ข้าพเจ้า นางสาวสุภารัตน์  แก้วสง่า  ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รหัส AG01 บัณฑิตจบใหม่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่ม กพร. ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์

                 เริ่มเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 สถานที่ในการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1159 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 เป็นสำนักงานราชการที่ทำงานเกี่ยวกลุ่มงานปกครอง ซึ่งทำหน้าที่ธุรการกลาง ลง-รับเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  จัดทำหนังสือราชการ ออกเลขหนังสือราชการ และส่งหนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเอกสารหรือหนังสือราชการต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองและตรวจสอบการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ ย้าย และเก็บรักษาวัตถุระเบิด ครั้งที่8/2564 ลงพื้นที่ตรวจโรงแรม รีสอร์ท ที่ขออนุญาตและต่อใบอนุญาตเปิดให้บริการ

                   จากที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับความรู้และประสบการณ์ในทุกๆด้าน ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ ได้หาความรู้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ได้รู้จักการวางแผนและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

             ในส่วนของการพัฒนาทักษะทั้ง4ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ด้านภาษาอังกฤษ (Languge Literacy) ด้านการเงิน (Finacial Literacy) และด้านสังคม (Social Literacy) ดิฉันได้พัฒนาทักษะครบ 100% และได้ทำการศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์

ภาพการปฏิบัติงาน

ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองและตรวจสอบการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ ย้าย และเก็บรักษาวัตถุระเบิด ครั้งที่8/2564

ลงพื้นที่ตรวจโรงแรม รีสอร์ท ที่ขออนุญาตและต่อใบอนุญาตเปิดให้บริการ

อื่นๆ

เมนู