รายงานผลปฏิบัติการเดือน พฤศจิกายน 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายฐิตินันท์ รักษา

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

          การส่งเสริมสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19

ด้วยสถานกาณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ให้สามารถดำเนินชีวิตไปได้ ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและบูรณาการายตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตของชาวบ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในตำบลรสำราญเป็นอย่างมาก จึงได้จัดโครงการอบรม ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ การป้องกันการติดเชื้อไวรัสและการแพร่ระบาดในโครงการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 2019 ภายใต้กิจกรรม การบริการชุมชน ณ บ้านพรสำราญ หมู่ 5 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนเข้าถึงง่ายและเข้าร่วมการอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 2019 แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลพรสำราญ และมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 2019 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายของเรา เพื่อลดอาการรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

 

ส่วนสถานการณ์ในเขตพื้นที่ตำบลพรสำราญของเรายังไม่พบผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่ อย่างไรก็ตามพวกเราชาว U2T ก็ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 และเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างใกล้ชิด

 

อื่นๆ

เมนู