AG02-2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ – กลุ่ม กพร. ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2564

การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2564 ของนางสาวรวิพร นครไธสง กพร. ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ ได้ปฏิบัติงานดังนี้ ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์

  • ด้านการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลต่างๆ เช่น ข้อมูล กพสม. ตำบลบ้านดู่ ตำบลบ้านคู และตำบลศรีสว่าง ข้อมูลสัมมาชีพของตำบลดอนกอก
  • การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น อัพโหลดวิดิโอประชาสัมพันธ์โครงการโคก หนอง นา โมเดล การเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทาง facebook , line และ Youtube
  • ปฏิบัติงานช่วยเหลือและสนับสนุนการทำเอกสารในโครงการต่างๆ เช่น เอกสาร จปฐ. เตรียมพร้อมลงพื้นที่รับรองข้อมูล
  • การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น โครงการสัมมาชีพบ้านแฮด การลงพื้นที่เอามื้อสามัคคีตำบลนาโพธิ์
  • การปฏิบัติสนับสนุนด้านต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

อื่นๆ

เมนู