บทความประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

กลุ่ม AGO1-(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง การจัดกิจกรรมนักเล่าเรื่อง, กิจกรรมด้านปศุสัตว์

และ One Day Trip

ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ดิฉันนางสาวดวงฤทัย  อินทร์แก้ว ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งภายในเดือนตุลาคม ดิฉันได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการ จัดทำสื่อวีดีทัศน์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น การจัดทำโปสเตอร์ และการเผยแพร่สื่อต่างๆ ผ่านระบบ Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น และกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์เพื่อการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ให้กับคนในชุมชนและสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น และกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

          คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยภายในทีม เพื่อแบ่งทีมการรับผิดชอบและวางแผนการทำงาน One Day Trip ของตำบลตูมใหญ่

          คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) มีการลงพื้นที่ถ่ายทำและเก็บภาพ วีดีโอ เพื่อที่จะนำมาทำสื่อท่องเที่ยว One Day Trip

          คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่พบเจอในสัตว์ ภายใต้กิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

         คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) มีการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอใช้สถานที่หอประชุมในการจัดกิจกรรมการอบรม

          คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น และกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ จำนวน 2 ครั้ง”

          คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) มีการคืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ และวีดีโอการท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

          อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในครั้งถัดไป และจัดทำบทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

» ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ในเว็บไซต์ Thaimooc , TDGA และ set e-learning เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดครบ 100%

กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น

          ทางวิทยากรได้มีการให้ผู้เข้าร่วมประชุมจัดกลุ่มและมีการเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำการเขียนสคริป โดยเลือกที่น่าสนใจภายในตำบลมาเขียนทางทีมงานแต่ละกลุ่มก็ได้คิดหัวข้อเรื่องได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว, เรื่องอาหาร และกลุ่มของดิฉันได้เล็งเห็นถึงกลุ่มกล้วยฉาบบ้านใหม่เจริญสุข เลยได้มีการหยิบยกขึ้นมาเขียนสคริปเพื่อที่จะเล่าเรื่อง เพราะว่าทางคณะทีมงานได้มีการช่วยชาวบ้านในเรื่องการทำตลาดออนไลน์ และช่วยจัดจำหน่าย อยู่พอดี ทางกลุ่มเลยได้คิดหัวข้อออกมาดังนี้

          กลุ่มกล้วยฉาบเบรกแตก บ้านใหม่เจริญสุข

          นายสมพร ดารินรัมย์ ได้คิดค้นสูตรการทำกล้วยฉาบเบรกแตก เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยคิดค้นกล้วยฉาบ 4 รสชาติ คือ กล้วยฉาบรสดั้งเดิม กล้วยฉาบรสหวาน กล้วยฉาบรสเค็ม และกล้วยฉาบรส 3 รส ดังนี้

          กล้วยฉาบรสดั้งเดิม

– มีกลิ่นหอมจากใบเตย

– รสชาติกรอบมัน

– เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ

         กล้วยฉาบรสหวาน

– มีรสหวานจากน้ำตาลทรายขาว

– รสชาติหวานกำลังดี ไม่หวานจนเกินไป

          กล้วยฉาบรสเค็ม

                    – อร่อยกลมกล่อม รสชาติเค็มกำลังดี

          กล้วยฉาบรส 3 รส

                    – รสชาติหอม หวาน เค็ม และมีกลิ่นเครื่องเทศเป็นเอกลักษณ์

          กล้วยที่ใช้

– เป็นกล้วยที่ปลูกในชุมชนโดยเฉพาะบ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5

– กล้วยที่ใช้เป็นการปลูกแบบปลอดสารพิษ

– กล้วยลูกใหญ่ เนื่องจากใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติ (กล้วย 1 เครือ จะได้ประมาณ 8-10 หวี โดย 1 หวี จะมีถึง 10-15 ลูก)

          การทำกล้วย

– ปอกเปลือกแช่กล้วยในน้ำมะนาวเพื่อไม่ให้ฝาดและดำ แล้วนำไปล้างน้ำเปล่า

– ฝานกล้วยและนำไปทอดในน้ำมันที่สะอาดและใหม่

– เพิ่มกลิ่นหอมโดยการใช้ใบเตยสดและเนยหอมลงไปในน้ำมันขณะทอด

          บรรจุภัณฑ์

– บรรจุกล้วยฉาบเบรกแตกในถุงซิปล็อค

– ขนาดห่อละ 170 กรัม ราคาห่อละ 35 บาท 4 ห่อ 100 บาท

– 1 กิโลกรัม ราคา 120 บาท

          สถานที่จำหน่าย

– สามารถสั่งซื้อได้ที่กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านใหม่เจริญสุข ตั้งอยู่หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุข

– หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ เพจ “U2T ของดีตูมใหญ่”

กิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

          จากการจัดกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ เบื้องต้นพบว่าเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในชุมชน โดยเฉพาะไก่พื้นเมือง สุกร รวมไปถึงโคและกระบือ ประสบกับปัญหาราคาอาหารสัตว์ หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาแพง ทางคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ อาจารย์ เอกสิทธิ์ สมคุณา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา และอาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ ได้มีการแนะนำและสาธิตวิธีการประกอบสูตรอาหารสัตว์ต่างๆ ที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และสามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายทั่วไปในชุมชน เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหาร และช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานานอีกด้วย โดยมีการสอนทำอาหาร อยู่ 3 สูตร ดังนี้

วิธีการประกอบสูตรอาหาร TMR

 1. หญ้าเนเปียร์ (หมัก) 65%
 2. ใบกระถิน + กิ่งอ่อน 8%
 3. ใบมันสำปะหลัง + ก้านอ่อน 8%
 4. รำละเอียด 6%
 5. กากน้ำตาล 3%
 6. Pre-mix 0.5%
 7. กากถั่วเหลือง 4%
 8. ยูเรีย 2%
 9. เกลือ 0.5%

วิธีการประกอบสูตรอาหารข้นโคและกระบือ

 1. มันสําปะหลัง 50%
 2. กากถั่วเหลือง 19%
 3. ปลาป่น 5%
 4. เกลือ 0.5 %
 5. Pre-mix 0.5%
 6. รำละเอียด  8 %
 7. ปลายข้าว 17 %

วิธีการประกอบสูตรอาหารหมักยีสต์

 1. ยีสต์ขนมปัง 500 กรัม
 2. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม
 3. น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม
 4. น้ำสะอาด 20 ลิตร
 5. วัตถุดิบ 50 กิโลกรัม

หมายเหตุ : แต่ละสูตรควรทำการหมัก 7-14 วัน มีการจัดเก็บอย่างมิดชิดและมีการดูดอากาศในถุงออก เพื่อที่จะไม่ให้อากาศเข้าไปได้

One Day Trip

          โดยทางคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้มีการรวมกัน ไปถ่ายทำวีดีโอ ตามสถานที่ ที่น่าสนใจต่างๆ และได้มีการนำเสนอออกมาเป็นคลิปการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ เพื่อที่จะให้คนในชุมชนและคนต่างชุมชนได้รู้จักและเข้ามาเยี่ยมชมในตำบลตูมใหญ่มากขึ้น เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยการจัดวางสคริปการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ มีดังนี้

วันหยุดทั้งที…ใครที่ไม่ได้ไปเช็คอินที่ไหนไกล ๆ วันนี้ U2T ตําบลตูมใหญ่ขอพาเพื่อน ๆ เปลี่ยนบรรยากาศ ไปเที่ยวแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับง่าย ๆ กันค่ะ…กับ 9 ที่เที่ยวไปเช้าเย็นกลับ “วันเดียวก็เที่ยวได้” ตะลุยไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กินก๋วยเตี๋ยวหมู อู้วหูว.. อิ่มบุญอิ่มใจกันแบบจุก ๆ กันเลยค่า ถ้าพร้อมแล้ว ออกไปเที่ยวกันได้เลยค่ะ

ทริปวันเดียวก็เที่ยวได้…ไปเช้าเย็นกลับ

09:0-09:50 วัดบ้านปะคำสำโรง

10:00-10:50 ป่าอนุรักษ์สมุนไพร

11:00-11:50 แกรนด์แคนยอนบุรีรัมย์ หรือ ละลุ

12:00-12:50  “ครัวตูมใหญ่”

13:00-13:50  วัดบ้านโนนเจริญ

14:00-14:30  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองดุม

14:30-15:00  หนองสิม

15:20-15:50  กล้วยเบรกแตกบ้านใหม่เจริญสุข

16:00-Free    ตลาดตูมใหญ่รักศรัทธา..

picture : ดวงฤทัย

Narrator : นารีรัตน์

Video editor : ทิวัตถ์

Supporting actor : U2T ตูมใหญ่

Production : U2Tตูมใหญ่

Supervisor : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา อาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          จากการลงพื้นที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ในส่วนของกิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น และกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ พบปัญหาด้านการเชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มทอผ้ามือแต่ละกลุ่มมาเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างยากพอสมควร เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆที่มีความรุนแรงมากขึ้น และมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ส่งผลให้สมาชิกบางส่วนเกิดความวิตกกังวลในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน ทางคณะผู้ปฏิบัติงานจึงมีการแก้ไขปัญหาโดยมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม การให้ผู้เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัย และมีการจัดที่นั่งในการอบรมแบบเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้น

          รวมไปถึงได้พบปัญหาในการเตรียมการวางแผนในการทำ One Day Trip ตำบลตูมใหญ่ เนื่องจากภายในต้นเดือนพฤศจิกายนเกิดพายุเข้าจังหวัดบุรีรมย์ ทำให้การถ่ายทำคลิปการท่องเที่ยวใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานกว่ากำหนด

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่

ได้เรียนรู้ถึงการทำงานกับคนหมู่มากและการวางตัวอย่างเหมะสม

ได้เรียนรู้ถึงการติดต่อประสานงานในองค์กรมากขึ้น

ได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอการเล่าเรื่องท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์

ได้เรียนรู้วิธีการทำสูตรอาหารสัตว์ต่างๆ

แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

 1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
 3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
 4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

 

 

อื่นๆ

เมนู