1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
 4. บทความประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) อาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์และนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) อาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์และนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายอิทธิพร ปุริเส  ประเภทนักศึกษา ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  ในการปฏิบัติงานได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่นของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น

การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น”

1.การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์มโคขุน บ้านโคกพงาด

เป็นฟาร์มที่เลี้ยงโคขุนเพื่อจําหน่ายทั้งตัวและแปรรูปเป็นเนื้อโค ขุนส่งขายตลาดผู้บริโภคทุกระดับ พร้อมกับยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผสมพันธุ์ที่สําคัญของตําบลบ้านคูเพียงแห่งเดียว  ซึ่งฟาร์มแห่งนี้ได้เลี้ยงโคขุนไว้เป็นจํานวนหลายสิบตัว มีการจัดการการเลี้ยงที่ดีมีความสะอาดและโคขุนทุกตัวเป็นโคขุนที่มีสุขภาพดี ฟาร์มที่นี่เน้นเลี้ยงโคขุนคุณภาพในจํานวนไม่มากเป็นฟาร์มเลี้ยงโคขุนแบบชาวบ้านที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับชุมชน เจ้าของฟาร์มเผยว่ามีสูตรและวิธีการให้อาหารโคเฉพาะที่ต่างจากฟาร์มอื่น ทั้งนี้จะผลิตอาหารวัวแบบกึ่ง TMR เป็นอาหารสําเร็จรูปชนิดข้นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะกับโคขุน นอกจากนั้นยังใช้อาหารหยาบ อย่างหญ้าสด ฟางแห้ง ควบคู่ด้วย สําหรับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางฟาร์มได้นํามูลวัวเป็นปุ๋ยคอกไปใส่ในแปลงหญ้าแทนการใช้ปุ๋ยเคมีตลอดจนไม่มีการใส่สารเร่งเนื้อแดง เน้นการเลี้ยงวัวแบบประณีต ไม่เน้นเลี้ยงจํานวนมาก เพราะต้องการสร้างคุณภาพของโคขุนเองและเนื้อของโคขุนเพื่อที่จะได้เนื้อคุณภาพดีและให้ขายได้ราคาสูง

ผักปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

ซึ่งสวนผักนี้ตั้งอยู่ติดกับวัดใหม่บ้านโนนสะอาด สําหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าชมคือ เดือนพฤศจิกายนมีนาคม หรืออยากจะลองมาลงมือปลูกเองหรือเรียนรู้วิธีและขั้นตอนการปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษก็สามารถมาได้ในช่วงปลายเดือนพฺฤศจิกายนได้เพราะชาวบ้านในกลุ่มจะทําการปลูกผักอิทรีย์ปลอดสารพิษต่างๆในช่วงฤดูหนาว หลังจากเป็นช่วงการเก็บเกี่ยวข้าวตามฤดูกาลแล้วซึ่งจะว่างจากการฤดูกาลทํานาทําให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเพาะปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษต่างๆ โดยมีการทําปุ๋ยหมักจากธรรมชาติที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันทําขึ้นมาใช้เอง อีกทั้งในช่วงเดือนมกราคมจะมีการจัดเทศกาลกินข้าวปุ้นลุยสวนโดยสามารถเข้ามาเลือกชมเลือกผักต่างๆที่ทางเรารับประกันได้ว่าเป็นผักปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนต์

สวนอินทผลัม บ้านโนนตะคร้อ

โดยทางสวนอินทผลัมนั้นจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทําสวนอินทผลัมรวมทั้งมีการจําหน่ายผลผลิตเพื่อนําไปเป็นของฝากได้มีจุดให้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกใครที่อยากหามุมถ่ายรูปดีๆ พื้นที่กว้างขวาง ซึ่งสวนอินทผลัมนี้ถือว่าเป็นจุดแลนมาร์คใหม่ของตําบลบ้านคู

โคกหนองนาโมเดล บ้านโคกเมฆ

โคกหนองนาโมเดลบ้านโคกเมฆ ชมการทําเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อจัดสรรปันส่วนพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทําให้ชาวบ้านมีอยู่มีกิน มีสุขภาพดีและมีสภาพจิตใจที่แข็งแรง เป็นการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9

2.หลวงพ่ออูป วัดบ้านดอนกลาง
    ความเป็นมา
           เป็นพระพุทธรูปเก่าเเก่สร้างด้วยเเก่นไม้จันทร์ (ศิลปะลาวโบราณ) เป็นพระพุทธรูปปรางค์กรัชกาย ดวงตาสร้างด้วยพลอยสีดำ มีอายุราว 200 กว่าปี สันนิษฐานมาจากมีสถูปสร้างด้วยอิฐมอญ ฉาบด้วยยางไม้ หลังคามุงสังกะสีครอบสถูปไว้ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2480 ดวงตาของหลวงพ่ออูปเเต่เดิมได้ถูกขโมยไปและได้เปลี่ยนดวงตาใหม่เป็นเเก้ว


3.กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ
         ชาวบ้านโนนตะคร้อเป็นหมู่บ้านที่ทำได้ทุกลาย ตั้งเเต่ลายดั้งเดิมจนถึงลายที่กำลังอินเทรนกันมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นลายหมี่จรวดน้อย ลายนางเอก ลายปลาซิล ลายนพเก้า ลายนกยูง ลายขอเจ้าฟ้า หรือลายอื่นๆ อีกมากมาย แต่ลายในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมกันมาก คือ ลายขอเจ้าฟ้า เนื่องจากเป็นลายพระราชทาน ทางกลุ่มของเราทำอย่างพิถีพิถันและประณีตมาก ตั้งเเต่ขั้นตอนการปลุกและการเลี้ยงหม่อนไหม การมัดลาย การย้อมสีจนถึงการทอผ้า


4.ลายผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อ กุญเเเจไม่มีรูไข
          เป็นลวดลายที่เกิดจากคนในหมู่บ้านท่งบ่อรุ่นปู่ย่า ตายาย เอกลักษณ์ของลายจะมีความต่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุดจนทำให้เกิดลายตามภาษาชาวบ้านว่า “กุญเเจบ่มีฮูไข” ลายนี้เป็นลายที่ทอเรื่อยมา จากรุ่นสู่รุ่น จนถึงทุกวันนี้ บ้างก็เรียกว่า “ลายกำเเพงเมืองจีน” ซึ่งชาวบ้านได้นำเอาสิ่งที่มีคุณค่าในหมู่บ้านของเราใข้ย้อมผ้าไหม โดยนำโคลนตมที่เกิดตามธรรมชาติ โคลนตมจากบ่อควายนอนเเละโคลนจากรากบัว ซึ่งโคลนเเต่ละที่จะทำให้เกิดสีต่างกัน

5.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ

         ความเป็นมาของกลุ่มเป็นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย จากรุ่นลูกสู่รุ่นหลาน ลายผ้าส่วนใหญ่เกิดจากการผสมผสานลายต่างๆ เช่น ลายขอ ลายคมห้า ลายดาวล้อมเดือน ที่เรานำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดลายใหม่ออกมา

          จุดเริ่มต้นของผ้า เริ่มต้นจากลายขอที่มีมาตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ของเรา ทางกลุ่มได้พัฒนาลายขึ้นมาใหม่ นำลายคมห้า และลายดาวล้อมเดือน มารวมกันได้เกิดเป็นลายให้ขึ้นมา และกลุ่มเราได้ตั้งชื่อ ลายขออมรเทพ ซึ่งที่มาของชื่อนี้ได้มาจากชื่อของโรงเรียนที่มี 4 หมู่บ้าน ในลายผ้าของเราใช้ลายขอสี่ตัวประกอบกันเชื่อมโยงไปกับลายดาวล้อมเดือน หมายถึง ความสามัคคีของคนในชุมชนของเรา

6.ทอเสื่อบ้านหนองผักบุ้ง                                                                                                                

ในกลุ่มทอเสื่อบ้านหนองผักบุ้ง ก็จะมีตัวแทนคิดออกแบบลายให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ลวดลายที่ออกแบบเองเกิดจากความพยายามลองผิดลองถูก ความประทับใจที่เห็นจากลายอื่นแล้วนำมาประยุกต์เป็นลายของตัวเอง เช่น ลายข้าวหลามตัด ลายปีกหงส์ ลายดอกพิกุล ลายผักแว่น เป็นต้น

7.แหล่งท่องเที่ยวรีสอร์ทหญิงลี ลั้ลลา

          หญิงลี ศรีจุมพล นักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำซิ่งในสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์ ในเครือจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เจ้าของฉายา ลำซิ่งเมียงู ลำซิ่งชิงเกิด ซึ่งรีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านบง รีสอร์ทหญิงลีลั้ลลา แห่งนี้เป็นที่พักอยู่ท่ามกลางท้องนาและลําห้วยให้บรรยากาศเย็นสดชื่น มีห้องพักตกแต่งหลากหลายสไตล์ไม่ซํ้ากัน พร้อมด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่ไว้รองรับจัดงานเลี้ยงต่างๆ ไฮไลท์สําคัญของที่นี่คือมีสระว่ายนํ้าไว้บริการสําหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาเล่นนํ้ากันด้วย โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น. พร้อมทั้งมีบริการให้เช่าชุดว่ายนํ้าสําหรับผู้ใหญ่และเด็ก  

ปัญหา/อุปสรรคในการทำงานและการแก้ไขปัญหา

         เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้นและมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนบางส่วนเกิดความวิตกกังวลทางคณะทำงาน AG01(2) จึงมีการแก้ไขปัญหาโดยมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนทุกคน

 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

การสำรวจข้อมูลด้านการปศุสัตว์ของกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์”

ด้านโคขุน

บ้านโนนสะอาด

 1. ปัญหาที่พบ
 • โรคลัมปีสกิน โรคเรื้อน โรคปากเท้าเปื่อย โรคพยาธิ โรคเห็บเหา
 • ผสมพันธุ์ติดยาก
 • เป็นสัดเงียบ
 1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
 • หญ้าธรรมชาติ รำ หญ้าปลูก ฟางอัด อาหารเสริม(เกลือแร่สำหรับวัวให้นมลูก) ก้อนละ 35-50 บาท
 • หัวอาหารเสริม (กระสอบละ 340-370 บาท)
 1. วัคซีนที่เคยใช้
 • โรคปากเปื่อย/เท้าเปื่อย

 

บ้านโนนตะคร้อ

 1. ปัญหาที่พบ
 • โรคลัมปีสกิน โรคปาก-เท้าเปื่อย
 • อายุได้เเต่ไม่เป็นสัด
 • ผสมไม่ค่อยติด ติดลูกยาก
 1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
 • หญ้าเนเปียร์ (ปั่น/บด), หญ้ากินรีสีม่วง (ต้นเเก่ต้องนำเอามาปั่น), หญ้าหวาน (ปั่น/บด), หญ้าธรรมชาติ,
 • รำ
 1. วัคซีนที่เคยใช้
 • วัคซีนโรคปาก-เท้าเปื่อย,
 • ยาเเก้ไข้ ยาฆ่าพยาธิ ยาฆ่าเห็บ หมัด เหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             บ้านคู (หมู่ที่ 14)
  1. ปัญหาที่พบ
  • โรคลัมปีสกิน โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย โรคไข้หลังแข็ง
  • เป็นตุ่ม
  • อุจจาระ
  • ผสมพันธุ์ยาก (อย่างน้อย3-5ครั้ง)
   1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
   • หญ้าตามธรรมชาติ หญ้าเนเปียร์ หญ้าลูซี่ หญ้าหวาน
   • ฟางอัด (จ้างมาอัดก้อน 16 บาท ซื้อ3 ก้อน 100 บาท) 
   • หัวอาหาร (กระสอบละ 260-300)
   1. วัคซีนที่เคยใช้
   • วัคซีนโรคปาก-เท้าเปื่อย (ใช้ตัวละ 2 cc ใช้กับวัวอายุ6เดือนขึ้นไป ห้ามใช้กับวัวที่ตั้งครรภ์)
   • วิธีป้องกันรักษา ยาเขียวใหญ่ ยาม่วง + ปูนแดง ยาถ่ายพยาธิ กำมะถัน

บ้านโสกดินแดง

   1. ปัญหาที่พบ
   • โรคที่มาตามฤดูกาล โรคเท้า-ปากเปื่อย โรคลัมปีสกิน โรคไข้สามวัน (ตัวแข็ง ขาแข็ง)
   • ขาดแคนหญ้าและหัวอาหาร
   1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
   • หญ้าเนเปียร์
   • หัวอาหาร
   • รำ
   • กากมัน
   • ฟาง
   1. วัคซีนที่เคยใช้
    • ไม่เคยได้รับวัคซีน

บ้านหนองลุมพุก

    1. ปัญหาที่พบ
    • โรคผอม โรคลัมปีสกิน โรคปากเท้าเปื่อย โรคพยาธิ
    • วัวไม่ติดสัตว์
    1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
    • หญ้าตามธรรมชาติ หญ้ากินรี หญ้ารูซี่ รำ (กระสอบละ 100 บาท) 
    • ฟางอัด
    • กากมันสำปะหลัง (1 กก. = 3.80 บาท)
    1. วัคซีนที่เคยใช้
    • เคยได้รับวัคซีน (ไม่ทราบชื่อวัคซีน) 

บ้านคู (หมู่ที่ และหมู่ที่ 15)

    1. ปัญหาที่พบ
    • โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย เกิดจากความชื้น
    • โรคลัมปีสกิน เกิดจากยุง แมลงต่างๆ กัด
    • โรคผอม เกิดจากขาดสารอาหาร
    1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
    • หญ้าสด ฟาง หัวอาหาร น้ำ
    1. วัคซีนที่เคยใช้
    • วัคซีนโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย (มีหมอมีฉีดให้)
    • ยาบำรุงน้ำนม
    • ยาถ่ายพยาธิ

บ้านโคกเมฆและบ้านทุ่งบ่อ

    1. ปัญหาที่พบ
    • ขาดความรู้ในการดูแล
    • โรคระบาด เช่น ปากเท้าเปื่อย เกิดจากชื้นของโรงเรือน 
    • โรคลัมปีสกิน  ทำให้ค่าใช้จ่ายรักษาสูง
    • พ่อค้าคนกลางเข้าพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากโควิด 19
    1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
    • หญ้าธรรมชาติ เช่น หญ้าหวาน
    • ฟางอัด (3 ก้อน 100 บาท)
    • อาหารสำเร็จรูป ถุงละ 290 บาท)
    • รำ (ปีบละ 15 บาท) รำอ่อน (35 บาท) รำละเอียด (1 กก.= 20 บาท)
    • น้ำ (น้ำบ่อ น้ำพ่น น้ำปะปา)
    • กากน้ำตาล หญ้าหวาน หญ้าซูซี่ หญ้ากินรี หญ้าเนเปียร์ (ปลูกเอง)
    1. วัคซีนที่เคยใช้
    • ยาถ่ายพยาธิ ฉีดเข็มละ 100 บาท) (ชนิดเม็ดละ 10 บาท)
    • เกลือแร่ (วัว) (ก้อนละ 50 บาท)
    • ยาบำรุง ( ถุงละ 5 ก.ก/ 350 บาท) ไฮโปรมิก

*ปศุสัตว์เป็นผู้ดูแล

*เลี้ยงปล่อยตามฤดูกาล คอกวัวอยู่ภายในบริเวณบ้าน

ด้านไก่พื้นบ้าน

บ้านโนนสะอาด

    1. ปัญหาที่พบ
    • โรคตาตูม โรคหวัดไก่  โรคห่า
    1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
    • ข้าวเปลือก  ข้าวสาร รำปลายข้าว
    1. วัคซีนที่เคยใช้
    • ไม่เคยรับวัคซีน

บ้านโนนตะคร้อ

    1. ปัญหาที่พบ
    • โรคห่า
    • ไม่มีการทำวัคซีนป้องกันโรค
    1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
    • ข้าวเปลือก รำ
    1. วัคซีนที่เคยใช้
    • ไม่เคยรับวัคซีน

บ้านคู (หมู่ที่ 14)

    1. ปัญหาที่พบ
    • โรคห่า
    1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
    • ข้าวเปลือก รำ ข้าวสาร ปลายข้าว
    1. วัคซีนที่เคยใช้
    • ไม่เคยรับวัคซีน

บ้านหนองลุมพุก

    1. ปัญหาที่พบ
    • โรคฝีดาษ เกิดจากยุงกัด
    • โรคห่า เกิดจากติดเชื้อ
    1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
    • ข้าวเปลือก
    • รำผสมข้าว (1 ปิ๊บ = 350 บาท)
    • หัวอาหารผสมรำ (15 กก. = 450 บาท)
    1. วัคซีนที่เคยใช้
    • ไม่เคยรับวัคซีน

บ้านโคกเมฆและบ้านทุ่งบ่อ

    1. ปัญหาที่พบ
    • เป็นหวัด โรคขี้ขาว ไก่เหงา (โรคห่า)
    • ปัญหาช่วงโควิด (ขายไม่ได้)
    1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
    • เศษอาหาร
    • ข้าวเปลือก
    • หัวอาหาร (ถุงละ 450 บาท)
    • รำ (รำอ่อน 33 บ.)
    • ยาบำรุง วิตามีนซีไก่ ซองละ 15 บ. / สมุนไพรไทย  เช่น ขมิ้น ฟ้าทะลายโจร
    1. วัคซีนที่เคยใช้
    • ไม่เคยรับวัคซีน

*ปล่อยตามธรรมชาติ คอกไก่อยู่ในบริเวณบ้านและทุ่งนา

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้ทำการฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้านแล้ว ได้แก่

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy

2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

3) ด้านการเงิน Financial Literacy

4) ด้านสังคม Social Literacy

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

 1. ได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน
 2. ได้เรียนรู้ถึงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนในทีม
 3. ได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ในแต่ละครั้ง
 4. ได้เรียนรู้ถึงโรคที่เกิดกับสัตว์และการรักษา
 5. ได้เรียนรู้การเป็นนักพูดหรือนักเล่าเรื่องที่ดี

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
       แผนการดำเนินงานต่อไป ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านโนนสะอาด และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู