ดิฉัน นางสาวสุกัญญา  พลรักษา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทำคลิปวิดีโอไว้สำหรับทำวิดีโอ one day trip โดยมีการทำงานในเดือนพฤศจิกายน ดังนี้

กิจกรรมเเละแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ทีมงาน AG01(2) ลงพื้นที่ถ่ายวิดีโอ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสะอาด กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อ และรีสอร์ทหญิงลีลั้นล้า

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่ถ่ายวิดีโอหลวงพ่ออูปวัดบ้านดอนกลางและโคกหนองนาโมเดลบ้านโคกเมฆ

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ถ่ายภาพผ้าไหมลงในเพจบ้านผ้าไหม ผักอินทรีย์ รวมของดีตำบลบ้านคู

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่ถ่ายวิดีโอการทอเสื่อจากต้นกก ที่บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อเพื่อจัดทำวิสาหกิจชุมชน พร้อมถ่ายทำวิดีโอ one day trip

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ประชุมวางแผนงานการจัดอบรมแนะนำให้ความรู้การเสริมสร้างอาชีพใหม่ในด้านปศุสัตว์ และการสร้างนักเล่าเรื่อง

ที่ 30 ตุวันลาคม 2564 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดอบรมแนะนำให้ความรู้การเสริมสร้างอาชีพใหม่ในด้านปศุสัตว์

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 จัดอบรมแนะนำให้ความรู้การเสริมสร้างอาชีพใหม่ในุด้านปศุสัตว์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ประชุมวางแผนทีมงานในกลุ่มทีมงานตำบลบ้านคู เพื่อวางแผนการจัดอบรมนักเล่าเรื่อง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 แจ้งลายละเอียดการจัดอบรมให้กับกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสะอาด และกลุ่มผักอินทรีย์บ้านโนนสะอาด

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จัดอบรมนักเล่าเรื่อง

 

การฝึกอบรมทักษะ

ได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จครบทุกด้านแล้ว ได้แก่

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy

2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

3) ด้านการเงิน Financial Literacy

4) ด้านสังคม Social Literacy

 

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

-ได้เรียนรู้การทำงานกับบุคคลหมู่มาก

-ได้เรียนรู้การรู้จักการเสียสละต่อส่วนรวม

-ได้เรียนรู้การรับฟัง การแสดงความคิดเห็นของบุคคลในกลุ่ม

-มีความอดทนในการทำงานมากขึ้น

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

  1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
  2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้าน และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
  3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
  4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู