1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
 4. บทความประจำเดือนตุลาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) ติดตามผลต่อเนื่องจากการอบรม การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกอง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง บ้านโนนสะอาด

บทความประจำเดือนตุลาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) ติดตามผลต่อเนื่องจากการอบรม การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกอง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง บ้านโนนสะอาด

ดิฉัน นางสาวศศิธร  ชัยเสน ประเภท บัณฑิตจบใหม่(กพร) ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบคือ กลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 และกลุ่มทอผ้าไหมของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายลงพื้นที่ติดตามผลต่อเนื่องจากการอบรม การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกอง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรโดยใช้ระบบน้ำหยด รวมถึงติดตามกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง 4 หมู่บ้าน/การส่งเรื่องขอมาตรฐานมผช. ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และจุดน่าสนใจในชุชนทั้ง 15 หมู่บ้าน ของตำบลบ้านคู

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)


ภาพลงพื้นที่ติดตามผลจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง บ้านโนนสะอาด

           จากการลงพื้นที่ติดตามผลต่อเนื่องจากการอบรม การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกอง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรโดยใช้ระบบน้ำหยด พบว่าทางกลุ่มได้นำความรู้จากการอบรมไปใช้ได้จริง และเกิดผลจริง สามารถนำไปใช้ได้ดีจริง
 **********ในเรื่องของการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ซึ่งทางสมาชิกกลุ่มก็ได้รวมตัวกันทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพิ่ม โดยสมาชิกบางคนที่ไม่ได้มาร่วมอบรม ก็ได้ความรู้สืบทอดจากประธานกลุ่ม คือนายนิติพงษ์ มนต์ไธสง และสมาชิกที่เข้าอบรม ก็ได้สอนวิธีการทำจุลลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้กับสมาชิกในกลุ่มที่ไม่ได้มาร่วมอบรมให้ได้ความรู้และมีวิธีการทำอย่างถูกต้อง
1.) จากการลงพื้นที่ติดตามครั้งแรก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ยังเป็นสีเขียวเข้ม ซึ่งเป็นเพราะว่าช่วงนั้นอากาศค่อยข้างเย็นมีฝนตกทุกวันและไม่มีแดด


2.) จากการลงพื้นที่ติดตามครั้งที่ 2 พบว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของบางคนเริ่มเป็นสีแดงแล้ว แต่ก็มีของบางคนที่ยังเป็นสีเขียว
                       3.) จากการลงพื้นที่ติดตามครั้งที่ 3 พบว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงส่วนมากเป็นสีแดงแล้ว แต่ก็มีของบางคน (ส่วนน้อยมาก) ที่ยังเป็นสีเขียวอยู่ และมีของบางคนเป็นสีสาวขุ่น
– เหตุผลที่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นสีสาวขุ่น เพราะว่า สมาชิกบุคคลนั้นนำน้ำฝนตามครัวเรือนที่ตนกักเก็บไว้ใช้ในครัวเรือน มาใช้ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ไม่ได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติตามที่ได้อบรมไป
– เหตุผลที่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นสีเขียว  เพราะว่า สมาชิกบุคคลนั้นไม่นำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงออกไปตากแดดทั้งวัน จึงทำให้เห็นผลล่าช้ากว่าของคนอื่นที่นำไปตากแดดไว้ทั้งวัน

ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

 • ช่วยตรึงไนโตเจนในดิน เพิ่มไนโตเจนให้กับพืช
 • เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็ว
 • เมื่อใช้ทางดินทำให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีขึ้น
 • ช่วยในการย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดิน เพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
 • ป้องกันพืชโดยการทำลายจุลินทรีย์ไม่ดีในดิน ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืช ทำให้พืชมีความแข็งแรงต้านทานโรคและแมลงต่าง ๆ ได้ดี


ภาพลงพื้นที่ติดตามผลจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง บ้านโนนสะอาด

  *********ในเรื่องของการทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักกลับกอง ทางทีมงานและทางกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด ก็ได้เข้าไปดูน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักกลับกองที่ได้จัดทำในวันอบรมที่ผ่านมา พบว่าตอนนี้ยังนำไปใช้งานไม่ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าไปดูความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง


ภาพลงพื้นที่ติดตามผลปุ๋ยหมักกลับกอง บ้านโนนสะอาด

ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก

 • ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์
 • ช่วยเปลี่ยนสภาพของดินจากดินเหนียวหรือดินทรายให้เป็นดินร่วนทำให้สะดวกในการไถพรวน
 • ช่วยสงวนรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ดีขึ้น
 • ทำให้การถ่ายเทอากาศในดินได้ดี
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเคมีและสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้
 • ช่วยกระตุ้นให้ธาตุอาหารพืชบางอย่างในดินที่ละลายน้ำยากให้ละลายน้ำง่ายเป็นอาหารแก่พืชได้ดีขึ้น
 • ไม่เป็นอันตรายต่อดินแม้จะใช้ในปริมาณมาก ๆ ติดต่อกันนาน ๆ
 • ช่วยปรับสภาพแวดล้อม เช่น กำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชน้ำทั้งหลายให้หมดไป

เพิ่มเติม…..


ภาพการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแบบตรวจเอกสารการยื่นขอรับการตรวจประเมิน มผช.


ภาพการลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าตรวจสถานที่ผลิตผ้าไหมทั้ง 4 กลุ่ม

 


ลงพื้นที่ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ชุชนของตำบลบ้านคู เพื่อจำหน่ายลงเพจ FACEBOOK

 

ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)

ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามหน่วยงานของรัฐ (สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์)


ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามหน่วยงานของรัฐ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง)

ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามหน่วยงานของรัฐ (โรงเรียนวัดสระทอง)

ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามชุมชนภายใน (บ้านโนนตะคร้อและบ้านโนนสะอาด)

สิ่งที่ได้เรียนรู้
        1.​ ได้​เรียน​รู้การดูผลลัพธ์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและวิธีการนำไปใช้จริง
2​.​ ได้รู้จักการขายออนไลน์ที่ทันสมัยและมีไหวพริบในการสร้าง Content จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ออนไลน์ได้ดีมากยิ่งขึ้น
3. ได้​รู้จักคนในชุมชนมากขึ้นและการเข้าสังคมกับหน่วยงานของรัฐมากยิ่งขึ้น

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
          มีแผนการดำเนินงานต่อไป ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
 2. คืนข้อมูลและองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ Standee การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง STICKER ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู
 3. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว VDO 1 Day trip
 4. พัฒนาด้านการตลาด การท่องเที่ยว ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านระบบ Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆ
 5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู
 6. ติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานผ้า เรื่องการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ และดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด บ้านทุ่งบ่อ บ้านโคกเมฆ และกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด
 7. ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด เรื่องน้ำหมักชีวภาพ (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) ปุ๋ยหมักกลับกองกับทางสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อต่อยอดไปสู่กระบวนการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 8. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อื่นๆ

เมนู