ดิฉัน นางสาวศิริลักษณ์ โมกไธสง  นักศึกษา ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  ในการปฏิบัติงานได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่นของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น

การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น”

1.การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โคกหนองนาโมเดล บ้านโคกเมฆ

โคกหนองนาโมเดลบ้านโคกเมฆ ชมการทําเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อจัดสรรปันส่วนพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทําให้ชาวบ้านมีอยู่มีกิน มีสุขภาพดีและมีสภาพจิตใจที่แข็งแรง เป็นการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9

ผักปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

ซึ่งสวนผักนี้ตั้งอยู่ติดกับวัดใหม่บ้านโนนสะอาด สําหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าชมคือ เดือนพฤศจิกายนมีนาคม หรืออยากจะลองมาลงมือปลูกเองหรือเรียนรู้วิธีและขั้นตอนการปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษก็สามารถมาได้ในช่วงปลายเดือนพฺฤศจิกายนได้เพราะชาวบ้านในกลุ่มจะทําการปลูกผักอิทรีย์ปลอดสารพิษต่างๆในช่วงฤดูหนาว หลังจากเป็นช่วงการเก็บเกี่ยวข้าวตามฤดูกาลแล้วซึ่งจะว่างจากการฤดูกาลทํานาทําให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเพาะปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษต่างๆ โดยมีการทําปุ๋ยหมักจากธรรมชาติที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันทําขึ้นมาใช้เอง อีกทั้งในช่วงเดือนมกราคมจะมีการจัดเทศกาลกินข้าวปุ้นลุยสวนโดยสามารถเข้ามาเลือกชมเลือกผักต่างๆที่ทางเรารับประกันได้ว่าเป็นผักปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนต์

สวนอินทผลัม บ้านโนนตะคร้อ

โดยทางสวนอินทผลัมนั้นจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทําสวนอินทผลัมรวมทั้งมีการจําหน่ายผลผลิตเพื่อนําไปเป็นของฝากได้มีจุดให้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกใครที่อยากหามุมถ่ายรูปดีๆ พื้นที่กว้างขวาง ซึ่งสวนอินทผลัมนี้ถือว่าเป็นจุดแลนมาร์คใหม่ของตําบลบ้านคู

ฟาร์มโคขุน บ้านโคกพงาด

เป็นฟาร์มที่เลี้ยงโคขุนเพื่อจําหน่ายทั้งตัวและแปรรูปเป็นเนื้อโค ขุนส่งขายตลาดผู้บริโภคทุกระดับ พร้อมกับยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผสมพันธุ์ที่สําคัญของตําบลบ้านคูเพียงแห่งเดียว  ซึ่งฟาร์มแห่งนี้ได้เลี้ยงโคขุนไว้เป็นจํานวนหลายสิบตัว มีการจัดการการเลี้ยงที่ดีมีความสะอาดและโคขุนทุกตัวเป็นโคขุนที่มีสุขภาพดี ฟาร์มที่นี่เน้นเลี้ยงโคขุนคุณภาพในจํานวนไม่มากเป็นฟาร์มเลี้ยงโคขุนแบบชาวบ้านที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับชุมชน เจ้าของฟาร์มเผยว่ามีสูตรและวิธีการให้อาหารโคเฉพาะที่ต่างจากฟาร์มอื่น ทั้งนี้จะผลิตอาหารวัวแบบกึ่ง TMR เป็นอาหารสําเร็จรูปชนิดข้นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะกับโคขุน นอกจากนั้นยังใช้อาหารหยาบ อย่างหญ้าสด ฟางแห้ง ควบคู่ด้วย สําหรับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางฟาร์มได้นํามูลวัวเป็นปุ๋ยคอกไปใส่ในแปลงหญ้าแทนการใช้ปุ๋ยเคมีตลอดจนไม่มีการใส่สารเร่งเนื้อแดง เน้นการเลี้ยงวัวแบบประณีต ไม่เน้นเลี้ยงจํานวนมาก เพราะต้องการสร้างคุณภาพของโคขุนเองและเนื้อของโคขุนเพื่อที่จะได้เนื้อคุณภาพดีและให้ขายได้ราคาสูง

2.หลวงพ่ออูป วัดบ้านดอนกลาง
ความเป็นมา
เป็นพระพุทธรูปเก่าเเก่สร้างด้วยเเก่นไม้จันทร์ (ศิลปะลาวโบราณ) เป็นพระพุทธรูปปรางค์กรัชกาย ดวงตาสร้างด้วยพลอยสีดำ มีอายุราว 200 กว่าปี สันนิษฐานมาจากมีสถูปสร้างด้วยอิฐมอญ ฉาบด้วยยางไม้ หลังคามุงสังกะสีครอบสถูปไว้ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2480 ดวงตาของหลวงพ่ออูปเเต่เดิมได้ถูกขโมยไปและได้เปลี่ยนดวงตาใหม่เป็นเเก้ว
3.กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ
ชาวบ้านโนนตะคร้อเป็นหมู่บ้านที่ทำได้ทุกลาย ตั้งเเต่ลายดั้งเดิมจนถึงลายที่กำลังอินเทรนกันมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นลายหมี่จรวดน้อย ลายนางเอก ลายปลาซิล ลายนพเก้า ลายนกยูง ลายขอเจ้าฟ้า หรือลายอื่นๆ อีกมากมาย แต่ลายในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมกันมาก คือ ลายขอเจ้าฟ้า เนื่องจากเป็นลายพระราชทาน ทางกลุ่มของเราทำอย่างพิถีพิถันและประณีตมาก ตั้งเเต่ขั้นตอนการปลุกและการเลี้ยงหม่อนไหม การมัดลาย การย้อมสีจนถึงการทอผ้า
4.ลายผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อ “กุญเเเจไม่มีรูไข”
          เป็นลวดลายที่เกิดจากคนในหมู่บ้านท่งบ่อรุ่นปู่ย่า ตายาย เอกลักษณ์ของลายจะมีความต่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุดจนทำให้เกิดลายตามภาษาชาวบ้านว่า “กุญเเจบ่มีฮูไข” ลายนี้เป็นลายที่ทอเรื่อยมา จากรุ่นสู่รุ่น จนถึงทุกวันนี้ บ้างก็เรียกว่า “ลายกำเเพงเมืองจีน” ซึ่งชาวบ้านได้นำเอาสิ่งที่มีคุณค่าในหมู่บ้านของเราใข้ย้อมผ้าไหม โดยนำโคลนตมที่เกิดตามธรรมชาติ โคลนตมจากบ่อควายนอนเเละโคลนจากรากบัว ซึ่งโคลนเเต่ละที่จะทำให้เกิดสีต่างกัน

5.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ

          ความเป็นมาของกลุ่มเป็นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย จากรุ่นลูกสู่รุ่นหลาน ลายผ้าส่วนใหญ่เกิดจากการผสมผสานลายต่างๆ เช่น ลายขอ ลายคมห้า ลายดาวล้อมเดือน ที่เรานำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดลายใหม่ออกมา

          จุดเริ่มต้นของผ้า เริ่มต้นจากลายขอที่มีมาตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ของเรา ทางกลุ่มได้พัฒนาลายขึ้นมาใหม่ นำลายคมห้า และลายดาวล้อมเดือน มารวมกันได้เกิดเป็นลายให้ขึ้นมา และกลุ่มเราได้ตั้งชื่อ ลายขออมรเทพ ซึ่งที่มาของชื่อนี้ได้มาจากชื่อของโรงเรียนที่มี 4 หมู่บ้าน ในลายผ้าของเราใช้ลายขอสี่ตัวประกอบกันเชื่อมโยงไปกับลายดาวล้อมเดือน หมายถึง ความสามัคคีของคนในชุมชนของเรา

6.ทอเสื่อบ้านหนองผักบุ้ง                                                                                                                

ในกลุ่มทอเสื่อบ้านหนองผักบุ้ง ก็จะมีตัวแทนคิดออกแบบลายให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ลวดลายที่ออกแบบเองเกิดจากความพยายามลองผิดลองถูก ความประทับใจที่เห็นจากลายอื่นแล้วนำมาประยุกต์เป็นลายของตัวเอง เช่น ลายข้าวหลามตัด ลายปีกหงส์ ลายดอกพิกุล ลายผักแว่น เป็นต้น

7.แหล่งท่องเที่ยวรีสอร์ทหญิงลี ลั้ลลา

          หญิงลี ศรีจุมพล นักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำซิ่งในสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์ ในเครือจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เจ้าของฉายา ลำซิ่งเมียงู ลำซิ่งชิงเกิด ซึ่งรีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านบง รีสอร์ทหญิงลีลั้ลลา แห่งนี้เป็นที่พักอยู่ท่ามกลางท้องนาและลําห้วยให้บรรยากาศเย็นสดชื่น มีห้องพักตกแต่งหลากหลายสไตล์ไม่ซํ้ากัน พร้อมด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่ไว้รองรับจัดงานเลี้ยงต่างๆ ไฮไลท์สําคัญของที่นี่คือมีสระว่ายนํ้าไว้บริการสําหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาเล่นนํ้ากันด้วย โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น. พร้อมทั้งมีบริการให้เช่าชุดว่ายนํ้าสําหรับผู้ใหญ่และเด็ก

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้ทำการฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้านแล้ว ได้แก่

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy

2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

3) ด้านการเงิน Financial Literacy

4) ด้านสังคม Social Literacy

และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดครบ 100%

ปัญหา/อุปสรรคในการทำงานและการแก้ไขปัญหา

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้นและมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนบางส่วนเกิดความวิตกกังวลทางคณะทำงาน AG01(2) จึงมีการแก้ไขปัญหาโดยมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนทุกคน

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2.ได้เรียนรู้การเป็นนักพูดหรือนักเล่าเรื่องที่ดี

3.ชุมชนให้ความร่วมมือปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

4.ได้รู้จักคนในชุมชนมากขึ้น

5.ได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ในแต่ละครั้ง

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
       แผนการดำเนินงานต่อไป ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้
1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านโนนสะอาด และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู