ดิฉัน นางสาววรรณวิสา ยศนีย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 15 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองลุมพุก บ้านทุ่งบ่อ บ้านเก่าโก บ้านบง บ้านหนองแอ่ บ้านคู บ้านดอนกลาง บ้านโสกดินแดง บ้านโคกพงาด บ้านหนองจาน บ้านโคกเมฆ บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด บ้านคู และบ้านหนองผักบุ้ง ในการปฏิบัติงานได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์และการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่นของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน

คณะทำงาน AG01(2) ได้ประสานงานไปยังผู้นำชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เพื่อขอใช้สถานที่ในชุมชนและหอประชุมในการอบรมเชิงวิชาการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์และการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่นของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

คณะทำงาน AG01(2) ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ เอกสิทธิ์ สมคุณา อาจารย์ ดร. กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล สมคุณา

คณะทำงาน AG01(2) ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่นของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงการคืนข้อมูลและองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ Standee การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง Sticker ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู เพื่อที่จะนำไปพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น อาจารย์ ดร. ธเนศ เฮ่ประโคน

คณะทำงาน AG01(2) ดำเนินงานติดต่อประสานงานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามขั้นตอนการส่งขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และจัดทำบทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์

การสำรวจข้อมูลด้านการปศุสัตว์ของกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์”

ด้านโคขุน

บ้านโนนสะอาด

 1. ปัญหาที่พบ
 • โรคลัมปีสกิน โรคเรื้อน โรคปากเท้าเปื่อย โรคพยาธิ โรคเห็บเหา
 • ผสมพันธุ์ติดยาก
 • เป็นสัดเงียบ
 1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
 • หญ้าธรรมชาติ รำ หญ้าปลูก ฟางอัด อาหารเสริม(เกลือแร่สำหรับวัวให้นมลูก) ก้อนละ 35-50 บาท
 • หัวอาหารเสริม (กระสอบละ 340-370 บาท)
 1. วัคซีนที่เคยใช้
 • โรคปากเปื่อย/เท้าเปื่อย

บ้านโนนตะคร้อ

 1. ปัญหาที่พบ
 • โรคลัมปีสกิน โรคปาก-เท้าเปื่อย
 • อายุได้เเต่ไม่เป็นสัด
 • ผสมไม่ค่อยติด ติดลูกยาก
 1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
 • หญ้าเนเปียร์ (ปั่น/บด), หญ้ากินรีสีม่วง (ต้นเเก่ต้องนำเอามาปั่น), หญ้าหวาน (ปั่น/บด), หญ้าธรรมชาติ,
 • รำ
 1. วัคซีนที่เคยใช้
 • วัคซีนโรคปาก-เท้าเปื่อย,
 • ยาเเก้ไข้ ยาฆ่าพยาธิ ยาฆ่าเห็บ หมัด เหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      บ้านคู (หมู่ที่ 14)
  1. ปัญหาที่พบ
  • โรคลัมปีสกิน โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย โรคไข้หลังแข็ง
  • เป็นตุ่ม
  • อุจจาระ
  • ผสมพันธุ์ยาก (อย่างน้อย3-5ครั้ง)
   1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
   • หญ้าตามธรรมชาติ หญ้าเนเปียร์ หญ้าลูซี่ หญ้าหวาน
   • ฟางอัด (จ้างมาอัดก้อน 16 บาท ซื้อ3 ก้อน 100 บาท) 
   • หัวอาหาร (กระสอบละ 260-300)
   1. วัคซีนที่เคยใช้
   • วัคซีนโรคปาก-เท้าเปื่อย (ใช้ตัวละ 2 cc ใช้กับวัวอายุ6เดือนขึ้นไป ห้ามใช้กับวัวที่ตั้งครรภ์)
   • วิธีป้องกันรักษา ยาเขียวใหญ่ ยาม่วง + ปูนแดง ยาถ่ายพยาธิ กำมะถัน

   บ้านโสกดินแดง

   1. ปัญหาที่พบ
   • โรคที่มาตามฤดูกาล โรคเท้า-ปากเปื่อย โรคลัมปีสกิน โรคไข้สามวัน (ตัวแข็ง ขาแข็ง)
   • ขาดแคนหญ้าและหัวอาหาร
   1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
   • หญ้าเนเปียร์
   • หัวอาหาร
   • รำ
   • กากมัน
   • ฟาง
   1. วัคซีนที่เคยใช้
    • ไม่เคยได้รับวัคซีน

    บ้านหนองลุมพุก

    1. ปัญหาที่พบ
    • โรคผอม โรคลัมปีสกิน โรคปากเท้าเปื่อย โรคพยาธิ
    • วัวไม่ติดสัตว์
    1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
    • หญ้าตามธรรมชาติ หญ้ากินรี หญ้ารูซี่ รำ (กระสอบละ 100 บาท) 
    • ฟางอัด
    • กากมันสำปะหลัง (1 กก. = 3.80 บาท)
    1. วัคซีนที่เคยใช้
    • เคยได้รับวัคซีน (ไม่ทราบชื่อวัคซีน)

     

    บ้านคู (หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 15)

    1. ปัญหาที่พบ
    • โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย เกิดจากความชื้น
    • โรคลัมปีสกิน เกิดจากยุง แมลงต่างๆ กัด
    • โรคผอม เกิดจากขาดสารอาหาร
    1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
    • หญ้าสด ฟาง หัวอาหาร น้ำ
    1. วัคซีนที่เคยใช้
    • วัคซีนโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย (มีหมอมีฉีดให้)
    • ยาบำรุงน้ำนม
    • ยาถ่ายพยาธิ

     

    บ้านโคกเมฆและบ้านทุ่งบ่อ

    1. ปัญหาที่พบ
    • ขาดความรู้ในการดูแล
    • โรคระบาด เช่น ปากเท้าเปื่อย เกิดจากชื้นของโรงเรือน 
    • โรคลัมปีสกิน  ทำให้ค่าใช้จ่ายรักษาสูง
    • พ่อค้าคนกลางเข้าพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากโควิด 19
    1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
    • หญ้าธรรมชาติ เช่น หญ้าหวาน
    • ฟางอัด (3 ก้อน 100 บาท)
    • อาหารสำเร็จรูป ถุงละ 290 บาท)
    • รำ (ปีบละ 15 บาท) รำอ่อน (35 บาท) รำละเอียด (1 กก.= 20 บาท)
    • น้ำ (น้ำบ่อ น้ำพ่น น้ำปะปา)
    • กากน้ำตาล หญ้าหวาน หญ้าซูซี่ หญ้ากินรี หญ้าเนเปียร์ (ปลูกเอง)
    1. วัคซีนที่เคยใช้
    • ยาถ่ายพยาธิ ฉีดเข็มละ 100 บาท) (ชนิดเม็ดละ 10 บาท)
    • เกลือแร่ (วัว) (ก้อนละ 50 บาท)
    • ยาบำรุง ( ถุงละ 5 ก.ก/ 350 บาท) ไฮโปรมิก

    *ปศุสัตว์เป็นผู้ดูแล

    *เลี้ยงปล่อยตามฤดูกาล คอกวัวอยู่ภายในบริเวณบ้าน

    ด้านไก่พื้นบ้าน

    บ้านโนนสะอาด

    1. ปัญหาที่พบ
    • โรคตาตูม โรคหวัดไก่  โรคห่า
    1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
    • ข้าวเปลือก  ข้าวสาร รำปลายข้าว
    1. วัคซีนที่เคยใช้
    • ไม่เคยรับวัคซีน

     

    บ้านโนนตะคร้อ

    1. ปัญหาที่พบ
    • โรคห่า
    • ไม่มีการทำวัคซีนป้องกันโรค
    1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
    • ข้าวเปลือก รำ
    1. วัคซีนที่เคยใช้
    • ไม่เคยรับวัคซีน

     

    บ้านคู (หมู่ที่ 14)

    1. ปัญหาที่พบ
    • โรคห่า
    1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
    • ข้าวเปลือก รำ ข้าวสาร ปลายข้าว
    1. วัคซีนที่เคยใช้
    • ไม่เคยรับวัคซีน

     

    บ้านหนองลุมพุก

    1. ปัญหาที่พบ
    • โรคฝีดาษ เกิดจากยุงกัด
    • โรคห่า เกิดจากติดเชื้อ
    1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
    • ข้าวเปลือก
    • รำผสมข้าว (1 ปิ๊บ = 350 บาท)
    • หัวอาหารผสมรำ (15 กก. = 450 บาท)
    1. วัคซีนที่เคยใช้
    • ไม่เคยรับวัคซีน

     

    บ้านโคกเมฆและบ้านทุ่งบ่อ

    1. ปัญหาที่พบ
    • เป็นหวัด โรคขี้ขาว ไก่เหงา (โรคห่า)
    • ปัญหาช่วงโควิด (ขายไม่ได้)
    1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
    • เศษอาหาร
    • ข้าวเปลือก
    • หัวอาหาร (ถุงละ 450 บาท)
    • รำ (รำอ่อน 33 บ.)
    • ยาบำรุง วิตามีนซีไก่ ซองละ 15 บ. / สมุนไพรไทย  เช่น ขมิ้น ฟ้าทะลายโจร
    1. วัคซีนที่เคยใช้
    • ไม่เคยรับวัคซีน

    *ปล่อยตามธรรมชาติ คอกไก่อยู่ในบริเวณบ้านและทุ่งนา

               

    กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น

    การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น”

    1. ลายผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อ “กุญเเเจไม่มีรูไข” เป็นลวดลายที่เกิดจากคนในหมู่บ้านท่งบ่อรุ่นปู่ย่า ตายาย เอกลักษณ์ของลายจะมีความต่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุดจนทำให้เกิดลายตามภาษาชาวบ้านว่า “กุญเเจบ่มีฮูไข” ลายนี้เป็นลายที่ทอเรื่อยมา จากรุ่นสู่รุ่น จนถึงทุกวันนี้ บ้างก็เรียกว่า “ลายกำเเพงเมืองจีน” ซึ่งชาวบ้านได้นำเอาสิ่งที่มีคุณค่าในหมู่บ้านของเราใข้ย้อมผ้าไหม โดยนำโคลนตมที่เกิดตามธรรมชาติ โคลนตมจากบ่อควายนอนเเละโคลนจากรากบัว ซึ่งโคลนเเต่ละที่จะทำให้เกิดสีต่างกัน
     ผ้าทอที่ได้จากสีโคลนตมจะมีเอกลักษณ์พิเศษ ทำให้ผ้าไหมสีไม่ตก และขึ้นเงา วาว สวยงาม
     เราต้องขอบคุณควายในหมู่บ้านที่ทำให้เราได้ผ้าไหมที่สวยงาม และมีคุณค่า โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการย้อมผ้า
    2. กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ ชาวบ้านโนนตะคร้อเป็นหมู่บ้านที่ทำได้ทุกลาย ตั้งเเต่ลายดั้งเดิมจนถึงลายที่กำลังอินเทรนกันมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นลายหมี่จรวดน้อย ลายนางเอก ลายปลาซิล ลายนพเก้า ลายนกยูง ลายขอเจ้าฟ้า หรือลายอื่นๆ อีกมากมาย แต่ลายในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมกันมาก คือ ลายขอเจ้าฟ้า เนื่องจากเป็นลายพระราชทาน ทางกลุ่มของเราทำอย่างพิถีพิถันและประณีตมาก ตั้งเเต่ขั้นตอนการปลุกและการเลี้ยงหม่อนไหม การมัดลาย การย้อมสีจนถึงการทอผ้า การเลี้ยงหม่อนไหม ทางเราได้รับการสนับสนุนจากเกษตรอำเภอเเละกรมหม่อนไหมโดยนำพันธุ์ของต้นหม่อนมาให้ คือ บร.60 และ นม.40 ให้ผลผลิตเยอะใบสูงและมีขนาดใหญ่ ตัวไหม ได้มาจากเกษตรอำเภอและกรมหม่อนไหม
     เส้นไหมที่ใช้ในการทอผ้าทางเราได้มาจากตัวไหมที่เราเลี้ยงเอง เมื่อเราได้เส้นไหมจากตัวไหมเเล้วนำมามัดเป็นลวดลายและนำมาย้อมสีจะมีทั้งสีเคมีเเละสีธรรมชาติ พอได้สีหรือลวดลายที่ต้องการแล้วก็สามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมได้เลย
    3. หลวงพ่ออูป วัดบ้านดอนกลาง
     ความเป็นมา
               เป็นพระพุทธรูปเก่าเเก่ สร้างด้วยเเก่นไม้จันทร์ (ศิลปะลาวโบราณ) เป็นพระพุทธรูปปรางค์กรัชกาย ดวงตาสร้างด้วยพลอยสีดำ มีอายุราว 200 กว่าปี สันนิษฐานมาจากมีสถูปสร้างด้วยอิฐมอญ ฉาบด้วยยางไม้ หลังคามุงสังกะสีครอบสถูปไว้ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2480 ดวงตาของหลวงพ่ออูปเเต่เดิมได้ถูกขโมยไปและได้เปลี่ยนดวงตาใหม่เป็นเเก้ว
     ด้านบูรณาการ
               เมื่อปี พ.ศ. 2543 เนื่องจากเห็นว่าสถูปซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่ออูปชำรุดทรุดโทรมมาก จึงได้มีการก่อสร้างวิหารครอบพระสถูปขึ้นใหม่ ให้สวยงาม
     ด้านความเชื่อ
               ชาวบ้านเชื่อกันว่า เมื่อเดินทางผ่านต้องขออนุญาต บอกกล่าวและคารวะให้ท่านทราบ หากลบหลู่จะมีอันเป็นไป หรือประสบโชคร้ายในชีวิต ซึ่งหลวงพ่ออูป ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในการการบไหว้ขอพรให้ประสบความสำเร็จในเรื่องราวต่างๆ
    4. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโคกหนองนาโมเดล บ้านโคกเมฆ
     • นำเอาศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
     • ทำให้เรามีอยู่ มีกิน มีสภาพจิตใจแข็งแรง มีสุขภาพดี
     • เพื่อจัดสรรส่วนนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     • ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

     ผักปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

     • มีผักหลากหายชนิด
     • มีแปลงผักที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอนาโพธิ์
     • เป็นผักปลอดสารพิษ 100%
     • มีการทำปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ
     • มีการจัดเทศกาลกินผัก ช่วงเดือนมกราคม

     สวนอินทผลัม บ้านโนนตะคร้อ

     • เป็นแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ (พ.ศ.2563)
     • สามารถเยี่ยมชม เยี่ยมชิม อินทผลัมได้อย่างจุใจ
     • คอนเซป คือ ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์
     • มีสถานที่กว้างขวาง มีมุมถ่ายรูปสวยๆ
     • มีของฝากไว้ให้ซื้อติดมือกลับบ้านในราคาไม่แพง

     ฟาร์มโคขุน บ้านโคกพงาด

     • เป็นฟาร์มที่ต้องการ สร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้
     • มีการจัดการเลี้ยงที่ดี มีความสะอาด และโคขุนทุกตัวมีสุขภาพดี
     • ไม่มีการใส่สารเร่งเนื้อแดง
     • นำมูลวัวไปทำเป็นปุ๋ยคอก ใช้ในการปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ                                                                                                                                        5. ยูนาคาเฟ่                                                                                                                                                                                                                      เป็นร้านกาแฟที่มีบรรยากาศแบบบ้านๆ กาแฟดีและส้มตำแซ่บๆ
      • เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีจุดเช็คอิน ถ่ายรูป
      • เป็นร้านกาแฟ อาหารและเครื่องดื่ม
      • มีจุดชมธรรมชาติ
      • เปิด เวลา 09:00-19:00 น.
      1. ทอเสื่อบ้านหนองผักบุ้ง

      วัตถุดิบ/อุปกรณ์

      1. ต้นกก
      2. ต้นผือ
      3. ต้นไหล
      4. เชือกไนล่อน
      5. สีย้อม

      ขั้นตอนการผลิต

      1. นำต้นกกมากรีดเป็นเส้นและนำไปผึ่งแดด ประมาณ 5 แดด
      2. นำต้นกกที่ผึ่งแดดมาย้อมสี นำมาทอเป็นลวดลายตามแบบที่ต้องการ
      3. นำมาเย็บต่อกัน

       จุดเด่น

                ในกลุ่มทอเสื่อบ้านหนองผักบุ้ง ก็จะมีตัวแทนคิดออกแบบลายให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ลวดลายที่ออกแบบเองเกิดจากความพยายามลองผิดลองถูก ความประทับใจที่เห็นจากลายอื่นแล้วนำมาประยุกต์เป็นลายของตัวเอง เช่น ลายข้าวหลามตัด ลายปีกหงส์ ลายดอกพิกุล ลายผักแว่น เป็นต้น

      ความหนาแน่นของเส้นกก

      • ฟืมเชือกแน่นและสม่ำเสมอ
      • ฟืมด้ายแน่นแต่มีน้ำหนักเบา

      ราคา

      3 พับใหญ่ 1,000 บาท (มีลาย)

      3 พับเล็ก 600 บาท

      1. แหล่งท่องเที่ยวรีสอร์ทหญิงลี ลั้ลลา

                หญิงลี ศรีจุมพล นักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำซิ่งในสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์ ในเครือจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เจ้าของฉายา ลำซิ่งเมียงู ลำซิ่งชิงเกิด

      บริการ

      • ห้องพักหลังเล็ก 490 บาท หลังใหญ่ 690 บาทต่อคืน โปรโมชั่นเล่นน้ำฟรี กลางคืนอากาศดี เย็น เงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อน ตื่นเช้ามารับอากาศดี เย็นสบาย ดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงถนนสี่เลนวิวจะสวยมาก
      • มีที่เช็คอิน
      • มีสวนน้ำให้บริการ ผู้ใหญ่ 50 บาท ถ้าไม่ลงเล่นน้ำมีคูปองแลกน้ำแลกอาหารได้ในราคา 39 บาท เปิดเวลา 08:00-20:00 น.
      • มีบริการสถานที่จัดงานเลี้ยง
      • มีบริการสถานที่จัดอบรม

       

      1. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ

                ความเป็นมาของกลุ่มเป็นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย จากรุ่นลูกสู่รุ่นหลาน ลายผ้าส่วนใหญ่เกิดจากการผสมผสานลายต่างๆ เช่น ลายขอ ลายคมห้า ลายดาวล้อมเดือน ที่เรานำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดลายใหม่ออกมา

                จุดเริ่มต้นของผ้า เริ่มต้นจากลายขอที่มีมาตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ของเรา ทางกลุ่มได้พัฒนาลายขึ้นมาใหม่ นำลายคมห้า และลายดาวล้อมเดือน มารวมกันได้เกิดเป็นลายให้ขึ้นมา และกลุ่มเราได้ตั้งชื่อ ลายขออมรเทพ ซึ่งที่มาของชื่อนี้ได้มาจากชื่อของโรงเรียนที่มี 4 หมู่บ้าน ในลายผ้าของเราใช้ลายขอสี่ตัวประกอบกันเชื่อมโยงไปกับลายดาวล้อมเดือน หมายถึง ความสามัคคีของคนในชุมชนของเรา

      จุดเด่น

                ผ้าของเราใช้เส้นไหมที่เราเลี้ยงเอแง สีที่ได้ซึ่งมาจากสีธรรมชาติ เช่น สีเหลือง ได้มาจาก แก่นขนุนและแก่นยอ, สีแดง ได้มาจาก ครั่งและฝาง, สีเขียว ได้มาจาก ใบดอกปีบ, สีม่วง ได้มาจาก ดอกอัญชัน และสีกาแฟ ได้มาจากผลของกาแฟ

           

    ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้ทำการฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดครบ 100%

    ปัญหา/อุปสรรคในการทำงานและการแก้ไขปัญหา

    เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้นและมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนบางส่วนเกิดความวิตกกังวลทางคณะทำงาน AG01(2) จึงมีการแก้ไขปัญหาโดยมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนทุกคน

    สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

    1. ได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน
    2. ได้เรียนรู้ถึงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนในทีม
    3. ได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ในแต่ละครั้ง
    4. ได้เรียนรู้ถึงโรคที่เกิดกับสัตว์และการรักษา
    5. ได้เรียนรู้การเป็นนักพูดหรือนักเล่าเรื่องที่ดี

    แผนการดำเนินงานต่อไป

    ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

    1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
    2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านโนนสะอาด และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
    3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
    4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู