บทความประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กลุ่ม AG01(1)

การสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ การผสมอาหารสัตว์แบบสูตรอาหารข้นและTMR ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

          นายธงชัย ปัสยัง  ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายติดตามการดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่เข้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

คณะ AG01(1) – ลงพื้นที่จัดหาอุปกรณ์และวัตถุดิบในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

คณะ AG01(1) –  อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานใน เดือนพฤศจิกายน 2564

คณะ AG01(1) – คณะผู้ปฏิบัติงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์“

คณะ AG01(1) –ประสานงานกับผู้นำผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้กลุ่มเกษตรกรที่สนใจจะอบรมอาชีพใหม่

คณะ AG01(1) – จัดทำบทความประจำเดือน พฤศจิกายน

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านและTDGA ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะครบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนด

การเลี้ยงวัวขุนจำเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรต้องเสริมอาหารข้นไปพร้อมๆกับการให้อาหารหยาบจำพวกหญ้าสดและฟางแห้ง ซึ่งอาหารข้นเป็นอาหารที่มีโปรตีนและอัตราการย่อยสูง ประกอบด้วยวัตถุดิบหลายชนิดที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถนำมาเสริมเพื่อเร่งน้ำหนักวัวขุนได้ดี ด้วยวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาถูก ใกล้เคียงกับอาหารสำเร็จรูป สูตรอาหารข้นสำหรับวัวขุน

ที่มา:ข้อมูลจากคุณปฎิวัติ ไกรบำรุง

การทำหญ้าหมักเพื่อเป็นอาหารสัตว์การเก็บถนอม ในภาชนะปิดที่ป้องกันอากาศ จากภายนอกจนเกิดการหมัก ซึ่งจะช่วยทำให้คุณค่าทางอาหารของพืชเหล่านั้นคงอยู่สามารถถนอมไว้ใช้ได้ในช่วงที่ขาดแคลนหญ้าสด

อาหารข้น หมายถึง อาหารที่ประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรท วิตามิน และแร่ธาตุอยู่ครบใน อัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์เป็นอาหารที่มีคุณค่าสูง มีเยื่อใยน้อย อาหารข้นสําหรับโคนมนั้น เกษตรกรจะซื้อจากบริษัทหรือจะผสมขึ้นใช้เองก็ได้

สูตรอาหารข้นวัว

มันสําปะหลัง 50%            ปลายข้าว 17 %                                      Premix 0.5%
รำผสม  8 %                   ใบมันสำปะหลังโปรตีน 20-21%    แพงโกล่าโปรตีน 22%
กากถั่วเหลือง 19%          เกลือ 0.5 %                                   ปลาป่น 5%

สูตรอาหารTMR

หญ้าเนเปียหมัก  65%      ใบกระถินอ่อน 8%     ใบมัน 8%     รำระเอียด 6%

กากน้ำตาล3% Premix 0.5%  กากถั่วเหลือง4%      ยูเรีย2 %         เกลือ0.5 %

ข้อระวัง

-การปิดภาชนะที่บรรจุต้องทำให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้าไปในกองหญ้าหมัก

– หญ้าที่นำมาใช้หมักไม่ควรจะมีความชื้นสูงมากเพราะจะทำให้เกิดนํ้าในภาชนะหมักมากเกินไปและหญ้าหมักเก็บได้ไม่นานให้หญ้าหมักเสียได้

– เมื่อเปิดภาชนะควรใช้ให้หมดในระยะเวลาอันสั้น และเปิดภาชนะอย่าให้กว้างมาก เพื่อช่วยให้หญ้าหมักเสื่อมช้าลง

 

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

พบปัญหาด้านสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่สนใจในอาชีพใหม่เนื่องจากตำบลตูมใหญ่มีผู้ติดเชื้อโควิด จำนวนหลายราย ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้ได้ข้อมูลยังไม่ครบ 100% ไม่ว่าอย่างก็ตามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและรักษาสุขภาพ จึงมีผู้นำชุมชนและ อสม.คัดกรองก่อนเข้าและออกจากพื้นที่ตลอดเวลา

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่   

-ได้ผสานงานและวางแผนก่อนลงพื้นที่

-ได้เรียนรู้การผสานงานการทำงานกับผู้นำในชุมชน

-ได้เข้าใจปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

อื่นๆ

เมนู