บทความประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(1)

กลุ่ม AGO1-(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง One Day Trip รวมที่เที่ยวไปเช้าเย็นกลับ

ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

        ดิฉันนางสาวสุพรรษา ดาวรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

      ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่การรับผิดชอบการประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เพื่อขอใช้สถานที่ในการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ ได้ประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรผู้เลี้ยงเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่พื้นเมือง โค กระบือ และสุกร มาเข้าร่วมอบรม ได้มีส่วนร่วมในการหาวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดอบรม รายงานข้อมูล CBD  พร้อมกับได้ลงพื้นที่กับทางกลุ่มเพื่อจัดทำ One Day Trip รวมทั้งติดตามผ้าพันคอเพื่อส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา ม.18 และดิฉันได้เป็นฝ่ายบัญชีของกลุ่ม AG01(1)

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์     

       อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet และรับทราบรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน

       คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอใช้สถานที่ในการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์และกิจกรรมการพัฒนานักเล่าเรื่อง

       คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยภายในทีม AG01(1) เพื่อแบ่งทีมการรับผิดชอบและวางแผนการทำงาน One Day Trip ของตำบลตูมใหญ่

        คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ลงพื้นที่จัดหาอุปกรณ์และวัตถุดิบในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์“

        คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์“

          คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) รายงานข้อมูล CBD ตามที่มาหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

         คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เป็นฝ่ายบัญชีของกลุ่ม AG01(1) จากการขายกล้วยเบรกแตกบ้านใหม่เจริญสุขและผ้าทอมือของตำบลตูมใหญ่

           คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) จัดทำบทความประจำเดือนพฤศจิกายน

          การลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในเดือนพฤศจิกายน ดิฉันได้มีการประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอใช้สถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ และได้ขอความอนุเคราะห์จากทางรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ จากการทำหนังสือเรียนเชิญกลุ่มวิสาหกิจด้านการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่พื้นเมือง โค กระบือ และสุกร

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน                   

       ได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านสังคม  ด้านภาษาอังกฤษ  ด้านการเงิน และด้านดิจิทัล    ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

   

One Day Trip รวมที่เที่ยวไปเช้าเย็นกลับ ตำบลตูมใหญ่

         สำหรับการท่องเที่ยวตำบลตูมใหญ่เป็นตำบลขนาดเล็กของจังหวัดบุรีรัมย์ แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจค่อนมากที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ทางทีมงาน U2T ตำบลตูมใหญ่ ได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวภายใน One Day Trip รวมที่เที่ยวไปเช้าเย็นกลับ ซึ่งสามารถเที่ยวได้ทั้งตำบลภายในวันเดียว ได้ทั้งการธรรมชาติ ป่าสมุนไพร ภูมิปัญหาพื้นดั้งเดิม วัดชื่อดังประจำตำบล ร้านอาหาร และตลาดนัดชุมชน ซึ่งได้ทั้งความสนุกและความรู้ไปพร้อมกัน

         วัดบ้านปะคำสำโรง  หลังรองนายก อบต .ฝันว่ามีหญิงอุ้มเด็กอ้อนอยากขึ้นจากน้ำ เมื่อเข้าไปตรวจสอบพบต้นตะเคียน ท่ามกลางเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจของชาวบ้าน เป็นต้นตะเคียนขนาดเส้นรอบลำต้นประมาณ  200 ซม. ยาวประมาณ 25 เมตร จำนวน 6 ต้น จากนั้นชาวบ้านได้ช่วยกันขนย้ายมาที่วัดปะคำสำโรง โดยมีเครื่องเซ่นไหว้ ดอกไม้ ธูปเทียน มีร่องรอยการเอาแป้งไปทาอยู่ทั่วลำต้นตะเคียน

        ป่าอนุรักษ์สมุนไพร ทางองค์การบริหารตำบลตูมใหญ่ได้เริ่มการอนุรักษ์ป่าไม้ชุมชนให้เป็นป่าสมุนไพรเพื่อให้ผู้คนทีสนใจสมุนไพรพื้นบ้านได้เข้ามาศึกษาข้อมูล โดยมีปราชญ์ชาวบ้านเรื่องสมุนไพรมาให้ความรู้

         แกรนด์แคนยอนบุรีรัมย์ หรือ ละลุ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ละลุเกิดจากน้ำฝนกัดเซาะยุบตัวหรือพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัวเมื่อถูกลมกัดกร่อน จึงมีลักษณะเป็นรูปต่าง ๆ มองคล้ายกำแพงเมือง หน้าผาบ้างมีลักษณะเป็นแท่งๆ จึงทำให้ละลุมีความสวยงาม และแปลกตาแตกต่างกัน ในทุก ๆปี ละลุจะเปลี่ยนรูปร่างของมันไปเรื่อย ๆ ตามแต่ลมและฝนที่ช่วยกันตกแต่งชั้นดิน

ครัวตูมใหญ่  เป็นร้านอาหารที่เปิดได้ไม่นานแต่มีอาหารให้เลือกมากมาย โดยมีเมนูยอดฮิตที่ขาดหมดไม่ถึงครึ่งวัน คือ ข้าวขาหมู ราคาไม่แพง สูงสุดไม่เกิน 60 บาท

วัดบ้านโนนเจริญ  เป็นวัดขนาดใหญ่ที่อยู่กลางตำบลตูมใหญ่ มีพระประธานปางสมาธิขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางวัด เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านโนนเจริญ

 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองดุม   เป็นกลุ่มทอผ้าโดยวิธีการทอแบบดั้งเดิม มีกระบวนการย้อมผ้าแบบใช้สีธรรมชาติ และทางกลุ่มได้ทอผ้าไว้แบบหลากหลาย อาทิ ผ้าคลุ่มไหล่ ผ้าพันคอ

หนองสิม  เป็นหนองบัวขนาดใหญ่มีบัวที่มีงดงามเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นแหล่งธรรมชาติที่เหมาะแก่การพักผ่อนยามว่าง และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำทีหายากในตำบลตูมใหญ่

กล้วยเบรกแตกบ้านใหม่เจริญสุข เป็นกล้วยเบรกแตกที่มีกระบวนการทำแบบดั้งเดิมของชาวบ้านต่างชวนกันคิดค้นสูตรขึ้นมาเอง มี 3 รสชาติ ได้แก่ กล้วยดั้งเดิม กล้วยหวาน และกล้วยสามรส เป็นกล้วยเบรกแตกที่มีรสชาติอร่อยไม่เหมือนใคร

 ตลาดตูมใหญ่รักศรัทธา เป็นตลาดนัดสำหรับชาวบ้านสามารถนำสินค้าที่หาได้ตามฤดูกาลมาขายได้ ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนอีกทาง

ผลการสำรวจโควิด-19 เดือนตุลาคม                                                                                 

       ผลจากการสำรวจในพฤศจิกายน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดขณะนี้ และในจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการฉีดวัคซีนได้ประมาณ 70 % จากประชากรทั้งหมดของจังหวัดบุรีรัมย์  และตอนนี้ชาวตำบลตูมใหญ่ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม และทางด้านหน้ารักษาคนไข้ เช่น หมอ พยาบาล ได้รับวัคซีนเพื่อกระตุ้นการทำงานเป็นที่เรียบร้อย ในส่วนเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ต่างเริ่มได้รับวัคซีนสำหรับนักเรียนเพื่อทีจะสามารถได้เข้าเรียนตามปกติ  แต่อย่างไรก็ตามชาวตูมใหญ่ก็ยังมีความกระตือรือร้นในการรับมือกับทุกปัญหาที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา     

        ผลจากทำงานภายในเดือนพฤศจิกายน ได้พบปัญหาในการเตรียมการวางแผนในการทำ One Day Trip รวมที่เที่ยวไปเช้าเย็นกลับ ตำบลตูมใหญ่ เนื่องจากภายในต้นเดือนพฤศจิกายนเกิดพายุเข้าจังหวัดบุรีรมย์ ทำให้การถ่ายทำคลิปการท่องเที่ยวใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานกว่ากำหนด ทางทีม AG01(1) ได้แก้ปัญหาโดยการแบ่งทีมการทำงานเป็น 2 ทีม เพื่อจะได้กระจายตัวทำงานได้เร็วขึ้นและส่งผลให้การทำงานของ One Day Trip รวมที่เที่ยวไปเช้าเย็นกลับ ตำบลตูมใหญ่ สามารถเสร็จเรียบร้อยตามระยะเวลาที่มาหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่ 

  • ได้เรียนรู้การประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่
  • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยี
  • ได้เรียนรู้ถึงกะบวนการทำ One Day Trip ของตำบลตูมใหญ่
  • ได้เรียนรู้ถึงการวางแผนการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการทำอาหารสำหรับสัตว์
  • ได้เรียนรู้ถึงการทำหญ้าหมักและอาการข้นสำหรับสัตว์
  • ได้เรียนรู้ถึงการรายงานข้อมูล CBD
  • ได้เรียนรู้การทำบัญชีของกลุ่ม AG01(1)

 แผนการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2564

         ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล

3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้

4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

อื่นๆ

เมนู