1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน ธันวาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) เรื่อง การสำรวจข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรและการจัดเตรียมศูนย์การเรียนรู้กล้วยฉาบ บ้านใหม่เจริญสุข ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน ธันวาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) เรื่อง การสำรวจข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรและการจัดเตรียมศูนย์การเรียนรู้กล้วยฉาบ บ้านใหม่เจริญสุข ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน ธันวาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)

กลุ่ม AGO1-(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง การสำรวจข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร การจัดเตรียมศูนย์การเรียนรู้กล้วยฉาบ

 กระผม นายบารมี พันธ์ศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านสวายสอ บ้านกระทุ่ม บ้านปะคำสำโรง บ้านตูมน้อย บ้านตูมใหญ่ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองดุม บ้านหนองตาด บ้านโนนเจริญ บ้านปะคำดง บ้านกรูด บ้านหนองไผ่ดง บ้านกระทุ่มนอก บ้านโคกสำราญ บ้านเมืองกับ บ้านแคนเจริญ บ้านหนองบัวพัฒนา และบ้านใหม่เจริญสุข

  ในเดือนนี้ได้กระผมได้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมสถานที่ก่อนจัดกิจกรรม ONE DAY TRIP โดยรับผิดชอบการจัดเตรียมศูนย์การเรียนรู้กล้วยฉาบ และนอกจากนี้ได้แก้ไขข้อมูล CBD ที่พิกัดผิดพลาดจากการกรอกในรอบที่แล้วไป โดยได้แก้ไขแล้วเสร็จเรียบร้อย และในเดือนนี้ยังได้มีการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทั่วไปของเกษตรกรในพื้นที่ โดยกระผมได้รับผิดชอบในหมู่บ้านหนองดุม และหมู่บ้านหนองบัว โดยกรอกข้อมูลรวบรวมลงใน EXCEL เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่อไปแล้วเสร็จเรียบร้อย โดยชาวบ้านในพื้นที่ต่างให้ความร่วมมืออย่างดี

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์   

-อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet และรับทราบรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ)”

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยภายในทีม AG01(1) เพื่อแบ่งทีมการรับผิดชอบการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมกิจกรรมทดลอง I Day Trip สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจตำบลตูมใหญ่

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมกิจกรรม I Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์ตูมใหญ่การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบลตูมใหญ่

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) จัดทำบทความประจำเดือนธันวาคม                             

      ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละครั้ง ได้รับความอนุเคราะห์และได้ทำการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ในการขอใช้สถานที่ในการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จและได้รับประกาศนียบัตรแล้วเรียบร้อย4ด้านได้แก่ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ด้านทักษะดิจิทัล ด้านการเงิน และด้านทักษะสังคม และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนดครบ 100%

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนธันวาคมของกระผม เนื่องจากกระผมปฏิบัติงานในประเภท นักศึกษา การจัดอบรมบางครั้งอาจจะตรงกับวันเรียนของมหาวิทยาลัย(On-Site)อาจทำให้ไม่ได้ลงไปปฏิบัติงานได้เท่าที่ควร อย่างไรก็ตามทางกระผมก็ได้แบ่งงานจากผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระงาน นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของการระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งทีมงานได้ระวังและสวมแมสก์ตลอดระยะเวลาที่มีการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยเก็บข้อมูลจากชาวบ้านทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และนอกจากนี้ยังมีปัญหาในการใกล้สอบกลางภาคของนักศึกษาอาจทำให้ไม่ได้ลงพื้นที่ครบ100% แต่ได้มีการหาเวลาลงพื้นที่ในบางเสาร์อาทิตย์ที่ไม่มีงานจากอาจารย์ประจำวิชาที่สอน จึงได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือทีม

สิ่งที่ได้เรียนรู้       

1.ได้เรียนรู้การกล้าพูดกล้าแสดงออกในการพูดคุยกับชาวบ้าน

2.ได้เรียนรู้การระดมความคิดในการช่วยเหลือกันทำงาน ของทีมงาน AG01(1)

3.ได้เรียนรู้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทีมงาน AG01(1)

4.ได้เรียนรู้ในการแบ่งหน้าที่งานของแต่ละบุคคล

5.ได้เรียนรู้การประสานงานที่เป็นทางการ

6.ได้เรียนรู้การหาพิกัดจาก GOOGLE MAP

แผนการดำเนินงานต่อไป
คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้
1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ
4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู