1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. AG02(1) วิเคราะห์ข้อมูลการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาอาชีพให้คนในตำบลบัวทอง

AG02(1) วิเคราะห์ข้อมูลการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาอาชีพให้คนในตำบลบัวทอง

ข้าพเจ้า นายนฤภรกมล เสาทอง  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-01 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนเมษายนนี้ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

                ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

                จากการที่ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ข้อมูลการประกอบอาชีพ พบว่าคนในพื้นที่ตำบลบัวทอง ส่วนมากประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก คือการทำนาปลูกข้าว มีผลิตภัณฑ์ในชุมชน คือ ข้าว และมีอาชีพรองหรืออาชีพเสริม คือ ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดทางมะพร้าว เนื่องจากมีการปลูกมะพร้าวอย่างแพร่หลาย และยังมีการทำเส้นขนมจีนเพื่อจำหน่ายตามตลาด มีผลิตภัณฑ์จักรสานตะกร้า เนื่องจากมีการปลูกต้นไผ่จำนวนมาก จึงได้นำไม้ไผ่ที่มีในชุมชนมาทำเครื่องจักรสาน การปลูกต้นแคคตัส เนื่องจากดูแลง่าย และสามารถสร้างรายได้ในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี การทอผ้าไหมในยามว่างจากการทำนา และมีการทำการเกษตรผสมผสานปลูกพืชผัก เพื่อจำหน่ายในพื้นที่ชุมชน มีวัดที่ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก จากผู้คนทั้งในและนอกชุมชน ผลิตภัณฑ์เปลผ้าถัก ที่เป็นการหารายได้เสริมของผู้สูงอายุในชุมชน การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อนำมาทอผ้า ซึ่งได้ทำสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ เพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่มและใช้ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มทอผ้าด้าย ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของตำบล และยังมีการจัดทำกลุ่มวิสาหกิจการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่คนชุมชน การประกอบอาชีพเสริมเป็นการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงโค การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และการเลี้ยงสุกร การทำกระเป๋าสานจากพลาสติก ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ที่ช่วยสร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน มีการจัดทำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียว ที่มีการปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสาร เพื่อนำไปจัดจำหน่ายตามตลาดต่างๆ ผลิตภัณฑ์การทอเสื่อจากต้นกก ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน เพื่อหารายได้เสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว กลุ่มวิสาหกิจปลูกหอมและกระเทียม เป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดเล็กในหมู่บ้านที่ร่วมมือกัน เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน มีการหายรายได้เสริมจากการปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย

                จากการวิเคราะห์ข้อมูลและได้วางแผนร่วมกัน ทำให้ทราบถึงจุดเด่น ปัญหา และความต้องการต่างๆของแต่ละชุมชน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล และพบว่าภายในตำบลบัวทองมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพ แต่อาชีพส่วนใหญ่ของคนในตำบลคือการทำนา  และปลูกพืชผสมผสาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู