อมูลแบบประเมิน และทางทีมงานได้วางแผนแบ่งกลุ่มกันเพื่อเตรียมลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบประเมิน

       ทีมงาน ได้ประชุมวางแผนการดำเนินงานก่อนการลงพื้นที่การติดตาม ประเมินผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ U2T โดยได้แบ่งทีม ซึ่งแต่ละทีมจะมีหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบประเมินที่รับมอบหมาย

      

        ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยแบ่งกลุ่มกันไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามที่วางแผนไว้โดยกะผมได้ลงพื้นที่ ที่ชุมชนภายนอก ที่ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

       

       

        ทีมงาน AG01(2) ทำการสรุปข้อมูลและคีย์ข้อมูลเอกสารแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ลงในระบบ

       

แผนการดำเนินงานต่อไป

        ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
 2. คืนข้อมูลและองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ Standee การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง Sticker ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู
 3. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว VDO 1 Day trip
 4. พัฒนาด้านการตลาด การท่องเที่ยว ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านระบบ Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆ
 5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู
 6. ติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานผ้า เรื่องการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ และดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด บ้านทุ่งบ่อ บ้านโคกเมฆ และกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด
 7. ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด เรื่องน้ำหมักชีวภาพ (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) ปุ๋ยหมักกลับกรองกับทางสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อต่อยอดไปสู่กระบวนการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 8. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อื่นๆ

เมนู