1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

                                   บทความประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กลุ่ม AG01(1)

   การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ดิฉันนางสาวพัชริดา แก้วกูล ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายติดตามการดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่เข้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจด้านอาชีพใหม่ให้ชาวบ้านในชุมชนเป็นอาชีพหลักที่หารายได้ให้คนในชุมชน

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น และกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

      มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่พบเจอในสัตว์ ภายใต้กิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

มีการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอใช้สถานที่หอประชุมในการจัดกิจกรรมการอบรม

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น และกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์”

อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในครั้งถัดไป และจัดทำบทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

ในส่วนของการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ด้านภาษาอังกฤษ (Language Literacy) ด้านการเงิน (Financial Literacy) และด้านสังคม (Social Literacy) ดิฉันได้ทำการพัฒนาทักษะครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และได้ทำการศึกษาทักษะด้าน TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น” และ “กิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์”

            2.1 กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น

การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ที่สามารถสัมผัสวิถีชุมชนแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจในการสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในระหว่างการท่องเที่ยว และสนใจเรื่องเล่าที่อยู่เบื้องหลังการท่องเที่ยว เรื่องเล่าจึงกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนเพื่อเรียนรู้ สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ร่วมกับชุมชนและเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร และวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้มีการนำองค์ความรู้ด้านศิลปะการสื่อสารในการนำเสนอเรื่องเล่าที่กระตุ้นความสนใจ ช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว และแนวทางการร้อยเรียงเรื่องเล่าสู่รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำไปปรับใช้ในการเล่าประสบการณ์และเรื่องเล่าในท้องถิ่น เพื่อเป็นการดึงดูดใจและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น โดยมีการให้ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมใจกันเขียนสคริปการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในชุมชุนพร้อมกับนำเสนอการเล่าเรื่อง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนร่วมวิเคราะห์บริบทชุมชน ค้นหาเรื่องเล่าของชุมชน กำหนดเกณฑ์การสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่นและพัฒนาเป็นนักสื่อความหมายที่สามารถนำเที่ยวและถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้รับความเพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรงในชุมชน เกิดความภาคภูมิใจ หวงแหนในทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน

   

             2.2 กิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์” ขึ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนและชุมชนรอบข้างจนถึงระดับจังหวัดและภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมบอกถึงปัญหาที่พบเจอในสัตว์ วัตถุดิบ/อาหารที่ใช้ วัคซีนหรือยาที่ใช้รักษาโรค รวมไปถึงความต้องการในการพัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในชุมชนให้ดีขึ้น โดยได้ข้อสรุป ดังนี้

       1.กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง

    1.1 ปัญหาที่พบเจอ

       1.1 ไก่เหงา  

       1.2 ไก่หน้าซีด

       1.3 ไก่เป็นห่า 

       1.4 ไก่ผอม   

       1.5 โรคฝีดาษ 

       1.6 โรคอหิวาต์  

       1.7 โรคคอบิด 

       1.8 โรคขี้ขาว

    1.2 วัตถุดิบ/อาหารที่ใช้

        1.1 ข้าวสวย รำ และหัวอาหาร อัตราส่วน 1 : 1 : 1

        2.2 ข้าวเปลือก และปลายข้าว   อัตราส่วน 1 : 1

        3.3 ข้าวสวย และรำ        อัตราส่วน 1 : 1

        4.4 ต้นกล้วยสับ

  1.3 วัคซีนหรือยาที่ใช้รักษาโรค

1.1 วัคซีนน้ำแดง และพ1. ซื้อรมน้ำ (สำหรับลูกไก่)

       1.2 ปล่อยเลี้ยงรักษาตามธรรมชาติ

       1.3 ยกตัวป่วยออกมารักษา

  1.4 ความต้องการในการพัฒนา

1.1 วิธีการรักษาไก่เหงา

1.2 วิธีการรักษาไก่ตัวซีด

       1.3 วิธีการรักษาไก่เบื่ออาหาร

       1.4 ช่องทางการขายไก่ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

   1.2 กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่เลี้ยงโคและกระบือ

   2.1 ปัญหาที่พบเจอ

       1.1 โรคลัมปีสกิน

       1.2 โรคปากเท้าเปื่อย

       1.3 คอบวม

       1.4 มดลูกทะลัก

       1.5 แม่วัวไม่มีน้ำนม

       1.6 อาหารหายาก

       1.7 สถานที่เลี้ยงไม่เพียงพอ

       1.8 ต้นทุนอาหารสูง

       1.9 ผสมพันธุ์ไม่ค่อยติด

    2.2 วัตถุดิบ/อาหารที่ใช้

        1.1ฟางแห้ง  

       1.2 หญ้าเนเปียร์

       1.3หญ้าหวาน

       1.4 หญ้ากินนี

       1.5 หญ้ารูซี

       1.6หญ้าขน

       1.7รำข้าว

       1.8กากน้ำตาล

       1.9 อาหารสำเร็จรูป

   2.3 วัคซีนหรือยาที่ใช้รักษาโรค

       1.1 ยาบำรุง

       1.2 ยาฆ่าเชื้อ

       1.3 ยาถ่ายพยาธิ

       1.4 ยาม่วง

       1.5 ยาเขียว

       1.6 เพนิซิลลิน

       1.7 ยารักษาโรคลัมปีสกิน

      1.8 วัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย

2.4 ความต้องการในการพัฒนา

  1. 1. วิธีการป้องกันการเกิดโรคทางผิวหนังของโคและกระบือ
  2. 2. วิธีการลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารของโคและกระบือ
  3. 3. วิธีการเลี้ยงโคและกระบือให้อายุยืนยาว
  4. 4. ช่องทางการขายโคและกระบือให้ได้ราคาสูง

   3.กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ

    3.1 ปัญหาที่พบเจอ

       1.1 ราคาและตลาด (กลุ่มสหกรณ์แพะ)

       1.2 ขาดความรู้ด้านการสร้างและออกแบบโรงเรือน

       1.3 ไม่มีความรู้ด้านการจัดการการเลี้ยงแพะที่เป็นระบบ

       1.4 ขาดความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันและรักษาโรค

       1.5 ขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตอาหารเพื่อลดต้นทุนการผลิต

       1.6  ขาดความรู้ความเข้าใจในการให้อาหารแพะ

   3.2 วัตถุดิบ/อาหารที่ใช้

       1.1 ใบกระถิน

       1.2 หญ้าเนเปียร์บด

       1.3 หญ้าหวานบด

       1.4 หัวอาหารเสริมสำเร็จรูป

   3.3 วัคซีนหรือยาที่ใช้รักษาโรค

       1.1 วัคซีนปากและเท้าเปื่อย

        1.2 ยาบำรุง

       1.3 ยาถ่ายพยาธิ

 

   3.4 ความต้องการในการพัฒนา

       1.1 การหาตลาดในการขายสัตว์เศรฐกิจที่เลี้ยงให้ได้ราคาสูง

       1.2 การจัดหาวัคซีนและตารางการทำวัคซีนตามฤดูกาล

       1.3 การเลี้ยงสัตว์ยังไงให้ง่ายและมีความชัดเจนในเรื่องต้นทุนการผลิตและราคาขาย

   4. กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร

    4.1 ปัญหาที่พบเจอ

       1.1 โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

       1.2 โรคปากเท้าเปื่อย

       1.3 โรคระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์

       1.4 ต้นทุนอาหารสูง

   4.2 วัตถุดิบ/อาหารที่ใช้

       1.1 อาหารสัตว์สำเร็จรูป

       1.2 รำหยาบ และรำอ่อน

       1.3 ปลายข้าว

   4.3 วัคซีนหรือยาที่ใช้รักษาโรค

       1.1 วิตามิน

       1.2 ยาม่วง

       1.3 ยาเขียว

   4.4 ความต้องการในการพัฒนา

       1.1 การเรียนรู้วิธีการผสมเทียมสุกร

       1.2 วิธีการผสมอาหารสัตว์สำเร็จรูปเพื่อเป็นการลดต้นทุนอาหาร

 

จากการจัดกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ เบื้องต้นพบว่าเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในชุมชน โดยเฉพาะไก่พื้นเมือง สุกร รวมไปถึงโคและกระบือ ประสบกับปัญหาราคาอาหารสัตว์ หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาแพง ในขณะเดียวกันผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์กลับมีราคาไม่สมดุลกับต้นทุนค่าอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น ทางคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ อาจารย์ เอกสิทธิ์ สมคุณา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา และอาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ จึงได้มีการแนะนำและสาธิตวิธีการประกอบสูตรอาหารสัตว์ต่างๆ ที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และสามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายทั่วไปในชุมชน อาทิ วิธีการประกอบสูตรอาหาร TMR วิธีการประกอบสูตรอาหารข้นโคและกระบือ และวิธีการประกอบสูตรอาหารหมักยีสต์ เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหาร และช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานานอีกด้วย

   วิธีการประกอบสูตรอาหาร TMR

       1.1 หญ้าเนเปียร์ (หมัก) 65%     

       1.2 ใบกระถิน + กิ่งอ่อน 8%

       1.3 ใบมันสำปะหลัง + ก้านอ่อน 8%

       1.4 รำละเอียด 6%

       1.5 กากน้ำตาล 3%

       1.6 Pre-mix 5%

       1.7 กากถั่วเหลือง 4%

        1.8 ยูเรีย 2%

       1.9 เกลือ 5%

   วิธีการประกอบสูตรอาหารข้นโคและกระบือ

       1.1 มันสําปะหลัง 50%

       1.2 กากถั่วเหลือง 19%

       1.3 ปลาป่น 5%

       1.4 เกลือ 5 %

       1.5 Pre-mix 5%

       1.6 รำละเอียด 8 %                  

       1.7 ปลายข้าว 17 %

   วิธีการประกอบสูตรอาหารหมักยีสต์

       1.1 ยีสต์ขนมปัง 500 กรัม

       1.2 กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม

       1.3 น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม

       1.4 น้ำสะอาด 20 ลิตร

       1.5 วัตถุดิบ 50 กิโลกรัม

  หมายเหตุ : สูตรหมักยีสต์ควรทำการหมัก 7-14 วัน

    3. ผลจากการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

    จากการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเดือนพฤศจิกายน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทราบถึงข่าวเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน และตระหนักถึงการป้องกันตนเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของโรคระบาด เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหมู่บ้าน การเข้าวัดทำบุญ การจ่ายตลาดในชุมชน รวมไปถึงการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร เป็นต้น

          ทั้งนี้ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ อาจสืบเนื่องมาจากลักษณะของการทำงาน กลุ่มอาชีพ และข้อจำกัดด้านเวลาหรือการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน รวมถึงชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลา เนื่องจากสภาพอากาศร้อน ทำให้การหายใจไม่สะดวก นอกจากนั้นชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีภาวะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และการเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจัดตั้งโครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เพื่อให้คนในชุมชนและกลุ่มผู้สูงอายุหันมาออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี

          นอกจากนี้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ยังส่งผลให้ทราบถึงความคิดเห็นของชาวบ้านตำบลตูมใหญ่เกี่ยวกับการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งวัคซีนที่รัฐบาลนำเข้ามาทุกชนิด เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพ ได้มีการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่ามีความปลอดภัย และเป็นวัคซีนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกในทุกวันนี้ แต่ยังมีชาวบ้านบางส่วนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับตัววัคซีนที่รัฐบาลนำเข้ามา เนื่องจากมีการเสพข่าวสารในสื่อสังคม หรือโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากและหลากหลายช่องทาง ส่งผลให้ทางคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมกับให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจในการลงชื่อเข้ารับวัคซีน การปฏิบัติตนก่อนและหลังการเข้ารับวัคซีน และผลข้างเคียงหลังจากการเข้ารับวัคซีน ให้กับผู้ใหญ่บ้านตำบลตูมใหญ่ทุกหมู่บ้าน ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับลูกบ้านหรือประชาชนในตำบลตูมใหญ่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ต่อไป

   4. ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

จากการลงพื้นที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ในส่วนของกิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น และกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ พบปัญหาด้านการเชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มทอผ้ามือแต่ละกลุ่มมาเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างยากพอสมควร เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆที่มีความรุนแรงมากขึ้น และมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ส่งผลให้สมาชิกบางส่วนเกิดความวิตกกังวลในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน ทางคณะผู้ปฏิบัติงานจึงมีการแก้ไขปัญหาโดยมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม การให้ผู้เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัย และมีการจัดที่นั่งในการอบรมแบบเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้น  

   5.สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  จากการลงพื้นที่ในเดือนพฤศจิกายน ได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอการเล่าเรื่องท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจต่อผู้ฟัง ได้เรียนรู้วิธีการทำสูตรอาหารสัตว์ต่างๆ ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งได้เรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขปัญหาของการลงพื้นที่ในช่วงโรคโควิด-19 แพร่ระบาด

   6.แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

 

1.ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

2.ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล

3.จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้

4.จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

5.มีการคืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ และวีดีโอการท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทำหญ้าหมักเพื่อเป็นอาหารสัตว์

หญ้าหมัก หมายถึง พืชอาหารสัตว์ต่าง ๆ ที่นำมาเก็บถนอมไว้ในสภาพอวบนํ้า ในภาชนะปิดที่ป้องกันอากาศ จากภายนอกจนเกิดการหมัก ซึ่งจะช่วยทำให้คุณค่าทางอาหารของพืชเหล่านั้นคงอยู่สามารถถนอมไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง หรือช่วงที่ขาดแคลนหญ้าสด 

 

อาหารข้น หมายถึง อาหารที่ประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรท วิตามิน และแร่ธาตุอยู่ครบใน อัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์เป็นอาหารที่มีคุณค่าสูง มีเยื่อใยน้อย อาหารข้นสําหรับโคนมนั้น เกษตรกรจะซื้อจากบริษัทหรือจะผสมขึ้นใช้เองก็ได้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู