1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์” กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์” กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์”

กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                     กระผม นายณัฐวัตร วีระเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น”เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและ อบต ตำบล ตูมใหญ่ โดยมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆของตำบลตูมใหญ่ อาทิเช่น 1. ภูมิปัญญาผ้าทอมือบ้านหนองดุม 2. ร้านดวงตาผ้าไทย 3.กลุ่มตูมน้อยผ้าไทยกับผ้าขาวม้าสีพาสเทล 4. กลุ่มกล้วยฉาบเบรกแตก บ้านใหม่เจริญสุข 5. วัดประคำสำโรง  6.ตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่รักศรัทธา 7. แกรนด์แคนยอน หรือละลุ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอก รู้จักมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมขับเคลื่อนศรษฐกิจภายในชุมชน และเข้าร่วม กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์” เพื่อเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และสอบถามปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ อาทิเช่น สุกร โค แพะ ไก่พื้นเมือง เป็นต้น

ในการปฏิบัติงานกระผมได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมกิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่นและกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ครั้งที่ 2 โดยได้รับมอบหมายในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตว์ การเตรียมสถานที่ในการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านปศุสัตว์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการAG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            อาจารย์ประจำหลักสูตร นัดประชุมออนไลน์เพื่อสรุปแผนการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน หลังจากนั้นภายในกลุ่มมีการระดมความคิดเห็นรับมอบหมายงานในเดือนพฤศจิกายน เพื่อที่จะได้ แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน  แบ่งฝ่ายงานตามความเหมาะสมและเข้าใจงานในส่วนที่ได้รับผิดชอบ

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่พบเจอในสัตว์ ภายใต้กิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอใช้สถานที่ในการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์และกิจกรรมการพัฒนานักเล่าเรื่อง

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น”เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและมีการคืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ และวีดีโอการท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ก่อนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์” เพื่อเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจภายในชุมชน

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์” เพื่อเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจภายในชุมชน

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในเดือนพฤศจิกายน ดิฉันได้มีการประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอลงพื้นที่(เพิ่มเติม) ในการเก็บข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายที่ทางกลุ่ม AG01(1) และได้ขอความอนุเคราะห์จากทางรองปลัด อบต. ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในตำบลตูมใหญ่

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน  กระผมได้ดำเนินงานทำการเข้าศึกษาทักษะ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ด้านภาษาอังกฤษ (Language Literacy) ด้านการเงิน (Financial Literacy) และด้านสังคม (Social Literacy) ได้เรียนและสอบได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์  ผ่านตามเกณฑ์การวัดผล และได้เข้าไปศึกษา TDGA ในรายวิชาดิจิทัล เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์

    วิธีการผสมอาหารสัตว์สำเร็จรูปเพื่อเป็นการลดต้นทุนอาหาร

จากการจัดกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ เบื้องต้นพบว่าเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในชุมชน โดยเฉพาะไก่พื้นเมือง สุกร รวมไปถึงโคและกระบือ ประสบกับปัญหาราคาอาหารสัตว์ หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาแพง ในขณะเดียวกันผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์กลับมีราคาไม่สมดุลกับต้นทุนค่าอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น ทางคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ จึงได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านปศสัตว์” โดยมีการเชิญเกษตรกรเข้าร่วมการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการผสมอาหารสัตว์ที่มีต้นทุนราคาที่ต่ำที่สามารถดำเนินการจัดทำขึ้นเองได้และได้ลงมือปฏิบัติวิธีการประกอบสูตรอาหารสัตว์ต่างๆ ที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และสามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายทั่วไปในชุมชน อาทิ เช่น วิธีการประกอบสูตรอาหาร TMR วิธีการประกอบสูตรอาหารข้นโคและกระบือ และวิธีการประกอบสูตรอาหารหมักยีสต์ เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหาร และช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานานอีกด้วย

ผลจากการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

ผลจากการเก็บข้อมูลในเดือนตุลาคมพบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มาจากพื้นที่สีแดงทำให้มีกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมากที่ต้องเฝ้าระวัง ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนตื่นตัวมากขึ้นและมีความตระหนักมากขึ้นถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

จากการลงพื้นที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ในส่วนของกิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น และกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ พบปัญหาด้านการเชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มทอผ้ามือแต่ละกลุ่มมาเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างยากพอสมควร เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆที่มีความรุนแรงมากขึ้น และมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ส่งผลให้สมาชิกบางส่วนเกิดความวิตกกังวลในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน ทางคณะผู้ปฏิบัติงานจึงมีการแก้ไขปัญหาโดยมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม การให้ผู้เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัย และมีการจัดที่นั่งในการอบรมแบบเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้น

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่ในเดือนพฤศจิกายน ได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอการเล่าเรื่องท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจต่อผู้ฟัง ได้เรียนรู้วิธีการทำสูตรอาหารสัตว์ต่างๆ ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้เรียนรู้การประสานงานกับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งได้เรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขปัญหาของการลงพื้นที่ในช่วงโรคโควิด-19 แพร่ระบาด

แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

  1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
  2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
  3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
  4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู