1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 กลุ่มAG01(2)จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการนำพันธ์ุหญ้าต่างๆมาผสมกันเพื่อนำมาหมักเป็นอาหารสัตว์ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 กลุ่มAG01(2)จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการนำพันธ์ุหญ้าต่างๆมาผสมกันเพื่อนำมาหมักเป็นอาหารสัตว์ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายเกรียงไกร กระฉอดนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG01(2) ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตำบลเป้าหมาย ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : AG01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเวลา 08:45 นาที ร่วมกับทีมงานประจำหลักสูตร AG01(2) เมื่อวันที่ 20-31ตุลาคม และวันที่ 3-15 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่นัดอบรมชาวบ้านกับทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้ว เรื่องการหญ้าต่างๆมาผสมเป็นอาหารสัตว์ มีทั้งหมด 4 กลุ่มชาวบ้านหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่2 บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมที่ได้ทำ 

ลงพื้นที่ตำบลบ้านคูได้เข้าไปสอบถามกับกลุ่มชาวบ้านในเรื่องที่เคยได้ทำว่าเคยเอาวัตถุดิบ (หญ้า) ต่างๆมาผสมเป็นอาหารสัตว์หรือไม่เท่าที่ทางทีมงาน AG01(2) สอบถามมามีบางหมู่บ้านก็มีบางท่านที่เคยมีความรู้เรี่องเกี่ยวกับการเอาวัตถุดิบมาผสมกันแล้วเอาให้สัตว์เลี้ยงกินอยู่บ้าง ส่วนวัตถุดิบโดยส่วนมากที่ได้นำมาบดและผสมกันก็มี หญ้าเนเปียร์โปรตีน 8 เปอร์เซ็นต์ หญ้ารูซีให้โปรตีน 8 เปอร์เซ็นต์ หญ้าถั่วฮามาตร้าให้โปรตีน 18 เปอร์เซ็นต์ หญ้าขนให้โปรตีนเปอร์เซ็นต์ ใบระถินให้โปรตีน 19 เปอร์เซ็นต์  ใบมันสำปะหลังให้โปรตีนเปอร์เซ็นต์(อย่างละครึ่งถุงปู๋ยหรือประมาณ30-40 กิโลกรัม) และเกลือป่น 3 กิโลกรัม หลังจากนั้นนำมาใส่ถุงปุ๋ยแล้วหมัก 21 วันครบกำหนดเวลาการหมักก็นำมาให้สัตว์กินได้ วัตถุดิบต่างๆนี้ทางทีมงานได้ลงพื้นที่จัดเตรียมก่อนวันอบรมเพื่อจะได้นำมาสาธิตวิธีการทำการผสมให้ผู้มาเข้าอบรมได้เรียนรู้เพื่อนำความรู้เหล่านี้มาพัฒนาในครัวเรือนของตนเองและใช้ความรู้ที่ได้อบรมมาทำเองที่บ้านเพื่อนำหญ้ามาผสมเองใว้ให้สัตว์เลี้ยงที่บ้านได้กินเพื่อความเจริญเติมโตของสัตว์เลี้ยงที่จะได้สมบูรณ์เต็มที่เพื่อนำไปขายให้ได้ราคาที่ต้องการของตลาดกลาง

หญ้าถั่วฮามาตร้า ให้โปรตีน 18 เปอร์เซ็นต์

หญ้าเนเปียร์ให้โปรตีน 8 เปอร์เซ็นต์

หญ็ารูซีให้โปรตีน 8 เปอร์เซ็นต์

 

 

 

 

 

 

หญ้าขนให้โปรตีน 8 เปอร์เซ็น

ใบกระถินให้โปรตีน 19 เปอร์เซ็น

ใบมันสำประหลังให้โปรตีน 8 เปอร์เซ็น

เกลือป่นจำนวน 3 กิโลกรัม

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่เกี่ยวกับอาชีพใหม่ทั้งหมด 4  หมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์ทั้งสี่หมู่บ้านที่ไปลงพื้นที่สอบถามข้อมูลในรอบของเดือนพฤศจิกายน 2564 พบว่าครั้งนี้ชาวชุมชนให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก(เรื่องการนำหญ้าต่างๆมาบดผสมกันแล้วนำมาให้สัตว์กิน)เพราะดูจากหลายๆหมู่บ้านจะเลี้ยงวัวเนื้อเป็นส่วนใหญ่ชาวบ้านเลยต้องการความรู้เกี่ยวกับอาหารวัวเนื้อเพราะต้องการให้วัวเจริญเติบโตได้เต็มที่ ที่สุดเพื่อที่เวลานำไปขายจะได้ราคาที่ต้องการ การผสมหญ้าบดก็เป็นความรู้ที่ชาวบ้านต้องการเพราะว่าจะทำให้ชาวบ้านได้ความรู้และได้เรียนรู้การผสมหญ้าเพื่อจะได้นำมาพัฒนาขึ้นให้เป็นอาชีพใหม่ของแต่ละชุมชนต่อไป

แนวทางแก้ไขปัญหาในเดือนต่อไป 

การแก้ไขของเดือน ธันวาคม 2564 ทางทีมงาน AG01(2) ได้นำเสนอทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แก้ไขปัญหาของชาวชุมชนเกี่ยวกับเรื่องอาชีพใหม่กลุ่มสัมมาอาชีพให้เป็นอาชีพหลักของชาวชุมชนนั้นๆเพื่อการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับทางชุมชนทางทีมงาน AG01(2) จึงได้เสนอกับทางวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพใหม่ตอนนี้ที่ชาวชุมชนได้ทำอยู่บ้างที่ยังทำกันไม่ต่อเนื้องโดยเฉพาะกลุ่มสัมมาอาชีพทอดกล้วยฉาบบ้านหนองลุมพุค(เป็นอาชีพที่น่าส่งเสริมให้เป็นอาชีพใหม่)เพราะตอนนี้ทางกลุ่มได้เลิกทำไปแล้วเพราะขาดต้นทุนและวัตถุิดิบในการผลิต หมู่ที่1 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์

แผนการในเดือนธันวาคม 2564 ที่จะทำต่อไป

ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้
1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านโนนสะอาด และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

รูปภาพประกอบเนื้อเรื่องและคำบรรยายใต้ภาพ

ลงพื้นที่บ้านทุ่งบ่อนัดอบรมชาวบ้านเรื่องเกี่ยวกับการผสมหญ้าต่างๆให้สัตว์(วัว)

ลงพื้นที่นัดผู้นำผู้ใหญ่บ้าน แม่องศา ใจเที่ยง ผู้นำบ้านทุ่งบ่อ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อจะนำไปเป็นส่วนอาหารสัตว์ เช่น กระถิน หญ้า เป็นต้น

ทางทีมงานAG01(2)ได้คัดกรองโควิด-19กับชาวบ้านที่มาอบรมเป็นอย่างดีก่อนเข้าอบรมในครั้งนี้

รอบนี้ชาวบ้านโดยส่วนมากให้ความสนใจเป็นอย่างมากในความรู้เกี่ยวกับการผสมหญ้าต่างๆเพื่อจะนำไปเป็นอาหารวัว

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหญ้ามาผสมกันแล้วนำมาหมักกี่วันถึงจะนำมาให้สัตว์กินได้

การผสมหญ้าที่จะนำมาผสมกันมี หญ้าเนเปีนร์ หญ้ารูซี หญ้าฮามาตร้า หญ้าขน ใบกระถิน ใบมัน ก่อนหมักเอาเกลือป่น มาโรยแล้วผสมกันนำมาหมักเป็นเวลา 21 วัน

ทำเอกสารสอบถามชาวบ้านถึงปัญหาของการเลี้ยงสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงประจำทุกๆวันว่าเป็นอย่างไร

อื่นๆ

เมนู