1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) การลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม U2T-SROI และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำรวจพรรณไม้ในท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

บทความประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) การลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม U2T-SROI และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำรวจพรรณไม้ในท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

บทความประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 กลุ่ม AG01(1)

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม U2T-SROI และ

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำรวจพรรณไม้ในท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

          นายธงชัย ปัสยัง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายติดตามการดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นสำรวจเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม U2T-SROIตำบล ทั้ง 19 หมู่บ้าน ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจด้านอาชีพใหม่ของพื้นที่ตำบลตูมใหญ่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

คณะ AG01(1) –  ลงพื้นที่จิตอาสาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คณะ AG01(1) – อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม

คณะ AG01(1) – ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม U2T-SROI ตามที่มาหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

คณะ AG01(1) – คณะผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการทอผ้าบ้านหนองดุม

คณะ AG01(1) – จัดทำบทความประจำเดือน ตุลาคม

การฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านและTDGA ได้เข้าไปฝึกทักษะครบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนด

การลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และสัตว์ในท้องถิ่น

ผลจากการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนร่วมกับคณะ อบต. ตูมใหญ่ ทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบุกรุกของคนในพื้นที่ทำให้ป่าไม้และพื้นที่ป่าหายไปจึงเกิดโครงการพัฒนาชุมชนโดยทางอบต. ตูมใหญ่มองเห็นถึงคุณค่าของป่าไม้ในพื้นที่จึงเกิดโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อปลูกฝังให้ชาวบ้านอนุรักษ์ป่าเพื่อไว้ให้บุตรลูกหลานไว้ศึกษาต่อไป การลงพื้นที่พัฒนาชุมชนทำให้ทราบถึง ความแตกต่างของชนิดพันธุ์ไม้ ต่างกันอย่างไร มีคุณสมบัติอย่างไร ผลการลงพื้นที่สำรวจสัตว์ในท้องถิ่นที่น่าสนใจ ส่งผลให้ทราบว่าสัตว์ในท้องถิ่นจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้บริโภคส่วนใหญ่ เช่น วัว สุกร หนู ไก่ เป็ด ห่าน แพะ เป็นต้น และสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานเช่น สุนัข กระบือ ม้า ส่วนใหญ่ชาวบ้านตำบลตูมใหญ่จะเลี้ยงสุกรเป็นส่วนมากรายได้จากการเลี้ยงสุกรค่อนข้างที่จะมีราคาเนื่องจากมีเขียงหมูในตำบลเป็นจำนวนมาก

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม U2T-SROI แบบสอบมีดังนี้

-ตำบลเป้าหมาย                     -ลูกจ้างโครงการ

-ครอบครัวลูกจ้างโครงการ   -ชุมชนภายใน

-ชุมชนภายนอก                    -ผู้แทนตำบล

-หน่วยงานภาครัฐ                -หน่วยงาน อปท.       -เอกชนในพื้นที่ (ร้านค้า)

จากการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม พบว่า ทุกคนและทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีความคิดเห็นว่าการดำเนินกิจกรรมของโครงการช่วยเพิ่มองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่ชุมชน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ สมาชิกทุกคนในโครงการให้ความร่วมมือร่วมใจและจัดกิจกรรมออกมาได้เป็นอย่างดี อยากให้โครงการ U2T มีระยะเวลาดำเนินโครงการที่ยาวนานขึ้นกว่าเดิม และ สมาชิกในโครงการยังเป็นคนเดิมเพราะ คุ้นเคยกันแล้ว สามารถลงพื้นที่และจัดกิจกรรมได้สะดวก มีประสิทธิภาพ

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลปัญหาที่พบเจอในขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้น คือ ประชาชน ชาวบ้านได้ออกไปประกอบอาชีพ จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นบางครัวเรือน ผมพร้อมทีมงานจึงตกลงเห็นพ้องกันว่าจะมาเก็บข้อมูลครัวเรือนที่ตกสำรวจเพิ่มเติมในวันถัดไปและได้ทำการลงพื้นที่ติดต่อขอข้อมูลกับทางผู้นำชุมชนในบางส่วน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

 • ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาขณะลงพื้นที่จริง
 • ได้เรียนรู้จากการประสานงานกับหน่วยงาน
 • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บข้อมูลด้านสัตว์ในท้องถิ่น
 • ได้เรียนรู้ถึงปัญหาการลงพื้นที่ในช่วงโควิดระบาด

แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือน พฤศจิกายน 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
 2. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ และวีดีโอการท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
 3. ลงพื้นที่จิตอาสาเก็บข้อมูลป่าไม้ชุมชนต่อเนื่อง และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

4.การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการพัฒนาตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านแพลตฟอร์มเฟสบุ๊ค

 1. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยวสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ อาทิ การเลี้ยงโคเนื้อ และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
 2. ติดตามผลการดำเนินงานในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ ของกลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 ในเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องจากการส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 3. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
 4. พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ ของกลุ่มทอผ้ามือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

อื่นๆ

เมนู