กระผม นายพีรพงษ์  พระจงพันธ์  ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการAG01(2)

        ได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น และกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

        คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่นและกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

        คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) มีการมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง Sticker ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเพื่อต่อยอดได้

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร และวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการเล่าเรื่อง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้นำความรู้และเทคนิคการเป็นนักเล่าเรื่องที่น่าสนใจ เพื่อสร้างนักเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน โดยอาจารย์ที่เป็นวิทยากรได้ประชุมร่วมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดในการอบรมและแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอเรื่องที่ได้ ซึ่งภายในกลุ่มกระผมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในกลุ่มของผ้าไหมทอมือบ้านโนนตะคร้อ

 

ประเด็นสำคัญในการเล่าเรื่อง

  1. หัวใจของเรื่อง เป็นใจความสำคัญว่าเราจะสื่อสารกับผู้ฟังเรื่องอะไร ต้องชัดเจน และเข้าใจง่าย
  2. โครงเรื่อง เป็นการวางโครงเรื่องว่าเรื่องที่เราจะเล่าจะไปทางไหนเป็นเรื่องเล่าทั้งหมดของเราที่สรุปย่อที่สุด
  3. การดำเนินเรื่อง ถ้าเราต้องการเล่าเรื่องเป็นลำดับเหตุการณ์ เราควรเล่าให้เห็นภาพจะทำให้เรื่องของเราน่าสนใจมากขึ้น โดยการเล่าถึงอดีตจนมาถึงปัจจุบันว่าเกิด อะไร ที่ไหน อย่างไร ขึ้นบ้างและอาจจะเล่าไปถึงเป้าหมายในอนาคต
  4. การสรุป เรียบเรียงเนื้อหาที่เราพูดไปทั้งหมดนำมาสรุปสั้น ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้น

กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ
         ชาวบ้านโนนตะคร้อเป็นหมู่บ้านที่ทำได้ทุกลาย ตั้งเเต่ลายดั้งเดิมจนถึงลายที่กำลังอินเทรนกันมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นลายหมี่จรวดน้อย ลายนางเอก ลายปลาซิล ลายนพเก้า ลายนกยูง ลายขอเจ้าฟ้า หรือลายอื่นๆ อีกมากมาย แต่ลายในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมกันมาก คือ ลายขอเจ้าฟ้า เนื่องจากเป็นลายพระราชทาน ทางกลุ่มของเราทำอย่างพิถีพิถันและประณีตมาก ตั้งเเต่ขั้นตอนการปลุกและการเลี้ยงหม่อนไหม การมัดลาย การย้อมสีจนถึงการทอผ้า

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้ทำการฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้านแล้ว ได้แก่

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy

2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

3) ด้านการเงิน Financial Literacy

4) ด้านสังคม Social Literacy

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
       แผนการดำเนินงานต่อไป ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านโนนสะอาด และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู