รายงานผลปฏิบัติการเดือนพฤศจิกายน 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายมานพ มาตราตัง

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

การจัดตั้งกลุ่ม OTOP ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP โดยทีมงาน U2Tร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อให้เกิดการยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และได้จัดโครงการให้มีผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สามารถออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ จนนำไปสู่การจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลพรสำราญ เพื่อให้ชาวบ้านได้นำความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและภายใต้มาตรฐานการผลิตเดียวกัน พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของตลาดและทันสมัย เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมสำหรับชุมชน ทั้งนี้ข้าพเจ้าหวังว่า โครงการนี้จะทำให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์สูงสุด และอาจจะมีการขยายการส่งออกทั้งในชุมชนและนอกชุมชนกว้างขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น

 

ผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลพรสำราญ

 

อื่นๆ

เมนู