รายงานผลปฏิบัติการเดือน พฤศจิกายน 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายเทพบัญชา จันทร์อินทร์

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

          การเก็บข้อมูล SROI และ CBD ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล CBD ของตำบลพรสำราญ ซึ่งข้อมูลที่ต้องการมีหัวข้อ ดังนี้

  • เกษตรกรในท้องถิ่น
  • ที่พักโรงแรม
  • ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
  • พืชในท้องถิ่น
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ร้านอาหารในท้องถิ่น
  • สัตว์ในท้องถิ่น
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • แหล่งน้ำในท้องถิ่น
  • อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

 

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในท้องถิ่นแต่ละชุมชน และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล CBD ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ การดำรงชีวิต การแก้ไขปัญหา และการส่งเสริมด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนให้เข้าสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเจริญก้าวหน้า

 

ภายถ่ายจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD

อื่นๆ

เมนู