1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน ธันวาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือผ้าขาวม้าบ้านตูมน้อย ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน ธันวาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือผ้าขาวม้าบ้านตูมน้อย ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนธันวาคม 2564 

 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าขาวม้าทอมือบ้านตูมน้อย     

กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

         ดิฉันนางสาวอธิฏฐา สุทธิมาลา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่การรับผิดชอบการประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เพื่อขอใช้สถานที่ในการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ)ได้ประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรผู้เลี้ยงเลี้ยง (สัตว์น้ำ) ได้แก่ ปลา กบ กุ้ง หอย มาเข้าร่วมอบรม ได้มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆภายในตำบลตูมใหญ่ทั้ง 19 หมู่บ้าน  พร้อมกับได้ลงพื้นที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทั้ง 3 ศูนย์การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำกิจกรรม  I  Day Trip ของตำบลตูมใหญ่ นำเสนอศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือผ้าขาวม้าบ้านตูมน้อย

อบรม”สัตว์น้ำ”

อบรม”สัตว์น้ำ”

 

 1. กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  

อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet และรับทราบรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ   การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ)

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยภายในทีม AG01(1) เพื่อแบ่งทีมการรับผิดชอบการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง 3 ศูนย์การเรียนรู้

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ลงพื้นที่สำรวจเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ ภายในตำบลตูมใหญ่

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมกิจกรรมทดลอง I Day Trip สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจตำบลตูมใหญ่

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมกิจกรรม I Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์ตูมใหญ่การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบลตูมใหญ่

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) จัดทำบทความประจำเดือนธันวาคม

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

ได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านสังคม  ด้านภาษาอังกฤษ  ด้านการเงิน และด้านดิจิทัล    ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

 

1. ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือผ้าขาวม้าบ้านตูมน้อย

ผ้าทอมือตูมใหญ่เป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตำบลตูมใหญ่ และการทอผ้าเองก็ยังเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมา นอกจากคุณค่าทางศิลปะแล้วยังเป็นการแสดงถึงแบบแผนความเป็นอยู่ในสังคม กรรมวิธีและเทคนิคในการทอผ้าให้เกิดลวดลายต่างๆ จึงเป็นเทคนิคและความสามารถของแต่ละคน ซึ่งผู้ทอสามารถจดจำลวดลายที่ตนคิดประดิษฐ์ได้ถึง แม้แต่ละลวดลายจะมีความซับซ้อนและหลากหลาย แต่เขาก็สามารถนำมาประสานกันได้อย่างเหมาะเจาะ งดงามแสดงถึงภูมิปัญญา และความสามารถของชาวชนบทเป็นอย่างดี ผ้าทอมือจึงมีเทคนิคการทอและความสวยงามเป็นที่สุด

กลุ่มทอผ้าไทยบ้านตูมน้อย  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2559 ประธานกลุ่มคือ นางปัณฑิตา แก้วกูล เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 25 คน กลุ่มทอผ้าบ้านตูมน้อย เป็นกลุ่มแม่บ้านช่างทอผ้าที่รวมตัวกันทอผ้าเป็นอาชีพเสริม และนำออกขายในลักษณะสหกรณ์ โดยมีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ หน่วยงาน อว.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างอาชีพ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดสิ่งที่มีในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้และภายหลังได้มีการจัดตั้งให้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือผ้าขาวม้าบ้านตูมน้อย

ลายเอกลักษณ์บ้านตูมน้อย  เป็นงานหัตถกรรมที่พัฒนารูปแบบ ลวดลาย สี ด้วยการสร้างจากนวัตกรรมจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยการพลิกโฉมจากผ้าขาวม้าสไตล์เดิมๆ เพิ่มเอกลักษณ์โดยการใช้สีพาสเทลที่มีความทันสมัยทอลายด้วยโทนสีต่างๆ โดยใช้สีหวานๆ เก๋ๆ ลวดลายของผ้าออกแบบเฉพาะตัว ไม่ซ้ำใคร จนได้ผ้าขาวม้าสีพาสเทลที่ให้ความหวานละมุนในแบบฉบับของกลุ่มตูมน้อยผ้าไทย นอกจากนี้ผ้าไทยของกลุ่มยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสีสันสวยงามและมีเสน่ห์ มองแล้วรู้สึกสบายตา และยังเป็นโทนสีของผ้าขาวผ้าที่สุภาพหรือโทนสีที่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไป สามารถสวมใส่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย และทุกโอกาส

การตกแต่งสำเร็จให้นุ่มลื่นด้วยสารตกแต่งทำให้ผ้านุ่ม + ลื่น

การตกแต่งผ้าให้นุ่มเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเส้นใยทุกประเภท ปัจจุบันมีการกระทำกันอย่างกว้างขวาง โดยไม่เพียงแต่ในอุสาหกรรมสิ่งทอเท่านั้น แม้แต่ในครัวเรือนก็มีการทำผ้าให้นุ่มภายหลังการซักล้างกันอย่างแพร่หลาย การตกแต่งให้ผ้ามีคุณสมบัตินุ่มลื่น นอกจากจะทำให้ผ้ามีคุณสมบัติสวมใส่สบายแล้ว ยังทำให้ผ้ามีเนื้อนุ่มมากขึ้น และช่วยลดการยับ ทำให้ผ้ามีคุณสมบัติคืนตัวได้ดีอีกด้วย

ขั้นตอน

เตรียมสาร แช่ที่อุณหภูมิ 50 องศา (น้ำอุ่น) เวลา 20-30 นาที ผึ่งลมให้แห้ง นำมารีดด้วยเตารีด

สารเคมี

สารทำนุ่ม (Softener) + สารทำลื่น (Silicone)

อัตราส่วนผสม

น้ำหนักผ้า(ขีด) ปริมาณน้ำ(ลิตร) สารทำนุ่ม(กรัม) สารทำลื่น(กรัม) สารตกแต่ง(ช้อนแกง)
ไม่เกิน 1 0.5 2.5 กรัม 2.5 กรัม
1-2 1 5 กรัม 5 กรัม
2-3 1.5 7.5 กรัม 7.5 กรัม ผสมรวมกัน 1 ช้อนแกง เท่ากับ 15 กรัม
3-4 2 10 กรัม 10 กรัม

ข้อควรระวัง : ไม่ควรตกแต่งผ้าที่มีสีแตกต่างกันในภาชนะเดียวกัน

ขั้นตอนการตกแต่งสำเร็จให้ผ้านุ่มลื่น

 1. แยกผ้ามีเดียวกัน หาน้ำหนักของผ้าโดยใช้ตาชั่ง
 2. หาปริมาณน้ำ (อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส) ตวงน้ำใส่กะละมังที่ล้างสะอาดแล้ว
 3. ตวงสารทำนุ่ม และสารทำลื่น ตามอัตราส่วนในตารางที่ 1
 4. นำสารทำนุ่ม และสารทำลื่น ไปให้ความร้อน โดยละลายผสมสารในน้ำอุ่น (อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส) คนให้เข้ากัน
 5. นำผ้าไหม หรือผ้าฝ้าย ลงแช่ให้ทั่ว บีบด้วยมือเบาๆ แช่ไว้นาน 20-30 นาที
 6. ยกผ้าขึ้นกางออกวางบนโต๊ะ นวดผ้าด้วยไม้นวดแป้ง เพื่ออัดน้ำยาเข้าเส้นใยทั้งสองด้านของผืนผ้า
 7. นำผ้าผึ่งไว้ในที่ร่ม ให้หมาดๆ
 8. นำผ้ามารีดด้วยเตารีด จนผ้าเรียบทั้งสองด้าน

การตกแต่งสำเร็จให้ผ้ามีกลิ่นหอมด้วยไมโครแคปซูล

การตกแต่งสำเร็จเพื่อให้มีกลิ่นหอม สามารถนำไปประยุกต์ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย โดยการตกแต่งกลิ่นผ้าด้วยแคปซูลกลิ่นหอม ซึ่งจะช่วยเพิ่มสัมผัสพิเศษให้กับผ้า เนื่องจากแคปซูลที่บรรจุกลิ่นจะแตกออกเมื่อได้รับแสง หรือการสัมผัส ทำให้เทคโนโลยีการตกแต่งกลิ่นหอมลงบนผ้าได้รับความนิยมที่แพร่หลายอย่างมาก เนื่องจากเราสามารถบรรจุกลิ่นที่ต้องการลงไปภายในแคปซูลตามที่ต้องการได้ เช่น กลิ่นลาเวนเดอร์ กลิ่นมะลิ และกลิ่นกุหลาบ เป็นต้น

ส่วนผสม

ปริมาณสารเคมี เตรียม1 ลิตร เตรียม2 ลิตร เตรียม3 ลิตร เตรียม4 ลิตร เตรียม5 ลิตร
ไมโครแคปซูล กลิ่นต่าง(10 กรัม/ลิตร) 10 กรัม 20 กรัม 30 กรัม 40 กรัม 50 กรัม
สารช่วยยึดติด (ไบเดอร์) (5 กรัม/ลิตร) 5 กรัม 10 กรัม 15 กรัม 20 กรัม 25 กรัม

ขั้นตอนการตกแต่ง

 1. เตรียมส่วนผสมตามตารางด้านบน
 2. นำผ้าที่ต้องการตกแต่งให้ผ้ามีกลิ่นหอม แช่ลงในสารละลายที่เตรียมไว้ในข้อ 1 เป็นเวลา 10-15 นาที โดยในระหว่างการแช่ให้ทำการบีบผ้าเบาประมาณ 1 นาที เพื่อให้สารละลายซึมลงไปในผืนผ้า
 3. นำผ้าขึ้นมาตากแห้ง

     2. ผลการสำรวจโควิด-19

ผลจากการสำรวจในธันวาคม พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดขณะนี้ และได้มีเชื้อโควิดตัวใหม่ได้แพร่ระบาดเพิ่มขึ้น แต่จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการระวังพร้อมกับวางแผนการรับมืออย่างต่อเนื่องโดยการฉีดวัคซีนได้ครบจำนวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดบุรีรัมย์  และตอนนี้ชาวตำบลตูมใหญ่ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนได้ครบทั้งหมดของประชากรแล้วและได้ดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม และทางด้านหน้ารักษาคนไข้ เช่น หมอ พยาบาล ได้รับวัคซีนเพื่อกระตุ้นการทำงานเป็นที่เรียบร้อย ในส่วนเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ต่างเริ่มได้รับวัคซีนสำหรับนักเรียนเพื่อทีจะสามารถได้เข้าเรียนตามปกติ แต่อย่างไรก็ตาม ชาวตูมใหญ่ก็ยังมีความกระตือรือร้นในการรับมือกับทุกปัญหาที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร

     3.ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

ผลจากทำงานภายในเดือนธันวาคม ได้พบปัญหาในการเตรียมการวางแผนในการทำ  I Day Trip สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ตำบลตูมใหญ่ และศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือผ้าขาวม้าบ้านตูมน้อย เนื่องจากภายในต้นเดือนธันวาคมได้มีงานจากส่วนกลางเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้การเตรียมงานในการทำ I Day Trip และศูนย์การเรียนรู้ ทำได้ยากเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ทางกลุ่มจำเป็นต้องแบ่งทีมงานเพื่อรับผิดชอบแต่ละฝ่ายเพื่อให้งานได้ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและเสร็จเรียบร้อยต่อเวลาที่ทางส่วนกลางและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

     4.สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่

 • ได้เรียนรู้การประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่
 • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยี
 • ได้เรียนรู้การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
 • ได้เรียนรู้ถึงกะบวนกิจกรรม I One Day Trip สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจตำบลตูมใหญ่
 • ได้เรียนรู้ถึงการวางแผนงานการทำศูนย์การเรียนรู้
 • ได้เรียนรู้การทำบัญชีของกลุ่ม AG01(1)

แผนการดำเนินงานต่อไป
คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้
1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ
4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

อื่นๆ

เมนู