รายงานผลปฏิบัติการเดือน ตุลาคม 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายฐิตินันท์ รักษา

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง จึงได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลและสังคมแบบบูรณาการ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ร่วมกับทีมงาน U2T ได้ดำเนินงานจัดโครงการอบรมให้องค์ความรู้ การส่งเสริมสุขภาพ แนวการป้องกันโรคโควิด 19 รณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน การอบรมให้ความรู้เชิงเกษตร รวมถึงโครงการต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่และมีแนวคิดที่ทันสมัย สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและให้มีความต้องการทางการตลาดมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้นกว่าเดิม และเพื่อให้ชุมชนสามารถปรับตัวให้ดำเนินชีวิตอยู่ได้ มีรายได้มั่นคง และมีชีวิตที่ยั่งยืน จนนำไปสู่การลดปัญหาความยากจนและผู้ว่างงาน ให้มีการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเอง

 

อื่นๆ

เมนู