1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือนธันวาคม 2564 กลุ่ม AG01(1) กิจกรรมอบรมการทำอาหารสัตว์น้ำ และการลงพื้นที่จัดเตรียมศูนย์การเรียนรู้ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนธันวาคม 2564 กลุ่ม AG01(1) กิจกรรมอบรมการทำอาหารสัตว์น้ำ และการลงพื้นที่จัดเตรียมศูนย์การเรียนรู้ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนธันวาคม 2564

กิจกรรมอบรมการทำอาหารสัตว์น้ำ

และการลงพื้นที่จัดเตรียมศูนย์การเรียนรู้

กลุ่ม AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ดิฉัน นางสาวกาญจนาภา เสตะจันทน์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11  เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกระทุ่ม บ้านกระทุ่มนอก บ้านกรูด บ้านโคกสำราญ บ้านแคนเจริญ บ้านตูมน้อย บ้านตูมใหญ่ บ้านทุ่งสว่าง บ้านโนนเจริญ บ้านปะคำดง บ้านปะคำสำโรง บ้านเมืองกับ บ้านสวายสอ บ้านหนองดุม บ้านหนองตาด บ้านหนองบัว บ้านหนองบัวพัฒนา บ้านหนองไผ่ดง และบ้านใหม่เจริญสุข ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในเดือนธันวาคม

          กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ  AG01(1) .ตูมใหญ่ .คูเมือง .บุรีรัมย์

          อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม

          มีการลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทั้งสามแห่งได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้การทำกล้วยฉาบ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอมือบ้านหนองดุม และศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอมือบ้านตูมน้อย เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน

          เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการอบรมการทำอาหารสัตว์น้ำ เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดทำอาหารสัตว์โดยใช้วัตถุดิบภายในพื้นที่ เพื่อลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ

          ลงพื้นที่ทดสอบกิจกรรม One Day Trip การท่องเที่ยวสถานที่น่าสนใจในตำบลรวมถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชน

          การจัดทำบทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

          ในส่วนของการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ด้านภาษาอังกฤษ (Language Literacy) ด้านการเงิน (Financial Literacy) และด้านสังคม (Social Literacy) ดิฉันได้ทำการพัฒนาทักษะครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และได้ทำการศึกษาทักษะด้าน TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์

          กิจกรรมอบรมการทำอาหารสัตว์น้ำ

          กิจกรรมอบรมการทำอาหารสัตว์น้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการทำอาหารสัตว์น้ำแก่เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลานิล ปลาดุก เพื่อช่วยลดต้นทุนในการซื้ออาหารสัตว์และยังเป็นการช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนะให้แก่สัตว์น้ำ ให้สัตว์น้ำมีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมแก่การบริโภค รวมไปถึงการให้ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องแก่เกษตรกรในด้านการสัตว์น้ำ เช่น สายพันธุ์ของปลาดุกที่นำมาเลี้ยง หากใช้พันธุ์ผสมจะได้ปลาที่มีขนาดตัวใหญ่กว่า ระยะเวลาที่ควรใช้ในการเลี้ยง ปริมาณและองค์ประกอบของอาหารที่แตกต่างจากสัตว์บก 

          การลงพื้นที่จัดเตรียมศูนย์การเรียนรู้

          การลงพื้นที่จัดเตรียมศูนย์การเรียนรู้ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้กล้วยฉาบ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอมือบ้านหนองดุม และศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอมือบ้านตูมน้อย ทั้งสามแห่ง

          โดยศูนย์การเรียนรู้กล้วยฉาบได้มีการจัดเตรียมพื้นที่โดยการทำความสะอาดภายในตัวอาคาร จัดระเบียบทำความสะอาดพื้นที่ภายนอก จัดทำป้ายศูนย์การเรียนรู้ และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนรู้กล้วยฉาบ

          ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอมือบ้านหนองดุมได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ที่จะตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ทั้งสองแห่งโดยพื้นที่แรกมีการทำความสะอาดพื้นที่ด้านนอกเปลี่ยนเป็นลานสำหรับใช้สอย จัดทำรั้วล้อมรอบพื้นที่ใหม่ และจัดระเบียบสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ ส่วนพื้นที่ที่สองได้มีการจัดทำพื้นที่ด้านหน้าและทำความสะอาดใหม่เพื่อใช้ในการสาธิตการย้อมสีเส้นด้ายจากสีธรรมชาติ

          ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอมือบ้านตูมน้อย ได้มีการจัดทำตัวอย่างสีของด้ายให้แก่ผู้เยี่ยมชม มีการติดป้ายบอกองค์ประกอบส่วนต่างๆของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผ้าทอมือหรือกี่ทอผ้าเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม

          ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          จากการลงพื้นที่ในเดือนธันวาคมพบว่า กิจกรรมการอบรมที่จัดขึ้นบางกิจกรรมมีช่วงเวลาตรงกับกิจกรรมของเกษตรกรภายในพื้นที่ อีกทั้งเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นส่วนน้อย ซึ่งทางกิจกรรมได้มีการอบรมการทำอาหารสัตว์น้ำซึ่งใช้วัตถุดิบในพื้นที่ที่มีการใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า และยังมีความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารสัตว์ที่เกษตรกรให้ความสนใจเพิ่มเติม โดยสามารถประยุกต์ใช้ในการให้อาหารแก่สัตว์ชนิดอื่นที่เกษตรกรเลี้ยงได้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ตำบลตูมใหญ่

           สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมการลงพื้นที่ในเดือนธันวาคม ได้รู้ว่าชาวบ้านที่ทำการเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ละรายมีปัญหาทางด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ไม่สามารถหาสัตว์น้ำที่ต้องการเลี้ยงได้ สัตว์น้ำที่เลี้ยงมีการเจริญเติบโตไม่ได้มาตรฐาน มีขนาดตัวเล็กหรือใช้เวลาในการเลี้ยงนานกว่าจะได้ขนาดที่ต้องการ ไม่มีความรู้ด้านสายพันธุ์สัตว์น้ำ การอบรมครั้งนี้ได้มีเรียนรู้วิธีการทำอาหารสัตว์น้ำโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น โดยสามารถประยุกต์นำอาหารสัตว์น้ำไปใช้กับอาหารสัตว์ชนิดอื่นได้

          แผนการดำเนินงานต่อไป

          คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้

          1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

          2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้

          3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ

          4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

          หมายเหตุ แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

อื่นๆ

เมนู