1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือนธันวาคม 2564 กลุ่ม AG01(1) จัดกิจกรรมอบรมการทำอาหารสัตว์น้ำ และการเตรียมความพร้อมพื้นที่ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนธันวาคม 2564 กลุ่ม AG01(1) จัดกิจกรรมอบรมการทำอาหารสัตว์น้ำ และการเตรียมความพร้อมพื้นที่ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ดิฉันนางสาวชนิกานต์ ดีมาก ผู้ปฏิบัติงานประเภท บัญฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 3  เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกระทุ่ม บ้านกระทุ่มนอก บ้านกรูด บ้านโคกสำราญ บ้านแคนเจริญ บ้านตูมน้อย บ้านตูมใหญ่ บ้านทุ่งสว่าง บ้านโนนเจริญ บ้านปะคำดง บ้านปะคำสำโรง บ้านเมืองกับ บ้านสวายสอ บ้านหนองดุม บ้านหนองตาด บ้านหนองบัว บ้านหนองบัวพัฒนา บ้านหนองไผ่ดง และบ้านใหม่เจริญสุข ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในเดือนธันวาคม

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยภายในทีม AG01(1) เพื่อแบ่งทีมการรับผิดชอบการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง 3 ศูนย์การเรียนรู้
  • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ลงพื้นที่สำรวจเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ ภายในตำบลตูมใหญ่
  • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ)
  • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมกิจกรรมทดลอง One Day Trip สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจตำบลตูมใหญ่
  • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์ตูมใหญ่การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบลตูมใหญ่
  • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) จัดทำบทความประจำเดือนธันวาคม

      ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ในเว็บไซต์ Thaimooc , TDGA และ set e-learning เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดครบ 100%

กิจกรรมอบรมการทำอาหารสัตว์น้ำ

กิจกรรมอบรมสัตว์น้ำ มีวัตถุประสงค์ให้คนในชุมชน มีความรู้การทำอาหารสัตว์น้ำเอง เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้คนในชุมชน รวมไปถึงการให้ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรในชุมชน เช่น วิธีการเลี้ยงปลาดุก พันธุ์ปลาดุก ประมาณอาหารที่ให้ต่อวัน 

การลงพื้นที่จัดเตรียมศูนย์การเรียนรู้

          การลงพื้นที่เตรียมศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์กล้วยฉาบบ้านใหม่เจริญสุข ,ศูนย์กาเรียนรู้ผ้าทอมือบ้านตูมน้อย และศูนย์การเรียนรู้ผ้าไหมทอมือบ้านหนองดุม

          โดยศูนย์การเรียนรู้ “กล้วยฉาบ” ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณรอบๆ และภายในตัวอาคารมีการจัดอุปกรณ์ โต๊ะ ชั้นวางของ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

    “ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอมือบ้านตูมน้อย” ได้มีการจัดทำตัวอย่างด้ายให้กับผู้เยี่ยมชม มีการติดดป้าย และแนะนำอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม

ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอมือบ้านหนองดุม” ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ที่จะตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ทั้งสองแห่งโดยพื้นที่แรกมีการทำความสะอาดพื้นที่ด้านนอกเปลี่ยนเป็นลานสำหรับใช้สอย จัดทำรั้วล้อมรอบพื้นที่ใหม่ และจัดระเบียบสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ ส่วนพื้นที่ที่สองได้มีการจัดทำพื้นที่ด้านหน้าและทำความสะอาดใหม่เพื่อใช้ในการสาธิตการย้อมสีเส้นด้ายจากสีธรรมชาติ

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          จากการลงพื้นที่ในเดือนธันวาคมพบว่า กิจกรรมการอบรมที่จัดขึ้นบางกิจกรรมมีช่วงเวลาตรงกับกิจกรรมของเกษตรกรภายในพื้นที่ อีกทั้งเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นส่วนน้อย ซึ่งทางกิจกรรมได้มีการอบรมการทำอาหารสัตว์น้ำซึ่งใช้วัตถุดิบในพื้นที่ที่มีการใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า และยังมีความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารสัตว์ที่เกษตรกรให้ความสนใจเพิ่มเติม โดยสามารถประยุกต์ใช้ในการให้อาหารแก่สัตว์ชนิดอื่นที่เกษตรกรเลี้ยงได้

   สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ตำบลตูมใหญ่

           สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมการลงพื้นที่ในเดือนธันวาคม ได้รู้ว่าชาวบ้านที่ทำการเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ละรายมีปัญหาทางด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ไม่สามารถหาสัตว์น้ำที่ต้องการเลี้ยงได้ สัตว์น้ำที่เลี้ยงมีการเจริญเติบโตไม่ได้มาตรฐาน มีขนาดตัวเล็กหรือใช้เวลาในการเลี้ยงนานกว่าจะได้ขนาดที่ต้องการและสภาพอากาศก็ส่งผลต่อสัตว์น้ำ ทั้งนี้ชาวบ้านไม่มีความรู้ด้านสายพันธุ์สัตว์น้ำ การอบรมครั้งนี้ได้มีเรียนรู้วิธีการทำอาหารสัตว์น้ำโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น โดยสามารถประยุกต์นำอาหารสัตว์น้ำไปใช้กับอาหารสัตว์ชนิดอื่นได้

แผนการดำเนินงานต่อไป
คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้
1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ
4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

  หมายเหตุ แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

อื่นๆ

เมนู