บทความประจำเดือน  พฤศจิกยน 2564 กลุ่ม AGO1(1)

เรื่อง การทำอาหารสูตรหมักยีสต์

ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรมย์

    ดิฉัน นางสาวณัฐธิดา สาลาจารย์ ประเภท ประชาชน  ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

          ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

      อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet และรับทราบการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน

       คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอใช้สถานที่ในการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์

       คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) จัดหาอุปกรณ์และวัตถุดิบในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

     คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

      คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) จัดทำบทความประจำเดือนพฤศจิกายน

     ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละครั้ง ได้รับความอนุเคราะห์และได้ทำการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ในการขอใช้สถานที่ในการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

        ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะทั้งด้านสังคม  ด้านภาษาอังกฤษ  ด้านการเงิน และด้านดิจิทัล  ครบทั้ง 4 ด้าน ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

การทำอาหารสูตรหมักยีสต์

 “กากมันหมักยีสต์”เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่ผลิตจากวัตถุดิบเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันได้แก่ กากมันสำปะหลังเปียก (กากเปียก) โดยการนำมาแปรรูปหมักร่วมกับ น้ำหมักยีสต์เพื่อช่วยเพิ่มโปรตีนและพลังงานตลอดจนคุณค่าทางโภชนะอาหารอื่นๆตามความต้องการของสัตว์ที่สำคัญกากมันหมักยีสต์มีต้นทุนการผลิตต่ำซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตใช้ได้เอง ในฟาร์มสามารถช่วยแก้ปัญหาวิกฤตอาหารสัตว์ราคาแพงในปัจจุบันตลอดจนช่วย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโคนม-โคเนื้ออีกด้วย

 กระบวนการผลิตกากมันสำปะหลังสดหมักยีสต์กรณีทำเป็นบ่อหมัก

 วัสดุและอุปกรณ์

1).  ยีสต์ขนมปัง (Barker yeast)

2).  น้ำตาลทรายแดง

3).  กากน้ำตาล

4).  ปั้มลมออกซิเจน

5).  ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 1,500ลิตรจำนวน 1ใบ  และขนาดบรรจุ 70ลิตรจำนวน  1ใบ

6).  ปั้มน้ำไดโวขนาด 1นิ้ว

7).  ผ้าพลาสติกไวนิลขนาด กว้าง 3.5เมตรx ยาว 4.5เมตร

8).  บ่อหมักขนาดกว้าง 3เมตรx ยาว 4เมตรx สูง 80 เซนติเมตร 

9).  น้ำสะอาด

10). ปุ๋ยยูเรีย

11). กากมันสำปะหลังสด จำนวน 6 ตัน

ขั้นตอนการผลิตกากมันสำปะหลังสดหมักยีสต์ (มันหมักยีสต์)

 1. ชั่งน้ำตาลทรายแดง จำนวน 4กิโลกรัมผสมในน้ำสะอาดปริมาตร 40ลิตรทำการละลายให้เข้ากัน (ภาชนะบรรจุควรมีขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 70ลิตร)
 2. เติมผงยีสต์จำนวน 2กิโลกรัมหรือ 4ก้อน ลงในสารละลายน้ำตาลแดงและผสมขยี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 10นาที
 3. เตรียมสารละลายกากน้ำตาล + ยูเรีย เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงยีสต์ ดังนี้

          3.1เติมน้ำสะอาดลงในถังพลาสติกที่เตรียมไว้จำนวนปริมาตร 1,000ลิตร

         3.2ชั่งยูเรียจำนวน 40กิโลกรัม+ กากน้ำตาลจำนวน 50กิโลกรัมเทลงในถังพลาสติก ขนาด 1,500ลิตรที่เตรียมไว้และผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน

 1. เมื่อครบเวลาที่กำหนด 10นาที ทำการเทหัวเชื้อน้ำยีสต์ที่เลี้ยงไว้ ลงในถังพลาสติก ขนาด 1,500ลิตรและใช้ปั้มลมเพื่อเติมออกซิเจนหรือใช้ไว้กวนบ่อยๆเพื่อให้ยีสต์กระจายทั่วอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อย  1ชั่วโมง ให้ออกซิเจน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
 2. บ่อหมักที่เตรียมไว้ควรมีกากมันสำปะหลังประมาณ 6,000กิโลกรัม(6ตัน) โดยทำการกระจายให้ทั่วบ่อและเมื่อครบเวลาที่กำหนดใช้ปั้มน้ำไดโวดูดน้ำหมักยีสต์ที่เตรียมไว้ฉีดพ่นลงในกากมันในบ่อหมักและผสมให้เข้ากันด้วยวิธีการต่างๆของแต่ละฟาร์ม โดยพยายามกระจายน้ำหมักให้ทั่วบ่อหมัก
 3. ปิดด้วยพลาสติกไวนิลให้สนิทและหมักไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน และเมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้วนำไปเลี้ยงสัตว์ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 1. ยีสต์สามารถหาซื้อได้ที่ห้างแม็คโครหรือร้านค้าขายอุปกรณ์ทำขนมปังทั่วไป
 2. บ่อหมักควรทำให้หนาแน่นและมั่นคงด้วยการเสริมเสาปูนระหว่างกลางและฉาบปูนทั้งด้านนอกและด้านในเพื่อป้องกันการแตกร้าวและไม่ให้น้ำหมักซึมออกได้
 3. กากมันสำปะหลังหมักยีสต์คุณภาพดีจะมีลักษณะสีน้ำตาล กลิ่นหอมกากน้ำตาล+แอมโมเนีย มีรสเปรี้ยวเล็กน้อย
 4. กากมันหมักยีสต์มีโปรตีนประมาณ 12เปอร์เซ็นต์
 5. ในโครีดนมควรเสริมกากมันหมักยีสต์ปริมาณ 10กิโลกรัม/ตัว/วัน โดยค่อยปรับให้เริ่มกินทีละน้อยๆ
 6. กรณีใช้กากมันสำปะหลังขุนโคเนื้อสามารถใช้เป็นอาหารหลักเพื่อขุนเป็นระยะเวลา 3-4เดือน ให้กินเต็มที่
 7. ไม่แนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรใช้กันมาก เพราะอาจทำให้โรงงานแป้งมันปรับราคากากมันสำปะหลังสดเพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตกากมันหมักยีสต์แพงขึ้น

ที่มา:   ดร.สิทธิศักดิ์  คำผา (ดร.น้อย) สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผลการสำรวจโควิด-19 เดือนตุลาคม                                                                                     ผลจากการสำรวจในพฤศจิกายน พบว่า ชาวบ้านในตำบลตูมใหญ่ทุกหมู่บ้านต่างทราบข่าวเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาด แต่ทางตำบลตูมใหญ่ได้มีการควบคุมโรคได้เป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากไม่มีผู้ติดเชื้อมาเป็นระยะเวลาประมาณ 5 เดือน ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชากรทั้งหมดของจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนกลุ่มบุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบทั้ง 2 เข็ม ทางจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มมีนโยบาลการฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ให้กับบุคคลกลุ่มทั่วไป  และตอนนี้ชาวตำบลตูมใหญ่ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 85% จากทั้งหมด  แต่อย่างไรก็ตามชาวตูมใหญ่ก็ยังมีความกระตือรือร้นในการรับมือกับทุกปัญหาที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา     

          การทำงานในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีอุปสรรคของการประสานงานในการวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์  ในการแบ่งงานการหาวัสดุทำหาวัสดุที่ใช้การทำอาหารสูตรหมักยีสต์ได้ไม่ครบ ได้แก้ปัญหาโดยการโทรแจ้งอาจารย์ประจำหลักสูตรก่อนมีการอบรมล่วงหน้า เพื่อที่จะให้ได้ปรึกษากับทางอาจารย์ ส่งผลให้สามารถหาวัสดุการทำอาหารสูตรหมักยีสต์ได้ครบตามเวลาก่อนการอบรม

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

 • ได้เรียนรู้ถึงการประสานงาน
 • ได้เรียนรู้ถึงการใช้เทคโนโลยี
 • ได้เรียนรู้ถึงการทำอาหารสูตรหมักยีสต์
 • ได้เรียนรู้ถึงการทำหญ้าหมักและอาหารข้น
 • ได้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีม
 • ได้เรียนรู้ถึงการทำบทความประจำเดือน

แผนการดำเนินงาน เดือนธันวาคม                                                                     ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล

3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้

4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู