บทความประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)

กลุ่ม AGO1-(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง กิจกรรมอาสาติดป้ายป่าไม้ชุมชน

 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรมย์

       กระผม นายพงษ์เรศ จันทร์อินทร์ ประเภทประชาชน  ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในการลงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ทางกลุ่มได้เข้าไปพัฒนา พร้อมกับได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานบ้านหนองบัวพัฒนา และได้ลงพื้นที่กิจกรรมอาสาติดป้ายต้นไม้เนื่องในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์     

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อรับทราบรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยภายในทีม AG01(1) เพื่อวางแผนการทำงานในการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม U2T-SROI

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม U2T-SROI ตามที่มาหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาติดป้ายต้นไม้ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามการดำเนินงานของการทอผ้าพันคอบ้านหนองบัวพัฒนา

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) จัดทำบทความประจำเดือนตุลาคม

      ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

        กระผมได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

 

 

 

 

 

กิจกรรมอาสาติดป้ายต้นไม้ เนื่องในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

            กิจกรรมอาสาติดป้ายต้นไม้ เนื่องในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กระผมได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปสำรวจพรรณไม้ ในเขตป่าอนุรักษ์ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ซึ่งมีผู้ดูแลโครงการนี้คือ รองปลัด นางสาวดารารัตน์ ละว้า เป็นการเสริมสร้างให้คนรุ่นใหม่หันมามีเห็นความสำคัญของป่าไม้ เนื่องจากก่อนที่จะมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ชาวบ้านในชุมชนมีการเข้มาบุกรุกในเขตป่าทำให้ทรัพยากรภายในป่าหายไปจำนวนมาก และพื้นที่ป่าก็ลดลงค่อนข้างมากจกแต่เดิมเขตป่าอนุรักษ์มีประมาณ 176 ไร่ แต่ปัจจุบัน เหลือประมาณ 65 ไร่ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ได้มีกิจกรรมการปลูกป่าอยู่เสมอ และในวันสำคัญต่างๆ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ได้รณรงค์ให้มีการปลูกป่าทดแทน ในส่วนของกิจกรรมอาสาอันเนื่องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กระผมได้เข้าไปสำรวจพรรณพืชในส่วนของแปลง 7 และแปลงที่ 8 จากพรรณพืชทั้งหมดประมาณ 70 ชนิด กระผมได้รับผิดชอบ ต้นติ้วม่อน ต้นดูกหิน ต้นประดู่ ต้นเครือผักสาบ  ต้นแดง ต้นเต็ง ต้นขี้เหล็ก และจากการลงพื้นที่จิตอาสาครั้งนี้ได้ได้ทราบถึงประโยชน์ใช้ช่อยของไม้ต่าง อาทิ ต้นไม้ ไว้สำหรับสร้างเรือน ต้นติ้วม่อน มีคุณสมบัติเป็นผักไว้ประกอบอาหาร

          กระผมและทีมงานได้ลงพื้นที่จิตอาสาติดป้ายต้นไม้ เนื่องในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งนี้เป็นการติดป้ายต้นไม้ครบ 100 %  

ผลจาการสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

           ผลจากการสำรวจข้อมูลในเดือนตุลาคม พบว่า ชาวบ้านในชุมชนที่กระผมรับผิดชอบทราบข่าวเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้  ทางคณะองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่พร้อมกับโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูมใหญ่ทั้ง 2 แห่ง ได้มีความเตรียมพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ต่างๆ เช่น จัดเป็นศูนย์พักพิง  ในส่วนของเรื่องการฉีดวัคซีนชาวบ้านตำบลตูมใหญ่ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 80 % จากประชากรทั้งหมด และเริ่มฉีดวัคซีนให้สำหรับกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม

ปัญหาอุปสรรคในการทำงานและการแก้ไขปัญหา                                                                      

         ในการทำงานเดือนตุลาคม  พบปัญหาด้านการทอผ้าพันคอที่ไม่ผ่านมาตรฐาน มผช. ผู้ปฏิบัติงาน  AG01(1) จึงได้ปรึกษากับอาจารย์ประจำโครงการเพื่อหาทางแก้ปัญหา ได้วิธีแก้ปัญหาโดยการนำข้อเสียที่อาจารย์ให้ไปปรับปรุงเนื้อผ้าพันคอในส่วนกิจกรรมอาสาติดป้ายต้นไม้ เนื่องในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้พบปัญหาด้านการสำรวจพรรณพืชไม่ครบ ได้แก้ปัญหาโดยการลงพื้นที่เก็บพรรณพืชเพิ่มเติมในวันที่ทางทีมสะดวกพร้อมกัน เพื่อง่ายแก้การเก็บพรรณพืช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

 • ได้เห็นถึงการทำงานของทีม
 • ได้ทราบคุณสมบัติของต้นไม้
 • ได้เรียนรู้ถึงการใช้เทคโนโลยี
 • ได้เรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

แผนการดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
 2. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ และวีดีโอการท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
 3. ลงพื้นที่จิตอาสาเก็บข้อมูลป่าไม้ชุมชนต่อเนื่อง และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 4. การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการพัฒนาตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านแพลตฟอร์มเฟสบุ๊ค
 1. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยวสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ อาทิ การเลี้ยงโคเนื้อ และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
 2. ติดตามผลการดำเนินงานในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ ของกลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 ในเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องจากการส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 3. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
 4. พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ ของกลุ่มทอผ้ามือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

อื่นๆ

เมนู