บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(1)
กิจกรรมการพัฒนานักเล่าเรื่องท้องถิ่น และการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์
ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

       ดิฉันนางสาวกัญญารัตน์ แก้วคำภา ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น และกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์
 • มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่พบเจอในสัตว์ ภายใต้กิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์
 • มีการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอใช้สถานที่หอประชุมในการจัดกิจกรรมการอบรม
 • เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น และกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ จำนวน 2 ครั้ง” และมีการคืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ และวีดีโอการท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในครั้งถัดไป และจัดทำบทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

การปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะอาจารย์ และทีมงาม AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ มีการดำเนินงานในพื้นที่ ดังนี้

 • กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น
           การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ที่สามารถสัมผัสวิถีชุมชนแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจในการสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในระหว่างการท่องเที่ยว และสนใจเรื่องเล่าที่อยู่เบื้องหลังการท่องเที่ยว เรื่องเล่าจึงกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนเพื่อเรียนรู้ สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ร่วมกับชุมชนและเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
  คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร และวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้มีการนำองค์ความรู้ด้านศิลปะการสื่อสารในการนำเสนอเรื่องเล่าที่กระตุ้นความสนใจ ช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว และแนวทางการร้อยเรียงเรื่องเล่าสู่รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำไปปรับใช้ในการเล่าประสบการณ์และเรื่องเล่าในท้องถิ่น เพื่อเป็นการดึงดูดใจและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น โดยมีการให้ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมใจกันเขียนสคริปการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในชุมชุนพร้อมกับนำเสนอการเล่าเรื่อง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนร่วมวิเคราะห์บริบทชุมชน ค้นหาเรื่องเล่าของชุมชน กำหนดเกณฑ์การสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่นและพัฒนาเป็นนักสื่อความหมายที่สามารถนำเที่ยวและถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้รับความเพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรงในชุมชน เกิดความภาคภูมิใจ หวงแหนในทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน
 • กิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์
        คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์” โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนของตนเองและชุมชนรอบข้างจนถึงระดับจังหวัดและภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมบอกถึงปัญหาที่พบเจอในสัตว์ วัตถุดิบ/อาหารที่ใช้ วัคซีนหรือยาที่ใช้รักษาโรค รวมไปถึงความต้องการในการพัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในชุมชนให้ดีขึ้น
  จากการจัดกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ เบื้องต้นพบว่าเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในชุมชน โดยเฉพาะไก่พื้นเมือง สุกร รวมไปถึงโคและกระบือ ประสบกับปัญหาราคาอาหารสัตว์ หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาแพง ในขณะเดียวกันผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์กลับมีราคาไม่สมดุลกับต้นทุนค่าอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น ทางคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ อาจารย์ เอกสิทธิ์ สมคุณา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา และอาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ จึงได้มีการแนะนำและสาธิตวิธีการประกอบสูตรอาหารสัตว์ต่างๆ ที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และสามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายทั่วไปในชุมชน อาทิ วิธีการประกอบสูตรอาหาร TMR วิธีการประกอบสูตรอาหารข้นโคและกระบือ และวิธีการประกอบสูตรอาหารหมักยีสต์ เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหาร และช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานานอีกด้วย

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
       จากการลงพื้นที่ พบปัญหาด้านการระบาดของ Covid-19 ที่ยังคงระบาดอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีการระวังตัวค่อนข้างมาก และต้องมีการป้องกันตนเองเป็นอย่างดี เพราะชาวบ้านกลัวคนจากต่างพื้นที่จะนำเชื้อมาแพร่กระจายในพื้นที่ของตน จึงต้องมีการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
       สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน คือ การได้เรียนรู้เทคนิควิธีการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ เล่าเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจ และได้รับความรู้เกี่ยวกับการปศุสัตว์มากขึ้น รวมถึงแนวทางการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกับทีมงานและชุมชน ตลอดจนได้เรียนรู้การปรับตัวในการทำงานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 

แผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป

แผนปฏิบัติงานต่อไป มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไปของทีม AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ ในเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

 1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
 3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
 4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

วิดีโอการปฏิบัติงานของกลุ่ม AG01(1) ประจำเดือนพฤศจิกายน (One Day Trip)

อื่นๆ

เมนู