รายงานผลปฏิบัติการเดือน ตุลาคม 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายเทพบัญชา จันทร์อินทร์

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีทีมงาน U2T เข้าสนับสนุนและส่งเสริมตั้งแต่การจัดหาผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้นำความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สามารถออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ จนนำไปสู่การจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลพรสำราญ เป็นการรวมกลุ่มชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและภายใต้มาตรฐานการผลิตเดียวกัน เคารพกฎกติกากลุ่ม มีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประชุมอื่น ๆ ร่วมกัน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคตอยู่เสมอ เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมสำหรับชุมชน และอาจขยายการส่งออกทั้งในชุมชนและนอกชุมชนให้กว้างขึ้นในอนาคต

อื่นๆ

เมนู