1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
 4. บทความประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) ถ่ายทำ VDO เรื่องการให้ความรู้อาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์และเทคนิคการสร้างสรรค์นักเล่าเรื่องในท้องถิ่น

บทความประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) ถ่ายทำ VDO เรื่องการให้ความรู้อาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์และเทคนิคการสร้างสรรค์นักเล่าเรื่องในท้องถิ่น

กะผมนายอดิศักดิ์ โชตินอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทำภาพนิ่งการทำงานของทีมงาน พร้อมทั้งถ่าย V

DO แหล่งท่องเที่ยว และตัดต่องาน VDO ของตำบลบ้านคู โดยมีการทำงานในเดือนพฤศจิกายน ดังนี้ 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

                วันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2564 กระผมและทีมงานสื่อ VDO ของตำบลบ้านคู ประชุมวางแผนการทำงาน วางสคลิปบทบาทหน้าที่ให้กับพิธีกร เพื่อทำเสียงข้อมูลเนื้อหาในการจัดทำ VDO

รูปที่ 1. ประสานงานกับทีมงาน U2T 

                วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถ่ายทำ VDO ทีมงานชาว U2T ตำบลบ้านคู ทำกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์นักเล่าเรื่องในท้องถิ่น ของตำบลบ้านคู โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ท่าน อาจารย์ ดร. ธเนศ เฮ่ประโคน มาสอนทักษะ เทคนิคด้านการเล่าเรื่อง ให้มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล สามารถเล่าเรื่องราวในอดีต ดึงสตอรี่ความเป็นมาของสถานที่ ให้ผู้ฟังมีความน่าสนใจ

รูปที่ 2. ถ่าย VDO เรื่องการสร้างสรรค์นักเล่าเรื่องในท้องถิ่น

                วันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2564 ตัดต่อ VDO เรื่องการให้ความรู้อาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์และเทคนิคการสร้างสรรค์นักเล่าเรื่องในท้องถิ่น และอัพโหลดลงในช่อง YouTube U2T BRU ครับ

          วันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2564 ถ่ายทำ VDO เรื่องแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านคู เพื่อนำมาเป็น VDO เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในตำบลบ้านคูได้เห็นว่า บ้านคูมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น วัดบ้านดอนกลางไหว้หลวงพ่ออูป ชิมผลไม้สวนอินทผลัม เดินชมแปลงผักบ้านโนนสะอาด แวะซื้อของฝากผ้าไหมทอมือจากกลุ่มทอผ้าตำบลบ้านคู และพักผ่อนที่รีสอร์ทหญิงลีลั้ลลา

รูปที่ 3. ถ่าย VDO โคขุนบ้านโคกพงาด

 

          วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2564 ประสานงานกับทางทีมงาน VDO เพื่อวางแผนงานในการจัดทำสื่อ VDO เรื่อง แนวทางการส่งเสริมอาชีพใหม่ ด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 2 ต่อจากเดือนตุลาคม ที่ผ่านมาครับ 

รูปที่ 4. ประชุมวางแผนการลงพื้นที่ทำแบบสำรวจ

 

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถ่ายทำ VDO กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้อาชีพใหม่ ด้านการปศุสัตว์ ที่ศาลาประชาคม หมู่บ้านโนนตะคร้อ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

รูปที่ 5. ถ่ายภาพนิ่งกิจกรรมการสร้างนักเล่าเรื่องในท้องถิ่น

          วันที 20 – 25 พฤศจิกายน 2564 ตัดต่อ VDO กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้อาชีพใหม่ ด้านการปศุสัตว์ และอัพโหลดลงในช่อง YouTube U2T BRU ครับ

          วันที 26 – 30 พฤศจิกายน 2564 ตัดต่อ VDO แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านคู และแก้ไข VDO วันเดย์ทริป เที่ยว 1 วันในตำบลบ้านคู เพื่อเตรียมส่งมอบสื่อ VDO ทั้งหมดให้กับหน่วยงาน และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในด้านสื่อโฆษณาของตำบลบ้านคู ได้นำไปเผยแพร่ต่อไป

 

รูปที่ 6. ถ่าย VDO แหล่งท่องเที่ยว รีสอร์ทหญิงลีลั้ลลา

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. ขั้นตอนการหมักอาหารให้กับ โค กระบือ สุกร ไก่ และสัตว์เศรษฐกิจใน ที่มีในชุมชนได้มีแร่ธาตุสารอาหารเพิ่มขึ้น
 2. ได้รู้จักวัตถุดิบต่างๆ ที่มีในตำบลบ้านคู และนำมาเป็นแร่ธาตุ วิตามิน โปรตีน ให้สัตว์ในท้องถิ่นได้บริโภคเพื่อลดต้นทุนการซื้อ
 3. ได้ความรู้ทักษะเทคนิค ด้านการเล่าเรื่องราว และได้ความรู้ ความเป็นมาของสถานที่ ที่สำคัญในตำบลบ้านคู
 4. จากที่วิทยากรด้านปศุสัตว์ เข้ามาให้ความรู้ด้านการผสมอาหารให้มีแร่ธาตุเพิ่มขึ้น ทำให้ชาวบ้านในชุมชนเห็นช่องทางในการนำเอาองค์ความรู้ครั้งนี้ ไปผลิตอาหารชนิดหมักเพื่อเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวได้
 5. จากการที่มีทีมงาน U2T เข้ามาผลักดันชุมชนในครั้งนี้ ทำให้ชุมชนตำบลบ้านคู มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการขายผ้าไหม และโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบ้านคู ในนักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวกันครับ

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

 1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านโนนสะอาด และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
 3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
 4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป 

อื่นๆ

เมนู