ข้าพเจ้า นายเวชวัฒน์ โยโพธิ์ หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทีมผู้ปฏิบัติงานได้ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์จากต้นกกที่มีอยู่ในชุมชนของชาวบ้านในตำบลพรสำราญ ที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ของตำบล เช่น เสื่อผับ กระติ๊บข้าว กระเป๋าสะพายข้าง อาสนะสงฆ์ เป็นต้น ทีมผู้ปฏิบัติจึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลพรสำราญ ได้จัดตั้งและลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กับกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 โดยมี นางบุญตา ตระกูลรัมย์ เป็นประธานกลุ่ม เพื่อยกระดับสินค้าได้รับมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

สินค้าOTOP

อื่นๆ

เมนู