1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) เรื่อง การจัดกิจกรรมนักเล่าเรื่อง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) เรื่อง การจัดกิจกรรมนักเล่าเรื่อง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

   

บทความประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(1)

กลุ่ม AGO1-(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง การจัดกิจกรรมนักเล่าเรื่อง และการกรอกข้อมูล CBD

   กระผม นายบารมี พันธ์ศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านสวายสอ บ้านกระทุ่ม บ้านปะคำสำโรง บ้านตูมน้อย บ้านตูมใหญ่ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองดุม บ้านหนองตาด บ้านโนนเจริญ บ้านปะคำดง บ้านกรูด บ้านหนองไผ่ดง บ้านกระทุ่มนอก บ้านโคกสำราญ บ้านเมืองกับ บ้านแคนเจริญ บ้านหนองบัวพัฒนา และบ้านใหม่เจริญสุข

  ในเดือนนี้ได้กระผมได้มีหน้าที่ในการจัดอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดกิจกรรมนักเล่าเรื่อง และเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำไปกรอกลงระบบเพิ่มเติมในข้อมูล CBD ชาวบ้านในพื้นที่ต่างให้ความร่วมมือ นอกจากนี้ยังได้กรอบลงระบบแล้วเสร็จเรียบร้อย 

 

 

รูปภาพประกอบกิจกรรมนักเล่าเรื่อง

 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการAG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            อาจารย์ประจำหลักสูตร นัดประชุมออนไลน์เพื่อสรุปแผนปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานหลังจากนั้นภายในกลุ่มมีการระดมความคิดเห็นรับมอบหมายงานในเดือนพฤศจิกายน เพื่อที่จะได้แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนแบ่งฝ่ายงาน ตามความเหมาะสมและเข้าใจงานในส่วนที่ได้รับผิดชอบ

            คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่พบเจอในสัตว์ ภายใต้กิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

            คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอใช้สถานที่ในการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์และกิจกรรมการพัฒนานักเล่าเรื่อง

            คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น

            คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์” เพื่อเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจภายในชุมชน

            การลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในเดือนพฤศจิกายน ดิฉันได้มีการประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอลงพื้นที่(เพิ่มเติม) ในการเก็บข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายที่ทางกลุ่ม AG01(1) และได้ขอความอนุเคราะห์จากทางรองปลัด อบต. ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในตำบลตูมใหญ่

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จและได้รับประกาศนียบัตรแล้วเรียบร้อย4ด้านได้แก่ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ด้านทักษะดิจิทัล ด้านการเงิน และด้านทักษะสังคม และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนดครบ 100%

กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น และการกรอกข้อมูล CBD

ในส่วนของกระผมในการจัดอบรมได้รับหน้าที่ให้ช่วยเหลือดูแลชาวบ้านจากบ้านตูมน้อย โดยชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อคิดบทที่จะนำเสนอในการโฆษณาสินค้าได้อย่างดีมาก

ตัวอย่าง บทพูดของนักเล่าเรื่อง

“กลุ่มตูมน้อยผ้าไทยกับผ้าขาวม้าสีพาสเทล”

พลิกโฉมจากผ้าขาวม้าสไตล์เดิมๆ เพิ่มเอกลักษณ์

     โดยการใช้สีพาสเทลที่ทันสมัย ทอลายด้วยโทรสีต่างๆ หวานๆ เก๋ๆ ลวดลายผ้าออกแบบเฉพาะตัว ออกแบบเอง ทอเอง ขายเอง

ไม่ซ้ำใคร จนได้ผ้าขาวม้าสีพาสเทลเท่ๆ ของกลุ่มตูมน้อยผ้าไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับทุก ๆวัย เพราะเสน่ห์ของสีพาสเทล มองแล้วรู้สึกสบายตา เพิ่มความหวาน ความน่ารัก วัยรุ่นก็ยังใช้ผ้าไทยได้ด้วย

ผ้าขาวม้าพาสเทลมี 2 ขนาด

85×225 เซนติเมตร ราคา299บาท เหมาะสำหรับใช้นำไปตัดเสื้อ

75×225เซนติเมตร ราคา199บาท เหมาะสำหรับใช้สอยทั่วไป

ใช้ระยะเวลาในการทอผ้าขาวม้าต่อผืนประมาณ 2-3 วัน

สนใจสั่งซื้อได้ที่ Page Facebook “ของดีตูมใหญ่”

รูปภาพประกอบกิจกรรม

  นอกจากนี้กระผมยังได้รับมอบหมายจากทีมงานในการกรอกข้อมูล CBD เพิ่มเติ่ม 10ชุด โดยแบ่งเป็นข้อมูลด้านปศุสัตว์ในท้องถิ่นและข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ผ่านระบบโดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

 

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนของกระผม เนื่องจากกระผมปฏิบัติงานในประเภท นักศึกษา การจัดอบรมบางครั้งอาจจะตรงกับวันเรียนของมหาวิทยาลัย(On-Site)อาจทำให้ไม่ได้ลงไปปฏิบัติงานได้เท่าที่ควร อย่างไรก็ตามทางกระผมก็ได้แบ่งงานจากผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระงาน นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของการระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งทีมงานได้ระวังและสวมแมสก์ตลอดระยะเวลาที่มีการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยเก็บข้อมูลจากชาวบ้านทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สิ่งที่ได้เรียนรู้       

1.ได้เรียนรู้การกล้าพูดกล้าแสดงออกในการเล่าเรื่อง

2.ได้เรียนรู้การระดมความคิดในการคิดบทในการพูดเล่าเรื่อง

3.ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทีมงาน AG01(1)

4.ได้เรียนรู้ในการแบ่งหน้าที่งานของแต่ละบุคคล

5.ได้เรียนรู้การประสานงานที่เป็นทางการ

แผนการดำเนินงานต่อไป

 ภายในเดือนธันวาคม2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู