ดิฉัน นางศรัณย์พร  พลแสน  ประชาชน ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่นให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตำบลบ้านคู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พบว่า  เป็นรูปแบบการอบรมการรับฟังสลับกับทดลองปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของคนในชุมชนที่เข้ารับการอบรม  การสื่อความหมายหรือถ่ายทอดเรื่องราวในชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้  การเรียนรู้อย่างเข้าใจจนเกิดแรงบันดาลใจในเรื่องความเชื่อภูมิปัญญา ตำนานและเรื่องราวในอดีต ทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนการเล่าถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้นักท่องเที่ยวฟังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่คนในชุมชนและการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เป็นอย่างดี

เช่น  ประวัติหลวงพ่ออูป  ตั้งอยู่ที่บ้านดอนกลาง ตำบลบ้านคู เป็นการท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม  การมีนักเล่าเรื่องหรือนักสื่อความหมายที่ดีเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวโดยตรง

และการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน เช่น  รีสอร์ทหญิงลีลั้ลลา ตั้งอยู่ที่บ้านบง ตำบลบ้านคู เพื่อคนในชุมชนจะได้พัฒนาการเล่าเรื่อง ในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งชุมชนและนักท่องเที่ยวให้ได้มากทึ่สุด

คุณค่าของการพัฒนาเรื่องเล่าต่าง  ๆของชุมชนคือประโยชน์ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จึงจำเป็นที่จะต้องนำลำดับความสำคัญของท้องถิ่นมาเล่าเรื่องเพื่อสื่อความหมายในชุมชน

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  1. การทำงานเป็นทีมมีความรักความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  2. วิถีชีวิตของคนในชุมชนเรียบง่ายและอยู่อย่างพอเพียงและมีวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง
  3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมาก
  4. การพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์
  5. การป้องกันโรคของโคและไก่
  6. การประกอบสูตรอาหารต้นทุนต่ำเพื่อเลี้ยงสัตว์ในชุมชน
  7. เทคนิคในการเล่าเรื่อง
  8. แนวทางในการร้อยเรียงเรื่องเล่าสู่รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
       แผนการดำเนินงานต่อไป ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้
1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านโนนสะอาด และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู