1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กิจกรรมการพัฒนานักเล่าเรื่องท้องถิ่น และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอาชีพใหม่ ด้านการปศุสัตว์ กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กิจกรรมการพัฒนานักเล่าเรื่องท้องถิ่น และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอาชีพใหม่ ด้านการปศุสัตว์ กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

กิจกรรมการพัฒนานักเล่าเรื่องท้องถิ่น

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอาชีพใหม่ ด้านการปศุสัตว์

กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ดิฉัน นางสาวกรกฎ เสตะจันทน์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11  เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ  AG01(1) .ตูมใหญ่ .คูเมือง .บุรีรัมย์

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น และกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่พบเจอในสัตว์ ภายใต้กิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

มีการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอใช้สถานที่หอประชุมในการจัดกิจกรรมการอบรม

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น และกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ จำนวน 2 ครั้ง” และมีการคืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ และวีดีโอการท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในครั้งถัดไป และจัดทำบทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

ในส่วนของการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ด้านภาษาอังกฤษ (Language Literacy) ด้านการเงิน (Financial Literacy) และด้านสังคม (Social Literacy) ดิฉันได้ทำการพัฒนาทักษะครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และได้ทำการศึกษาทักษะด้าน TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์

กิจกรรมอบรมการทำอาหารสัตว์

กิจกรรมอบรมการทำอาหารสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการทำอาหารสัตว์แก่เกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร แพะ ไก่ เพื่อช่วยลดต้นทุนในการซื้ออาหารสัตว์และยังเป็นการช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนะให้แก่สัตว์แต่ละประเภท รวมไปถึงการให้ความรู้เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรในด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น การผสมอาหารสัตว์เองเพื่อลดต้นทุนการซื้อ ส่วนประกอบของอาหารแต่ละชนิดให้เหมาะกับช่วงวัยของสัตว์

    

และได้มีการแนะนำ สาธิตวิธีการประกอบสูตรอาหารสัตว์ต่าง ๆ ที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และสามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายทั่วไปในชุมชน อาทิ วิธีการประกอบสูตรอาหาร TMR วิธีการประกอบสูตรอาหารข้นโคและกระบือ และวิธีการประกอบสูตรอาหารหมักยีสต์ เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหาร และช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานานอีกด้วย

1 วิธีประกอบสูตรอาหารแบบ TMR

วัตถุดิบ

– หญ้าเนเปียร์ (หมัก) 65%

– ใบกระถิน+กิ่งอ่อน ๆ 8%

– ใบมัน+กิ่งอ่อน ๆ 8%

– รำละเอียด 6%

– กากน้ำตาล 3%

– pre-mix 0.5%

– กากถั่วเหลือง 4%

– ยูเรีย 2%

– เกลือ 0.3%

2 วิธีประกอบสูตรอาหารหมักยีสต์

วัตถุดิบ

– ยีสต์ขนมปัง 500กรัม

– กากน้ำตาล 1ก.ก

– น้ำตาลทรายแดง 1ก.ก

– น้ำสะอาด 20ลิตร

– วัตถุดิบ เช่น มัน หยวกกล้วย กากมะพร้าว 50ก.ก

หมายเหตุ : ผสมส่วนวัตถุดิบให้เข้ากัน แล้วหมักไว้ 7-14 วัน

3 วิธีประกอบสูตรอาหารข้นโค กระบือ

– มันสัมปะหลัง 50%

– กากถั่วเหลือง 19%

– ปลาป่น 5%

– เกลือ 0.5%

– pre-mix 0.5%

– รำละเอียด 8%

– ปลายข้าว 17%

กิจกรรมนักเล่าเรื่องท้องถิ่น

กิจกรรมนักเล่าเรื่องท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมคนในท้องถิ่นให้มีความสามารถในการเล่าเรื่องราววิถีชีวิตในชุมชนแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ เพื่อเป็นการให้ความรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวในการเที่ยวชมวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการพูดเล่าเรื่องให้น่าสนใจแก่คนในชุมชนโดยการเลือกหัวข้อเรื่องที่คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีมาใช้เช่น การทอผ้า แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเขียนเป็นบทพูดไว้สำหรับนำเสนอแก่นักท่องเที่ยว

                       

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

จากการลงพื้นที่ในเดือนพฤศจิกายนพบว่า ช่วงการจัดกิจกรรมการอบรมอาชีพเสริมด้านปศุสัตว์มีช่วงเวลาตรงกับฤดูเก็บเกี่ยวข้าวของชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม จึงทำให้จำนวนผู้เข้าอบรมลดลง ทางคณะผู้ปฏิบัติงานจึงมีการแก้ไขปัญหาโดยย่นระยะเวลาของกิจกรรมลงเพื่อให้สามารถมาร่วมกิจกรรมได้

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ตำบลตูมใหญ่

จากการลงพื้นที่ในเดือนพฤศจิกายน ได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอการเล่าเรื่องท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจต่อผู้ฟัง ได้เรียนรู้วิธีการทำสูตรอาหารสัตว์ต่างๆ

แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล

3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้

4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู