1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น

กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 กระผม นายนรภัทร มะโน ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ กระผมและทีมงานได้ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมกันในการพัฒนาชุมชนทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม
 • จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น 
 • จัดกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ จำนวน 2 ครั้ง
 • คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ และวีดีโอการท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในครั้งถัดไป และจัดทำบทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

ในส่วนการฝึกทักษะ 4 ด้าน ด้านการเงิน ด้านดิจิตอล ด้านภาษาอังกฤษ ด้านสังคมเสร็จสิ้นแล้ว และ ได้ทำการศึกษาด้าน TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์

กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น

กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น  คือกิจกรรมที่พัฒนารูปแบบการสื่อสารเรื่องราวในชุมชนให้มีรูปแบบน่าสนใจ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวให้เยือนเพื่อเรียนรู้ สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ร่วมกับชุมชนและเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ทางกลุ่ม AG01(1) อาจารย์ผู้ดูและวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้มีการนำองค์ความรู้ด้านศิลปะการสื่อสารในการนำเสนอเรื่องเล่าที่กระตุ้นความสนใจ ช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว และแนวทางการเล่าเรื่องสู่รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำไปปรับใช้ในการเล่าประสบการณ์และเรื่องเล่าในท้องถิ่น

กิจกรรมที่ดำเนินการคือ มีการแบ่งกลุ่ม 7 กลุ่ม เพื่อรวบรวมข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวหรือเรื่องราวที่หน้าสนใน โดยเรื่องที่น่าสนใจที่แต่ละกลุ่มเลือกมี ดังนี้

 1. ภูมิปัญญาผ้าทอมือบ้านหนองดุม
 2. ร้านดวงตาผ้าไทย
 3. กลุ่มตูมน้อยผ้าไทยกับผ้าขาวม้าสีพาสเทล
 4. กลุ่มกล้วยฉาบเบรกแตก บ้านใหม่เจริญสุข
 5. วัดประคำสำโรง
 6.  ตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่รักศรัทธา
 7. แกรนด์แคนยอน หรือละลุ

โดยทางกลุ่มกระได้เลือกเรื่อง วัดประคำสำโรง  เป็นวัดประจำหมู่บ้านประคำสำโรง เป็นแหล่งพักพิงเป็นที่พึ่งทางใจให้คนในชุมชนและเต็มไปเรื่องเล่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คนมาเครพกราบไหว้ โดยเราได้เลือกสิ่งที่น่าสนใจ 3 สิ่งดังนี้

1.  หลวงพ่อตาหวาน พระนอน ปางไสยาสน์ บูรณะโดย พระมหาวินัย ธรชาติ กิติธโร   นอกจากความงามขององค์พระนอนแล้ว ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนในชุมชน เพื่อขอพร สักการะ เพื่อสริมเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต ในส่วนประเพณี จะมีพิธีเปลี่ยนพระจีวร ในช่วงเดือนพฤศจิกายน หลังออกพรรษาของทุกปี

2.  องค์เทพทันใจ หรือนัตโบโบยี ซึ่งเป็นเทวดาที่คอยอำนวยโชคลาภ เป็นที่ศรัทธาของคนทั่วไป เชื่อว่าเมื่อมากราบไหว้ขอพร จะได้รับพรสมใจสมชื่อเทพ เมื่อสมหวังจากพร ก็จะนำผลไม้ มะพร้าว กล้วยนาคสีแดง มาเป็นเครื่องบูชา เพราะเชื่อว่าเป็นผลไม้มงคล และเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต

3.ต้นตะเคียน อายุกว่า 100 ปี โดยมีที่มาของชาวบ้านเล่าขานกันว่ามีคนฝันว่ามีผู้หญิงอุ้มเด็กมาบอกว่าอยากขึ้นจากน้ำ โดยในฝันบอกว่ามีต้นตะเคียน จำนวน 6 ท่อน เมื่อรถแบคโฮเข้าไปทำงานก็พบไม้ขนาดเส้นรอบลำต้นประมาณ 200 ซม. และได้นำเอามาเก็บไว้ที่วัดประคำสำโรง เพื่อให้เป็นสิริมงคลต่อหมู่บ้าน จากนั้นพระมหาวินัย ธรชาติ กิติธโร จึงสร้างพระนอนขึ้นมาโดยใช้ต้นตะเคียนทั้ง 6 ต้น ทำเป็นเสาอาคารพระนอน เพื่อให้เป็นสถานที่กราบไว้ขอพรและสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านตำบลตูมใหญ่สืบไป

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

จากการลงพื้นที่ทำให้ทราบถึงการใช้ชีวิตของคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย  คนในชุมชนแม้ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างต่อเนื่อง แต่คนในชุมชนหลายส่วนได้รับวัคซีนแล้ว ทั้งกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และคนในชุมชนรวมถึงนักเรียน ที่พึ่งได้รับการชีดวัคซีน ทำให้เขาส่วนใหญ่ในชุมชนเริ่มออกมาใช้ชีวิตแบบปกติมากขึ้น เช่น การเดินตลาด การทานอาหารที่ร้านอาหาร การเลือกซื้อของตามร้านค้า  เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามคนในชุมชนยังคงสวมแมสเพื่อป้องกัน และ ใช้เจลล้างมือตลอดเวลา เพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

ปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ภายในเดือนตุลาคม เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่สภาพมีการเปลี่ยนแปลง มีฝนตกติดกันหลายวันจึงทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้สะดวก รวมถึงสถานะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ที่ยังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมที่รวมกลุ่มของคนจำนวนมากได้ และ ต้องสวมแมสระวังตัวเองทุกครั้งที่ทำการลงพื้นที่

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้เรียนรู้ทักษะวิธีการเล่าเรื่อง ให้น่าสนใจ และได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำสูตรอาหารสัตว์เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้สามารถปรับใช้กับการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ รวมทั้งได้เรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขปัญหาของการลงพื้นที่ในช่วงโรคโควิด-19 แพร่ระบา

แผนการดำเนินงานต่อไป

 • ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้
 •  ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 • ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
 •  จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
 • จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู