ตำบลพรสำราญ เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสถานโนนเมือง หรือโนนขมิ้น มีลักษณะเป็นเนินรูปวงกลมขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 เมตร สูงจากพื้นโดยรอบประมาณ 6 เมตร บนเนินดินมีแนวอิฐ เศษก้อนอิฐ แท่งศิลารูปสี่เหลี่ยมหลายแท่ง แผ่นหินทรายสีชมพูปักตั้งอยู่ประมาณ 2 แผ่น และเสาหลักเมือง หลักฐานทางโบราณคดีที่พบอีกมีเศษภาชนะดินเผา เครื่องถ้วยเขมร เบี้ยดินเผา หินดุ บริเวณรอบเนินดินวงกลมจะมีคูน้ำและคูคันดินล้อมรอบ คูน้ำสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้าง 600 เมตรยาว 600 เมตร ประกอบด้วยคูน้ำล้อมรอบ 1 ชั้น และคูคันดินล้อมรอบ 2 ชั้น ขนาดคูน้ำสันนิษฐานได้ว่ามีอายุราว 200 ปี คาดว่าอยู่ในสมัยทราวดี

ในพื้นที่ตำบลพรสำราญต้นมะค่าแต้ เป็นการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ในสมัยอดีตที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ซึ่งไม้ส่วนใหญ่จะเป็นมะค่าแต้ และยังมีวัดอีกหลายแห่งในตำบลพรสำราญที่สวยงาม เช่น วัดบัวทอง วัดโนนยานาง เป็นต้น

เมืองโบราณ(บ้านโนนเมือง)

วัดโนนเมือง

แผ่นหินทราย

วัดโนนยานาง

วัดบัวทอง

อื่นๆ

เมนู