1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) การติดตามการดำเนินงานการทอผ้าพันคอบ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) การติดตามการดำเนินงานการทอผ้าพันคอบ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)

กลุ่ม AGO1-(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง การติดตามการดำเนินงานการทอผ้าพันคอบ้านหนองบัวพัฒนา

ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

        ดิฉันนางสาวภัคจิรา เตไธสง  ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการลงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ทางกลุ่มได้เข้าไปพัฒนา พร้อมกับได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานบ้านหนองบัวพัฒนา และได้ลงพื้นที่กิจกรรมอาสาติดป้ายต้นไม้เนื่องในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์     

          คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้เข้าประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อรับทราบรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม

 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยภายในทีม AG01(1) เพื่อวางแผนการทำงานในการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม U2T-SROI
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม U2T-SROI ตามที่มาหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาติดป้ายต้นไม้ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามการดำเนินงานของการทอผ้าพันคอบ้านหนองบัวพัฒนา
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) จัดทำบทความประจำเดือนตุลาคม
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในครั้งถัดไป คือ การสรุปบทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

          ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในแบบสอบถาม U2T-SROI

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน 

          ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

การติดตามการดำเนินงานการทอผ้าพันคอบ้านหนองบัวพัฒนา

          จากการลงพื้นทีติดการดำเนินการทอผ้าพันคอบ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อขอส่งมาตรฐาน มผช. ครั้งล่าสุด พบว่าทางกลุ่มบ้านหนองบัวพัฒนาได้นำข้อผิดพลาดจากการทอผ้าพันคอที่ไม่ผ่านมาฐานนำไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ตอนนี้ทางกลุ่มบ้านหนองบัวพัฒนาได้เนินการทอผ้าพันคอเพื่อไปส่งขอมาตรฐาน มผช. ใหม่ ได้ทอไปแล้วบ้างส่วนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 70 % เนื่องจากทางกลุ่มประสบปัญหาด้านการวัดขนาดของผ้าและเนื้อผ้าที่ทอไม่มีความสม่ำเสมอทำให้การทอต้องมีความประณีตมากกว่าเดิม ทำให้ทางกลุ่มบ้านหนองบัวพัฒนาจึงจำเป็นต้องดำเนินการทอใหม่แต่ตั้งเริ่มแรกทำให้เกิดการล่าช้ากว่ากลุ่มบ้านตูมน้อยและบ้านหนองดุม

ผลการสำรวจโควิด-19

          ผลจากการเก็บข้อมูลในตุลาคม พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ซึ่งเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งได้มีผู้ติดเชื้อจำนวนน้อยลงกว่าเดือนกันยายนและผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลต่างพื้นที่เพราะทางจังหวัดบุรีรัมย์มีโครงการอุ้มลูกหลานคนบุรีรัมย์กลับบ้าน  ในส่วนเรื่องการรับวัคซีนของชาวตำบลตูมใหญ่ จากการสอบถามรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ ทำให้ทราบว่า ณ ตอนนี้มีการรับวัคซีนไปแล้วประมาณ 90 % จากประชากรทั้งหมดของชาวตำบลตูมใหญ่ และในช่วงนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ดำเนินการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามชาวตำบลตูมใหญ่ก็ไม่ประมาทว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทาน 

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา               

        การลงพื้นที่ในเดือนตาคมได้มีอุปสรรคของกาทำงานในเรื่องการลงพื้นติดตามการทำงานการทอผ้าพันคอบ้านหนองบัวพัฒนา เนื่องจากมีปัญหาด้านการประสานงานกับทางกลุ่มวิสาหกิจ เพราะทางกลุ่มที่ทอผ้าพันคอไม่ค่อยมีเวลาว่างที่ตรงกันกับทางผู้ปฏิบัติงานทำให้การติดตามการทำงานเป็นไปได้ยากมากขึ้นทางทีมจึงแก้ปัญหาโดยการตั้งกลุ่ม  Fackbook เพื่อจะได้สอบถามการทำงานของกลุ่มว่าดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหน้งแล้ว

สิ่งเรียนรู้จากการลงพื้นที่ที่ได้

 1. ได้เรียนรู้ถึงการแบ่งงานการรับผิดชอบของทีม
 2. ได้เรียนรู้ถึงการแก้ปัญหาของผ้าพันคอเพื่อขอส่งมาตรฐาน มผช.
 3. ได้ทราบถึงการทำงานภายในกลุ่ม
 4. ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
 5. ได้เรียนรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน

แผนการดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน

          ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
 2. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ และวีดีโอการท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
 3. ลงพื้นที่จิตอาสาเก็บข้อมูลป่าไม้ชุมชนต่อเนื่อง และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 4. การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการพัฒนาตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านแพลตฟอร์มเฟสบุ๊ค
 5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยวสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ อาทิ การเลี้ยงโคเนื้อ และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
 6. ติดตามผลการดำเนินงานในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ ของกลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 ในเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องจากการส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 7. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
 8. พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ ของกลุ่มทอผ้ามือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

อื่นๆ

เมนู