กระผม นายณัฐภาส ดวงกระโทก ประเภทบัณทิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  หมู่ บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

 กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

        จากการที่ได้จัดกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ตำบลบ้านคู พบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในชุมชน เช่น โค กระบือ ไก่ ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนสูงโดยเฉพาะค่าอาหารที่ราคาสูง และยังประสบกับปัญหาโรคระบาดกับสัตว์เลี้ยงอีกด้วย ในส่วนเรื่องราคาผลผลิต เมื่อขายออกกลับสวนทางกับต้นทุน ทางทีมงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์วิทยากร ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการและดูแลสัตว์เลี้ยงและยังแนะนำสูตรการทำอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ เพื่อลดต้นทุนในค่าอาหารและเพื่อเสริมสร้างสารอาหารให้กับสัตว์เลี้ยง พร้อมทั้งแนะนำวัคซีน เพื่อการบำรุง และรักษาสัตว์เลี้ยงเมื่อเกิดโรค

ปัญหาที่พบ

 • โรคลัมปีสกิน
 • ปากเปื่อยเท้าเปื่อย
 • ไข้หลังแข็ง
 • เป็นตุ่ม
 • ผสมพันธุ์ยาก
 • มดลูกทะลัก
 • แม่โคไม่มีน้ำนม
 • สถานที่เลี้ยงไม่เพียงพอ
 • อาหารหายาก

วัคซีนที่ใช้

 • วัคซีนป้องกันเท้าเปื่อย ตัวละ 2 cc. ใช้ได้กับวัวอายุ 6 เดือนขึ้นไป

วิธีการแก้ปัญหา,รักษา และให้ยาบำรุง

 • ยาเขียวใหญ่
 • ยาม่วง,ยาแดง
 • ยาถ่ายพยาธิ
 • กำมะถัน
 • ยาบำรุง

วัตถุดิบ อาหารในพื้นที่

 • หญ้า

-หญ้าเนเปียร์

-หญ้ารูซี่

-หญ้าหวาน

-หญ้าตามท้องนา

     -ฟางอัด

วิธีการทำอาหารสูตร TMR

1.หญ้าเนเปียร์ 65%

2.ใบกระถิน 8%

3.ใบมันสำปะหลัง 8%

4.รำละเอียด 6%

5.กากถั่วเหลือง 4%

6.กากน้ำตาล 3%

7.ยูเรีย 2%

8.Pre-mix 0.5%

9.เกลือ 0.5%

วิธีการทำอาหารสำหรับไก่พื้นบ้าน

1.กากข้าวโพดบด 50%

2.กากถั่วเหลือง 19%

3.ปลายข้าว 17%

4.รำละเอียด 8%

5.ปลาป่น 5%

6.เกลือ 0.5%

7.Pre-mix 0.5%

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 ได้เรียนรู้สูตรการทำอาหารสัตว์ต่างๆ

ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน

 ได้เรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขปัญหา ของการลงพื้นที่ในช่วง โควิด -19 กำลังแพร่ระบาด ทำไมไม่ซื้อเราโชว์เลย

แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

 1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านโนนสะอาด และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
 3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
 4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู