1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AG01(1) กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่นและกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์” ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AG01(1) กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่นและกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์” ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ดิฉัน นางสาวพิมพ์ลภัส โกยสวัสด์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านสวายสอ บ้านกระทุ่ม บ้านปะคำสำโรง บ้านตูมน้อย บ้านตูมใหญ่ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองดุม บ้านหนองตาด บ้านโนนเจริญ บ้านปะคำดง บ้านกรูด บ้านหนองไผ่ดง บ้านกระทุ่มนอก บ้านโคกสำราญ บ้านเมืองกับ บ้านแคนเจริญ บ้านหนองบัวพัฒนา และบ้านใหม่เจริญสุข ซึ่งในการปฏิบัติงานดิฉันได้รับมอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่นและกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์”

1.กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการAG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร นัดประชุมออนไลน์เพื่อสรุปแผนปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานหลังจากนั้นภายในกลุ่มมีการระดมความคิดเห็นรับมอบหมายงานในเดือนพฤศจิกายน เพื่อที่จะได้แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนแบ่งฝ่ายงาน ตามความเหมาะสมและเข้าใจงานในส่วนที่ได้รับผิดชอบ

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ในชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่พบเจอในสัตว์ ภายใต้กิจกรรมการ สร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอใช้สถานที่ใน การอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์และกิจกรรมการพัฒนานักเล่าเรื่อง

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสาร สร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์” เพื่อเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์สัตว์เศรษฐกิจภายในชุมชน

ในส่วนของการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ด้านภาษาอังกฤษ (Language Literacy) ด้านการเงิน (Financial Literacy) และด้านสังคม (Social Literacy) ดิฉันได้ทำการพัฒนาทักษะครบ 100% และได้ทำการศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์

2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์”และ กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น

การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

เป็นการให้ความรู้ใหม่ๆแก่ชาวบ้านด้านการเลี้ยงสัตว์ให้เกิดความประหยัดและสัตว์มีสุขภาพที่ดีมีไม่เกิดโรคระบาด ได้รับสารอาหารที่ถูกต้อง แลกเปลี่ยนความรู้กันในการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะ โค กระบือ สุกร แพะ เป็นต้น

กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น

เป็นการเสริมสร้างอาชีพใหม่ต่อยอดจากอาชีพทอผ้าที่ทำ ในชุมชนและเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงคุณสมบัติ บางประการให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอนั้นมีคุณสมบัติในการใช้สอยที่ดีขึ้นหรือเป็นที่พอใจของผู้ใช้มากขึ้น สามารถ นำไปประยุกต์ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น เสื้อผ้า ชุดเครื่องนอน เป็นต้น

3.ผลจากการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

จากการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเดือนพฤศจิกายน พบว่า  ประชาชนทราบถึงข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน และตระหนักถึงการป้องกันตนเองเป็นอย่างดีถึงสิ่งที่ต้องปฎิบัติ เช่น การเว้นระยะห่าง การใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร การล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ และการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านและพบเจอผู้คน

4.ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

พบปัญหาด้านการเชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มมาเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้สมาชิกบางส่วนเกิดความวิตกกังวลในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันจำนวนมาก ทางคณะผู้ปฏิบัติงานจึงมีการแก้ไขปัญหาโดยมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม การให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย และมีการจัดที่นั่งในการอบรมแบบเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

5.สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์และอบรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผนการทำงานที่ดี รวมถึงได้เรียนรู้ถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของการลงพื้นที่ในช่วงโรคโควิด-19 แพร่ระบาด

6.แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

  1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
  2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
  3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
  4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไปและมีการคืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ และวีดีโอการท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู